Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen

Temat innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen har som mål ett intensivare samarbete med näringslivet, läroanstalterna och forskningsaktörerna för att kompetensreformen ska svara mot de snabba förändringarna i kompetensbehoven som följer av utvecklingen i närings- och arbetslivet och omvärlden. Det riksomfattande samordningsprojektet faciliterar samarbete mellan projekt inom samma tema, genomför kommunikation samt samlar och sprider bästa praxis.

Med finansieringen av temat genomförs pilotprojekt och utvecklingsprojekt som stärker de kreativa branscherna och den kreativa ekonomin som möjliggörare av en mångsidigare näringsstruktur samt stärker konst- och kulturkompetensen. Vid genomförandet av pilotprojekt och utvecklingsprojekt beaktas genomgående, globala förändringar i omvärlden, såsom digitalisering, dataekonomins utveckling, klimatförändringen samt förändringar i befolkningsstrukturen. Dessutom beaktas de förändringar i verksamhetsmiljön som följer av covid-19-pandemin.

I delen Kreativa branscher och kreativ ekonomi som möjliggörare av en mångsidigare näringsstruktur är målet bl.a. att stärka affärskompetensen inom kreativa branscher, såsom marknadsföring, försäljning, produkt- och serviceutveckling, digital kompetens, IPR-kompetens, ledarskap, internationalisering och upphandlingskompetens samt invandrarnas kompetens. Målet är att stärka de sektorsövergripande verksamhetsmodellerna för kreativ kompetens som är gemensamma för de kreativa branscherna och andra branscher.

I delen Stärkande av kompetensen inom konst- och kulturbranschen är målet att utveckla kompetensen att producera nya konst- och kulturtjänster, såsom digitala tjänster och tjänster i enlighet med hållbar utveckling samt tjänster som beaktar olika befolkningsgrupper. Målet är att stärka kompetensen hos anordnare och producenter av konst- och kulturtjänster också bl.a. när det gäller att utveckla tjänsternas kvalitet, verkningsfullhet och tillgången till tjänsterna, kundförståelse, att utveckla likvärdigt deltagande, marknadsföring och kommunikation samt att utveckla stärkandet av välfärden och livskraften.

Kontaktpersoner: 

NTM-centralen i Tavastland
Minna Taipale
Finansexpert, finansieringsenheten
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
tfn 029 502 5106

Undervisnings- och kulturministeriet
Kirsi Kaunisharju
Kulturråd, Ansvarsområdet för strategisk styrning, avdelningen för kultur- och konstpolitik
kirsi.kaunisharju(at)gov.fi
tfn 029 533 0144

Arbets- och näringsministeriet
Petra Tarjanne
Konsultativ tjänsteman
Innovationer och företagsfinansiering
[email protected]
tfn +358 295 063 691

Samordningsprojekt Luova verkko
Sofia-Charlotta Kakko
Specialsakkunnig
Centret för konstfrämjande (Taike)
[email protected]
tfn 0295 330 912