Egentliga Finland för hållbara partnerskap

Prioriteringarna i Egentliga Finlands landskapsprogram 2022–2025 strategi för smart specialisering 2021–2027 bygger på riktlinjerna i Egentliga Finlands landskapsstrategi som utsträcker sig fram till år 2040+. Syftet med landskapsstrategin 2040+ är att bygga upp ett Egentliga Finland präglat av hållbara partnerskap. Strategin reagerar och förutser och är ett reformverktyg för landskapets ut-veckling som hjälper oss att

  • påskynda en grön och rättvis omställning i landskapet, bland annat genom att sammanföra inno-vatörer och investerare för att testa nya verksamhetsmodeller,
  • stärka det gemensamma engagemanget bland landskapets aktörer när det gäller tillväxtmålen för landskapets toppbranscher (dvs. blå ekonomi, livsmedelskedjor samt läkemedels- och hälsotek-nologi), bland annat genom forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete samt genom att bygga upp testplattformar för nya lovande idéer,
  • öppna nya vägar för kunnig arbetskraft så att de kan komma till och etablera sig i landskapet, bland annat genom platsoberoende rekrytering, samarbete inom spetskompetens, samt internationell synlighet, och
  • bygga upp välfärd och samarbete som omfattar landskapets olika sektors- och befolkningsgrup-per, genom genuint partnerskap, delaktighet och växelverkan.

När vi lyckas, är Egentliga Finland år 2040

  • en koldioxidneutral föregångare inom rena lösningar, innovationer och hållbar tillväxt
  • ett landskap som präglas av gemenskap och som erbjuder välfärdsmöjligheter för alla
  • ett landskap som bygger på att arbeta tillsammans och fatta välgrundade beslut, och ett tillväxtori-enterat digitalt landskap som förutser förändringar.

Prioriteringarna inom smart specialisering

Strategin för smart specialisering, som fördjupar och kompletterar landskapsprogrammet identifie-rar tre prioriterade områden för Egentliga Finland. Dessa områden är:

  • blå ekonomi och förnybar industri (sjöfartsindustrin och elektrifierad mobilitet),
  • innovativa livsmedelskedjor (bl.a. utveckling av den blå och gröna livsmedelsindustrin) och
  • läkemedels- och hälsoteknologi (bl.a. utveckling av läkemedel, diagnostik, bilddiagnostik och häl-soteknologi).

Genom smart specialisering ges stöd särskilt till utvecklingen av identifierade spetsbranscher men också mer allmänt till forsknings- och innovationsberedskapen i Egentliga Finland: till exempel det mångsidiga införandet av avancerade teknologier och digitalisering samt förbättring av de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrensförmåga. Dessutom främjas Finlands klimatneutrali-tetsmål, särskilt med perspektiv på energieffektivitet, anpassning till klimatförändringen och över-gången till cirkulär ekonomi. Framsteg i dessa områden stödjer också framgången för landskapets spetsbranscher.

Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ består av tre dokument: Egentliga Finlands landskaps-plan, landskapsprogram och strategi för smart specialisering.

> Ta del av Egentliga Finlands landskapsstrategi

Ytterligare information:

Salla-Maria Lauttamäki
Utvecklingschef
Egentliga Finlands förbund
tfn 040 520 0761
fornamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi