Interreg-programmens nationella medfinansiering 2021–2027

Administrationen av Interreg-programmens nationella medfinansiering ändras för program-perioden 2021–2027. Nationell medfinansiering söks i fortsättningen först efter att projektet har fått ett positivt finansieringsbeslut från Interreg-programmet. Åtagandeförfarandet används inte längre.

Beloppet av den nationella medfinansieringen är högst 70 procent av projektets finländska stödmottagares övriga finansieringsandel utöver EU:s finansieringsandel. Beloppet kan vara mindre än detta till exempel på grund av bestämmelser om statsunderstöd.

Nationell medfinansiering söks antingen från Nylands förbund eller Lapplands förbund, dit de administrativa uppgifterna angående den nationella medfinansieringen har koncentrerats. 

Nylands fördund sköter nationella medfinansieringsärenden för följande program:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT

Lapplands förbund sköter nationella medfinansieringsärenden för följande program:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europe

Nylands förbund, Lapplands förbund och arbets- och näringsministeriet bereder som bäst tillsammans processen för beviljande av nationell medfinansiering. Ansökningsblanketten för nationell medfinansiering blir tillgänglig på förbundens webbplatser under våren 2022. Förbunden tillhandahåller även programspecifik rådgivning för ansökan om nationell medfinansiering och senare för frågor i anknytning till rapportering. 

Kontaktuppgifter/Interreg-programmens nationella medfinansiering:

Nylands förbund:                                   
Specialsakkunnig Antti Taronen             
[email protected]          
tfn 040 507 9998   

Lapplands förbund:  
Interreg-sakkunnig Maiju Jolma-Taylor
[email protected]
tfn 040 660 8546                               

Arbets- och näringsministeriet:
Konsultativ tjänsteman Riitta Vartia
[email protected]
tfn 029 506 4966

Interreg-programmens administrativa granskningar

Under programperioden 2014–2020 svarade privata revisorer för granskning på första nivån (FLC, first level control) i Interreg-programmen. Under programperioden 2021–2027 utförs de administrativa granskningarna i två landskapsförbund, dvs. Nylands förbund och Lapp-lands förbund. Granskningen är i fortsättningen gratis för projekten. Utbetalningsansökan (rapport) skickas antingen till Nylands förbund eller Lapplands förbund beroende på vilken aktör som verkar som administrativ granskare av programmet i fråga.

Nylands förbund sköter de administrativa granskningarna av följande program:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT
 • Interact

Lapplands förbund sköter de administrativa granskningarna av följande program:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europa

Om en finländsk projektaktör deltar i något annat Interreg-program utförs granskningen av ett sådant projekt i Nylands förbund.

Ytterligare information:
18.1.2022 Presentationer från Interregs informationsevenemang 

Lagstiftning

Centrala punkter i genomförandelagen:
•    kap. 4 (§ 31–41): i kapitlet beskrivs genomförandet av Interreg-programmens administration i Finland

Genomförandeförordningen:
•    kap. 3 (§ 17–23): i kapitlet beskrivs Nylands förbunds och Lapplands förbunds uppgifter

Finansieringslagen:
•    kap. 2 (§ 19–36): i kapitlet beskrivs på en allmän nivå det stödförfarande som även gäller Interreg-programmens nationella medfinansiering
•    kap. 4 (§ 59–69): i kapitlet beskrivs särskilt de undantag och tilläggsbestämmelser som gäller Interreg-programmens nationella medfinansiering
•    kap. 5 (§ 70–74): i kapitlet beskrivs granskningar

Finansieringsförordningen:
•    kap. 3 (§ 9–17): i kapitlet beskrivs på en noggrannare nivå det allmänna stödförfarande som även gäller Interreg-programmens nationella medfinansiering
•    kap. 6 (§ 31–37): i kapitlet beskrivs Interreg-programmens nationella medfinansiering noggrannare som stöd (inkl. ansökan och utbetalning)
 

Stödbeskrivingen

Stödbeskrivning enligt gruppundantagsförordningen (nedan GBER) 651/2014 om nationell medfinansiering av projekt inom europeiskts territoriellt samarbete (nedan Interreg)
Referens SANI-systemet: nationell medfinansiering av Interregprogram 2021–2027 SA.103672

1. Nationell rättslig grund

Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021)

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (797/2021)

Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021)

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och finansiering av projekt inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (867/2021), ändrad (187/2022) och (1042/2023)

Budgetpropositionen TAE2024, Den nationella medfinansieringen ingår i statsbudgeten under moment 32.40.64 EU:s och statens medfinansiering av EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken. I enlighet med motiveringen till momentet kan anslaget användas till betalning av statlig medfinansiering till Interreg program.

EU:s regler om statligt stöd: fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 107.1 i EUF-fördraget)

2. Behörighet och stödmyndighetens uppgifter

Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021)

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (797/2021)

Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021)

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och finansiering av projekt inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (867/2021), ändrad (187/2022) och (1042/2023)

Budgetpropositionen TAE2024, Den nationella medfinansieringen ingår i statsbudgeten under moment 32.40.64 EU:s och statens medfinansiering av EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken. I enlighet med motiveringen till momentet kan anslaget användas till betalning av statlig medfinansiering till Interreg program.

EU:s regler om statligt stöd: fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 107.1 i EUF-fördraget)

3. Stödbeslut, stödnivå och stödberättigande kostnader

Den förvaltande myndigheten för Interregprogrammet beviljar ERUF/EU-andelen till huvudpartnern för det projekt som finansieras (Lead partner) genom ett stödavtal (stödbeslut i Finland).

De stödberättigande kostnaderna definieras i Interregförordningen (EU) 2021/1059 och i tillämpliga fall i programmanualer per program. Mervärdesskatten är inte en stödberättigande kostnad, om den är en post som ska betalas tillbaka till stödmottagaren med stöd av den nationella skattelagstiftningen.

Den maximala stödnivån för den stödandel som beviljas projekt inom programmen har fastställts i Interreg förordningen (EU) 2021/1059 och fastställts i Europeiska kommissionens programspecifika genomförandeförordningar.

Stödet till kostnaderna för ett Interreg projekt får inte överstiga det tak för medfinansiering som fastställs i förordning (EU) 2021/1060 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059, beroende på vad som är tillämpligt. Den nationella medfinansieringen är en del av den finansiering/den stödandel som beviljas projektet.

4. Beviljande av stöd

Den förvaltande myndigheten för Interreg programmet avgör om stödet beviljas projektet med stöd av gruppundantagsförordningen (GBER). Programmets förvaltningsmyndighet granskar från fall till fall om villkoren i GBER uppfylls när den bereder sitt förslag till projekt som ska finansieras till programmets övervakningskommitté. De åtgärder som ska finansieras ska väljas ut av programmets övervakningskommitté eller, i förekommande fall, av förvaltningskommittén i enlighet med programmets strategi och mål. Programmets förvaltningsmyndighet fastställer villkoren för beviljande och utbetalning av stöd inklusive statligt stöd i det stödavtal som myndigheten upprättat, i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2021/1059.

5. Beviljande av Finlands nationella medfinansiering och kumulering av stöd

Finlands nationella medfinansiering är en del av den finansiering som beviljas projektet. Den myndighet som beviljar nationell medfinansiering granskar vid beredningen av beslutet om nationell medfinansiering om projektet kan beviljas nationell medfinansiering utöver den EU-stödandel som redan beviljats projektet eller om den maximala stödnivån för den finansiering som beviljas projektet redan uppnås på basis av det EU-stödbeslut (stödavtal) som den förvaltande myndigheten för respektive program har beviljat (artikel 20 i GBER). Den myndighet som beviljar nationell medfinansiering kontrollerar att det planerade stödet kumuleras med annat statligt stöd, till exempel i Interreg Aurora-programmet kan stödet också beviljas som de minimis-stöd. Den maximala stödnivån per program får dock inte överskridas.

6. Förvaringstid för projektmaterial

Bestämmelser om förvaring av material som gäller nationell medfinansiering finns i 69 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021). Dessutom ska en längre bevaringstid på 10 år för statligt stöd iakttas, om stödet har beviljats med stöd av artikel 20 i GBER (EU) 651/2014.