InvestEU-programmet

InvestEU-programmet är ett finansieringsprogram från Europeiska kommissionen för att stödja den europeiska ekonomin och dess politiska mål. Målet med programmet är att få i omlopp en signifikant andel av privata och offentliga finansieringsmedel under åren 2021–2027. 

Programmet är en fortsättning på det europeiska investeringsprogrammet som genomfördes 2015–2020 och på Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som verkade inom dess ram. I Finland genomfördes SMF-företagsinitiativets garantiprogram för att förbättra tillgången till finansiering för tillväxtföretag. 

InvestEU-fondens budgetgaranti på 26,2 miljarder euro strävar till att åstadkomma mer än 372 miljarder euro i investeringar i Europa. Programmet genomförs i samarbete med Europeiska kommissionen av Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB) och finska banker. 

I InvestEU-programmet kan finansiella instrument implementeras i olika länder genom två komponenter. EU-komponenten erbjuder genomförandepartnern finansiella instrument som främjar investeringar och som stöder EU:s politiska mål. Medlemsstatskomponenten riktas finansiella produkter till regionen i ett visst land. 

Hållbarhetsgaranti - (Sustainability Guarantee) Finland

Finland genomför InvestEU-programmet bland annat genom en medlemsstatskomponent. Medlemsstatskomponenten i Finland genomförs genom ett lånegarantiprogram vars syfte är att påskynda investeringar som är hållbara med tanke på klimatet och miljön. I programmet införs Europeiska investeringsfondens (EIF) finansiella produkt Sustainability Guarantee, d.v.s. en hållbarhetsgaranti som förmedlas till marknaden i Finland genom finansiella institutioner (finska banker). 

För programmet har anvisats en andel på två procent av finansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Den medlemsstatskomponent av  InvestEU-programmet som tagits i bruk i Finland är ett ändamålsenligt alternativ för genomförandet av finansieringsinstrument inom EU:s regional- och strukturpolitiska program. 

Arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet finansierar tillsammans programmet utöver ERUF-andelen. Finska staten finansierar  medlemsstatskomponenten med sammanlagt 100 miljoner euro. En del av risken bärs av Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB) och förmedlande finska banker. Med satsningen eftersträvas en hävstångseffekt på 7 gånger, d.v.s. programmet möjliggör en total lånefinansiering på 700 miljoner euro för små och medelstora företag och bostadsaktiebolag. 

Totalt, med EU-komponenten och den medlemsstatskomponenten, siktas det på en total utlåningsandel på cirka 1 miljard euro i hållbarhetsgarantiprodukten i Finland. 

Information om ärendet är publicerad på Rakennerahastot.fi den 7 juni 2024.