Med Nylandsprogrammet mot ett ekologiskt hållbart, ekonomiskt ansvarsfullt och socialt rättvist landskap

Nylands landskapsprogram innehåller målen för utvecklingen och utvecklingsåtgärderna och en vis-ion fram till år 2030. Programmet gäller åren 2022–2025.

> Ta del av Nylandsprogrammet

Nylandsprogrammets vision och prioriteringar

Nyland är med många mätare föregångare jämfört med de övriga landskapen i Finland. Vi vill för-stärka denna ställning med landskapsprogrammet och vara rejält före de andra även i framtiden.

Vår vision att vara rejält före innebär också att vi tar vårt ansvar för att bromsa upp klimatföränd-ringen och främjar välfärden och minskar ojämlikheten.

År 2030 är Nyland rejält före när det gäller:

  • åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen. Vårt mål är att vara ett klimatneutralt landskap år 2030
  • ekonomisk konkurrenskraft. Vårt mål är att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna i Nyland till fem procent av landskapets bruttonationalprodukt.
  • välfärden. Vårt mål är att uppnå en sysselsättningsgrad om 80 procent i Nyland före utgången av år 2030.

Resurssmarthet är kärntanken inom den smarta specialiseringen av Nyland

Nylands strategi för smart specialisering ger fart åt landskapets hållbara tillväxt och styr finansie-ring till den. Strategins kärntanke är "Resurssmart Nyland", som syftar på övervägd och föregri-pande användning av olika resurser på sätt som främjar välfärd och en hållbar utveckling.

Varumärket Resurssmart Nyland samlar de starka områden som forsknings- och innovationsarbetet i Nyland satsar på. Genom att fokusera på styrkorna får vi mer ut av forsknings- och innovationsar-betet.

Strategins internationella namn är Helsingfors Smart Region.

Det övergripande temat Resurssmarthet omfattar tre strategiska teman:

  • Klimatneutralitet
  • Förnyelse i industrin och innovativa serviceformer
  • Människornas stad

Den smarta specialiseringen stödjer det landskapsomfattande Nylandsprogrammet.

> Ta del av Nylands strategi för smart specialisering

Ytterligare information:

Outi Ervasti
Utvecklingschef
Nylands förbund
tfn 040 721 213
fornamn.efternamn(at)uudenmaanliitto.fi