Fungerande vardag för invandrade – riksomfattande tema 

I programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021 – 2027 ingår ett riksomfattande temaområde som syftar till att främja en fungerande vardag för invandrade. Temaområdet bestå av fyra helheter:

  1. delaktighet i arbetslivet för föräldrar som länge skött barn hemma,
  2. stödjande av kunder med ett främmande språk som modersmål i övergången till arbetslivet och i arbetslivet,
  3. stödjande av kunder med ett främmande språk som modersmål inom basservice och
  4. språkligt stöd för personer med ett främmande språk som modersmål. 

Samordnings- och partnerskapsprojektet bereder utlysningar av stöd för dessa fyra helheter. Dessutom ger samordnings- och partnerskapsprojektet stöd för att produktifiera och förankra resultaten av de understödda projekten samt informera om dem. Principerna i partnerskapsprogrammet för integration – det vill säga öppenhet, delaktighet, kunskapsbas och verkningsfullhet – förankras i det regionala arbetet. Kring temat ordnas både lokala och regionala evenemang och utbildningar. Verksamhetens genomslagskraft ökas genom samarbete och partnerskap. De invandrades delaktighet främjas genom att pröva modeller där de själva deltar i planeringen, genomförandet och utvär-deringen av tjänsterna. Genom partnerskapet förbättras olika aktörers, såsom organisationers, möjligheter att delta i utvecklingen och genomförandet av de olika faserna i integrationsprocessen.

Utvecklingsarbetet utförs med finansiering från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med partnerskapsprincipen. 

Det förmedlande organet för temat är NTM-centralen i Tavastland, som bland annat ansvarar för genomförandet av utlysning av stöd, aktiveringen av sökande, valet och uppföljningen av projekt samt kommunikationen kring temat. 

Under temat ordnas separata utlysningar då man ansöka om projektstöd via systemet EURA2021. Temat motsvarar målen i programmets prioritering 4. Ett sysselsättande och kompetent Finland (ESF +).

Mer information:

Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, fö[email protected]
Auli Vuorela, finansieringsexpert, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, tfn 0295 021 264, förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi