Hållbar stadsutveckling

De ekosystemavtal som har slutits med städer utgör grunden för EU:s region- och strukturpolitiska program hållbar stadsutveckling. Innehållet i avtalen baserar sig på stadsregionernas lokala styrkor, men de anknyter alla till omfattande aktuella teman, såsom koldioxidsnålhet, digital teknologi samt välfärd och hälsa. Av innehållet i avtalen har man härlett städernas gemensamma strategi för hållbar stadsutveckling som projekten ska iaktta.
 

 

Verksamheten genomförs under namnet Innovativa städer och samhällen

Genom avtal som förstärker innovationsverksamheten, som staten ingått med 16 stadsregioner, byggs samarbetsnätverk som fokuserar på lokal spetskunskap inom näringslivet, högskolor och andra FUI-aktörer samt verkningsfulla projekthelheter som stöder den gröna och digitala övergången. 
EU, staten och städerna finansierar tillsammans genomförandet av avtalen. För projekten allokeras EU-finansiering för hållbar stadsutveckling ur programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 (Eruf och till tillämpliga delar ESF och JTF). Programmets Eruf-medel har en central roll i finansieringen, varav åtta procent används för åtgärder inom hållbar stadsutveckling. Ekosystemstäderna beslutar om de projekt som ska finansieras.  

Birkalands förbund koordinerar hållbar stadsutveckling

Birkalands förbund koordinerar verksamheten Innokaupungit. Det avtalar om gemensamma finansieringsförfaranden med arbets- och näringsministeriet och svarar för den hållbara stadsutvecklingens nationella och internationella synlighet. En nationell styrgrupp följer upp, styr och koordinerar genomförandet av helheten Innovativa städer och samhällen samt det riksomfattande temat Innovations- och kompetensnätverk. 
Ekosystemstäderna, de lokala strategiska tyngdpunkterna inom innovationsverksamheten och de finansierande landskapsförbunden är följande:

Södra Finland

Helsingfors, Esbo, Vanda
Smarta och hållbara stadslösningar, välfärd och hälsoteknologi samt nya inlärningsmiljöer och digitala kompetenslösningar
Förmedlande myndighet: Nylands förbund

Lahtis
Klimatneutral cirkulär ekonomi och idrottsaffärsverksamhet 
Förmedlande myndighet: Nylands förbund
Villmanstrand (samarbetspartner: Imatra)
Grön elektrifiering
Förmedlande myndighet: Södra Karelens förbund

Åbo
Förnybar industri och Life Science-området
Förmedlande myndighet: Nylands förbund

Västra Finland

Jyväskylä
Motion, hälsofrämjande och välfärd samt förnybar industri 
Förmedlande myndighet: Mellersta Finlands förbund

Björneborg
Teknologimetaller och cirkulär ekonomi samt automation och robotik 
Förmedlande myndighet: Satakunta förbund

Seinäjoki
Hållbar förnyelse av livsmedelsekosystemet och smart förnybar industri
Förmedlande myndighet: Södra Österbottens förbund

Tammerfors
Sustainable industry X (SIX), byggnader, energi och infrastruktur samt digitala hälsolösningar
Förmedlande myndighet: Birkalands förbund

Vasa
Hållbara och smarta energisystem
Förmedlande myndighet: Österbottens förbund

Östra Finland

Joensuu
Nya affärsverksamheter inom bioekonomi och cirkulär ekonomi samt fotonikaffärsverksamhet
Förmedlande myndighet: Norra Karelens förbund

Kuopio
Hälsa och välfärdsteknologi samt vattenkompetens
Förmedlande myndighet: Norra Savolax förbund

S:t Michel
Cirkulär ekonomi inom kommunalt vatten 
Förmedlande myndighet: Södra Savolax förbund

Norra Finland

Kajana (samarbetspartner: Sotkamo)
Mätteknik samt högpresterande datasystem, artificiell intelligens och datacentraler
Förmedlande myndighet: Kajanalands förbund

Karleby
Batterikemi samt cirkulär ekonomi och smart lösningar som stöder industrin
Förmedlande myndighet: Mellersta Österbottens förbund

Uleåborg
Digitalisering i en stadsmiljö i förändring, OuluHealth – Digitala lösningar inom välfärd och hälsa samt hållbar cirkulär ekonomi och rena lösningar
Förmedlande myndighet: Norra Österbottens förbund

Rovaniemi
Arktisk turism samt framtidens välfärdstjänster och avståndshantering
Förmedlande myndighet: Lapplands förbund

 

Ytterligare information: 


Innovativa städer och samhällen (innokaupungit.fi/sve)

Läs mer om ekosystemavtal på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Styrgruppens sammansättning

Kontaktpersoner:

specialsakkunnig Olli Voutilainen, ANM, tfn 029 506 4919, [email protected]
konsultativ tjänsteman Mika Pikkarainen, ANM, tfn 029 506 3622, [email protected]