Utvecklingstyngdpunkterna – Södra Österbotten

Landskapsstrategin Huomisen lakeus innehåller en landskapsplan, ett landskapsprogram och en strategi för smart specialisering. Landskapsplanen innehåller långsiktiga mål, medan landskapsprogrammet innehåller mål och centrala åtgärder för åren 2022–2025 som härletts från dem. I den strategi för smart specialisering som ingår i landskapsprogrammet ges riktlinjer för bland annat centrala tyngdpunkter inom näringslivet och rutiner för utveckling av företagsverksamhet.

Landskapsstrategin Huomisen lakeus godkändes i landskapsfullmäktige den 13 december 2021.

Till de betydande EU-programmen under landskapsprogramperioden hör Finlands CAP-plan för åren 2023–2027 samt det regional- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. I det regional- och strukturpolitiska programmet har Södra Österbotten tillgång till alla tre fonder: strukturfonderna ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och ESF+ (Europeiska socialfonden+) samt den nya JTF-fonden (Fonden för rättvis omställning).

De strategiska målen i landskapsprogrammet för Södra Österbotten och i allt högre grad även valen i fråga om smart specialisering styr också verkställandet av det regional- och strukturpolitiska programmet.

Prioriteringarna i landskapsprogrammet och strategin för smart specialisering har sammanfattats i nedanstående diagram. Det innehåll som gäller smart specialisering är markerat med texten Smart lakeus. 

Stabilt och livligt

Hur ska Södra Österbotten utvecklas som ett balanserat och välmående landskap?

Strategiska mål: Hållbar befolkningsstruktur,  Inspirerande naturmiljö och mångsidigt boende, En smidig och tillgänglig vardag, En hög livskvalitet och stärkande av välbefinnandet.

Smart och skickligt

Hur klarar sig Södra Österbotten i konkurrensen om kompetensutveckling?

Strategista mål: Höjd kompetensnivå och utvidgat utbildningsutbud, Kunnig arbetskraft och ett högklassigt arbetsliv,  Stärkta innovationsekosystem (Smart lakeus), Internationellt nätverkande (Smart Lakeus).

Flexibelt och hållbart

Hur ska Södra Österbotten förnyas och stärka sin slagkraft?

Strategista mål: Klimatsmart Södra Österbotten (Smart lakeus),  Stärkande av tyngdpunktsområden inom näringslivet (Smart lakeus),  Förnyade tillvägagångssätt (Smart lakeus). 
 

Tillvägagångssätt för smart specialisering (Smart lakeus)

  • Ett hållbart ekosystem för livsmedel och nya lösningar för bioekonomi
  • Smart teknik 
  • Välfärds- och upplevelseekonomi
  • Start up and Grow up! (Åtgärder för nya och växande företag)
  • Circulate and Digitalise! (Åtgärder för cirkulär ekonomi och digitalisering)
  • Innovate and Renew! (Åtgärder för innovation och förnyelse av företag)
  • Go Global! (Åtgärder som främjar internationalisering)