Information om ansökan

De finansierande myndigheterna utlyser ansökningsförfarandena för finansiering, eventuella teman och särskilda mål samt tidsfristerna för inlämning av ansökningar på denna webbplats, på sina egna webbplatser och eventuellt i regionens ledande tidningar. I ansökningsutlysningen meddelas inom vilka prioriteringar och särskilda mål projekt söks. Utlysningarna kan inriktas på regionala projekt eller på riksomfattande teman.

Utöver programmets mål ska ett regionalt projekt också stödja någon av prioriteringarna i ett landskapsprogram i det område där projektet genomförs. Om projektet fungerar i Västra Finlands område, ska den sökande ta del av programmet Ett förnybart och kompetent Finland och de olika landskapens landskapsprogram och deras genomförandeplaner.

Det lönar sig att ansöka om finansiering från de riksomfattande temaprogrammen när projektets verksamhet och resultat är riksomfattande antingen via partnernas eller organisa-tionens egen verksamhet.

Ofta har det fastställts en tidsfrist för ansökan inom vilken ansökningarna ska ha lämnats in till den behöriga finansierande myndigheten. Den sökande ska försäkra sig om att ansö-kan riktas till den rätta finansierande myndigheten. Om det råder minsta tvekan om vilken myndighet ansökan ska lämnas in till lönar det sig att kontakta de regionala experterna. Kontaktuppgifter för de regionala experterna hittar du under länken regionala kontaktuppgifter på webbplatsen.