Prioriteringsområden inom utveckling i Kajanaland 2022–2025 


Vision 2040: Kajanaland – ett attraktivt landskap med nettoinflyttning och åretruntturism 


1. Välbefinnande och sysselsättning  
•    Förändra nettoutflyttningen till betydande nettoinflyttning genom att stärka Kajanalands dragnings- och kvarhållningskraft 
•    Kajanaland görs till modellandskap för multilokalitet och distansarbete 
•    Kajanalands självständiga ställning säkerställs 
•    Hållbarheten för Kajanalands offentliga ekonomi stärks 
•    Kajanalands invånares välbefinnande stärks med hjälp av förebyggande arbete 


2. Näring, kompetens och digital omställning 
•    Tryggande av tillräcklig kompetent arbetskraft 
•    Nya företag, utvecklande och växande företag, incitament för olika branscher samt arbetsplatser   
•    Fler företagsinvesteringar i Kajanaland 
•    Företagens, den offentliga och tredje sektorns digitala omställning lyckas 
•    Utveckla arbetslivets kvalitet 
•    Ökad regional ekonomi och export samt stärkt resiliens 
•    Högre förädlingsgrad inom industrin och tjänster och högre arbetsproduktivitet 
•    Tryggad fortsättning för företag och jordbruk tack vare lyckade ägarbyten   
•    Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och kompetensen stärks   
•    En högklassig utbildningsväg från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning till yrkes- och universitetsutbildning tryggas i Kajanaland 
•    Ökning av antalet kvinnor i arbetsför ålder och i studieåldern i Kajanaland   
•    Turismen ökar i Kajanaland   


3. Grön och rättvis omställning 
•    Företagens verksamhet är hållbar och drar nytta av den gröna omställningens möjligheter 
•    Kajanaland höjer sitt värde som en betydelsefull producent av förnybar energi 
•    Kajanaland förblir nationellt sett en betydelsefull kolsänka och utvecklas starkt i riktning mot kolneutralitet senast år 2040, det vill säga mer kol binds än släpps ut 
•    Livsmiljöns goda tillstånd och naturens mångfald tryggas i Kajanaland 
•    Grön och rättvis omställning inom ekonomin från fossil ekonomi till cirkulär koldioxidsnål ekonomi genomförs 


4. Tillgänglighet och regional struktur 2040  
•    I Kajanaland byggs och upprätthålls snabba dataförbindelser som omfattar hela landskapet 
•    Grön omställning genomförs inom trafiken 
•    Kajanalands interna och externa tillgänglighet förbättras   


Prioriteringsområden inom smart specialisering i Kajanaland


Tema 1: Ökad forskning och främjande av innovationer, 
Tema 2: Stärkande och diversifierande av specialiseringsunderlaget (2A) Industrin: Bioekonomi, gruv-, metall- och teknikindustrin, (2B) Kompetensintensiva servicebranscher, 
Tema 3: Förbindelser och integration, åtgärder för samarbete mellan regionerna 
Tema 4: Digital förändring 
Tema 5: EU:s gröna giv och grön omställning