Engångsersättning

Engångsersättning är en kostnadsmodell som grundar sig på avkastning. Detta innebär att stöd betalas ut till stödmottagaren om stödmottagaren har verifierat den avkastning som ligger till grund för betalningen av det stöd som specificeras i stödbeslutet. Modellen syftar till att möjliggöra större fokus på det konkreta slutresultat och den effektivitet som kan fås till stånd i projektet istället för detaljerad granskning av kostnader. 

Stödmottagaren behöver inte uppvisa verifikat på kostnader som orsakas av ett projekt som får engångsersättning i samband med ansökan om utbetalning av stöd, verifiering som utförs på plats eller granskning. Den som söker stöd ska lägga fram en detaljerad och motiverad kostnadskalkyl för ett projekt som får engångsersättning i stödansökan. Vid utarbetandet av en kostnadskalkyl används principer för förenklade kostnadsmodeller, såsom en flat rate -andel.

Engångsersättningen kan användas i projekt, om de totala kostnaderna är högst 200 000 euro. 

Om understödet som beviljas åt företag för utvecklingsåtgärder och som finansieras av NTM-centralerna beviljas som engångsersättning, dvs. i den så kallade tillväxtöversikten, kan projektets direkta kostnader uppgå till högst 60 000 euro. Detta inkluderar inte indirekta kostnader, som är lönebikostnader och semesterpenning samt procentuell ersättning som EURA 2021-systemet automatiskt lägger till kostnadsberäkningen baserat på direkta kostnader. Vid engångsersättning för understöd för utvecklande av företag är maximala understödet högst 60 % av de totala kostnaderna för utvecklingsåtgärderna. 

Modellen kan endast användas i ett sådant projekt där det för projektet har fastställt i projektansökan och stödbeslutet en klar och verifierbar avkastning som ligger till grund för betalningen. Finansieringsmyndigheten beslutar om engångsersättning kan användas i projektet. 

Genomförandet av ett projekt som får engångsersättning och utbetalningen av stödet kan delas upp i delar, om det är ändamålsenligt med tanke på det innehållsmässiga genomförandet av projektet och det för varje del har fastställts en klar avkastning som ligger till grund för utbetalningen av stödet.