Övervakningskommittén

Övervakningskommittén för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 följer upp programmets genomförande, effekter och resultat. Övervakningskommittén ska granska alla frågor som påverkar programmets framskridande och förverkligandet av programmålen. Övervakningskommittén godkänner också de urvalskriterier som tillämpas i programmet, en slutlig prestationsrapport och en utvärderingsplan för programmet samt betydande förändringar i programmet. Övervakningskommitténs mandatperiod sträcker sig över hela programperioden. Övervakningskommittén sköter sina uppgifter i samarbete med arbets- och näringsministeriet, som är förvaltande myndighet. 

Övervakningskommitténs sammansättning

Ordförande för övervakningskommittén är Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör vid arbets- och näringsministeriet. Vice ordförande är Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet.

 • sju företrädare för ministerierna 

 • fyra företrädare för landskapsförbunden 

 • fyra företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna 

 • en företrädare för Kommunförbundet

 • en företrädare för städer med ekosystemavtal

 • två företrädare för arbetstagarorganisationerna

 • tre företrädare för arbetsgivarorganisationerna och näringslivet

 • två företrädare för organisationer som ansvarar för att främja social delaktighet, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-diskriminering

 • en företrädare för miljösektorn.

 • En ersättare har utsetts för varje företrädare.  I övervakningskommittén finns dessutom sex permanenta sakkunniga som har rätt att yttra sig vid mötena.

 • Övervakningskommitténs medlemmar i projektportalen 

 • Statsrådets beslut om tillsättande av övervakningskommittén (på finska) 

Övervakningskommitténs sammanträden

Enligt allmänna förordningen ska den information som delats med övervakningskommittén offentliggöras på denna webbplats för varje sammanträde.