Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer och befordran av välbefinnande mot jämlikheten

Sammanlagt 23 miljoner euro har avsatts till det särskilda målet SM 4.1.7 Jämlik delaktighet – Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer och befordran av välbefinnande mot jämställdheten inom prioritet 4. Ett sysselsättande, kunnigt och inkluderande Finland. Den genomgående verksamhetsformen för det särskilda målet är att fördjupa det dagliga samarbetet mellan olika aktörer och förvaltningsområden. De riksomfattande pilot- och utvecklingsprojekten fokuserar på följande teman:

  • Identifiering av utsatta barn, unga och familjer samt stöd till dem i vardagen genom att bekämpa inlärningsskillnader och utanförskap i flera generationer, framför allt genom att aktivt stödja och uppmuntra mindre bemedlade familjer som står utanför arbetsmarknaden eller på något annat sätt är i en utsatt position samt barn, unga och föräldrar i sådana familjer.
  • Stärkande av kompetensen hos yrkesutbildade personer som arbetar med barn, unga och deras föräldrar inom olika områden genom att utveckla verksamhetskulturerna och verksamhetsrutinerna så att de bidrar till att barn, unga och familjer ska klara sig och kan delta samt genom att stärka kompetensen inom resursökande handledning och stöd inom småbarnspedagogiken, på alla utbildningsstadier och vid övergångsskedena.
  • Stödja barn, unga och deras föräldrar att aktivt och jämlikt delta i kultur- och idrottstjänster samt handledd fritidsverksamhet.

Länk till innehåll i temat  >>