Horisontella principer 

Vid genomförandet av alla projekt som får stöd från EU:s regional- och strukturpolitiska program ska man följa och respektera programmets så kallade horisontala principer. De horisontella principerna är de grundläggande fri- och rättigheterna och principerna enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet, icke-diskriminering och jämlikhet samt hållbar utveckling även med beaktande av klimatavtalet från Paris och principen om att inte orsaka betydande skada. 

De horisontella principerna har två betydelser i projekten: 

  1. Skyldigheten att iaktta de horisontella principerna innebär bland annat att projektets mål, resultat, åtgärder och fastställande av målgrupper inte får innehålla åtgärder eller förfaranden som strider mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna eller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stödtagarna ska vid genomförandet av projekten också iaktta EU:s miljölagstiftning och den nationella miljölagstiftningen till alla delar.
  2. Utöver att alla projekt ska följa och respektera horisontella principer kan projektets centrala utvecklingsinnehåll särskilt vara att främja en eller flera horisontella principer eller någon dimension av dem.  De horisontella principerna ingår i urvalskriterierna för alla särskilda urvalskriterier i EU:s regional- och strukturpolitiska program. Utgående från urvalskriterierna poängsätts och prioriteras projektansökningarna vid valet av projekt.

De horisontella urvalskriterierna är följande:

  • Projektet stöder jämställdhet mellan könen.
  • Projektet stöder principerna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive jämlikhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.
  • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik. Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.

Den finansierande myndigheten poängsätter de horisontella urvalskriterierna på skalan 0–3. 

Genomförandet av principerna följs under genomförandet av projektet. Stödtagaren ska rapportera om genomförandet av de horisontella principerna i projektets slutrapport. 

Alla ovan nämnda horisontella principer beskrivs närmare i sina egna underpunkter.