Strukturfonderna i norra Finland

Välkommen till strukturfonder.fi-webbtjänstens sidor för norra Finland. Här finns information om utvecklingstyngdpunkterna. Norra Finland omfattar fyra landskap: Norra Österbotten, Lappland, Kajanaland och Mellersta Finland. 

Allokeringen av finansieringen styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021─2027, som innehåller åtgärder enligt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (JTF).

Landskapens samarbetsgrupper

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) är partnerskapsorgan för programmet inom Europeiska unionens regionalpolitik och strukturpolitik. MYR koordinerar och samordnar strukturfondsverksamheten i respektive landskap. Samarbetsgruppen följer och övervakar också att strukturfondsprogrammet genomförs planmässigt.