Prioriteringsområden inom utveckling i Norra Österbotten

Smart specialisering i Norra Österbotten 2021–2024 

Smart specialisering är innovationspolitik där regionerna identifierar sina styrkor och utvecklingsobjekt. Med hjälp av styrkor skiljer sig regionerna från övriga och når framgång, men för att kunna vara förberedda får specificeringen inte vara för snäv och regionerna ska även förnya sig. 


Målet för smart specialisering är att skapa innovationsekosystem i regionerna för att underlätta förnyelsen av näringslivet. Samarbetet mellan forsknings- och läroinrättningar och företagen hör till strategins grundpelare för att skapa och ta i bruk nya innovationer. Det är även viktigt att komplettera lokal kompetens genom samarbete med andra. Samarbetspartner finns kanske i eget land eller i eget landskap, men allt oftare i internationella nätverk. 

Landskapsprogrammet 2022–2025

I landskapsprogrammet söker man nytänkande för att utveckla regional utveckling i landskapen och på nationell nivå. För utvecklingens del i Norra Österbotten ligger fokus på viktiga fenomen och teman. På så sätt strävas efter flexibilitet samt proaktiv och snabb reaktionsförmåga på förändringar som sker i omvärlden. Pågående förvaltningsreformer (sote-reformen och reformen om arbetskraft och näringslivsservice), befintliga relevanta material och det nationella målbeslutet för regional utveckling har beaktats i beredningsprocessen. Dessa prioriteringsområden är följande:   
1. Begränsning av klimatförändringen och tryggande av den biologiska mångfalden  
2. Hållbar samhällsutveckling och fungerande förbindelser   
3. Förnyat näringsliv och intensifiering av FUI-verksamheten   
4. Kompetens och bildning som resurs för regional utveckling   
5. Ökad inkludering och ökat välbefinnande samt förebyggande av ojämlikhet