Interreg-programmens nationella medfinansiering 2021–2027

Administrationen av Interreg-programmens nationella medfinansiering ändras för program-perioden 2021–2027. Nationell medfinansiering söks i fortsättningen först efter att projektet har fått ett positivt finansieringsbeslut från Interreg-programmet. Åtagandeförfarandet används inte längre.

Beloppet av den nationella medfinansieringen är högst 70 procent av projektets finländska stödmottagares övriga finansieringsandel utöver EU:s finansieringsandel. Beloppet kan vara mindre än detta till exempel på grund av bestämmelser om statsunderstöd.

Nationell medfinansiering söks antingen från Nylands förbund eller Lapplands förbund, dit de administrativa uppgifterna angående den nationella medfinansieringen har koncentrerats. 

Nylands fördund sköter nationella medfinansieringsärenden för följande program:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT

Lapplands förbund sköter nationella medfinansieringsärenden för följande program:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europe

Nylands förbund, Lapplands förbund och arbets- och näringsministeriet bereder som bäst tillsammans processen för beviljande av nationell medfinansiering. Ansökningsblanketten för nationell medfinansiering blir tillgänglig på förbundens webbplatser under våren 2022. Förbunden tillhandahåller även programspecifik rådgivning för ansökan om nationell medfinansiering och senare för frågor i anknytning till rapportering. 

Kontaktuppgifter/Interreg-programmens nationella medfinansiering:

Nylands förbund:                                   
Specialsakkunnig Antti Taronen             
[email protected]          
tfn 040 507 9998   

Lapplands förbund:  
Interreg-sakkunnig Maiju Jolma-Taylor
[email protected]
tfn 040 660 8546                               

Arbets- och näringsministeriet:
Konsultativ tjänsteman Riitta Vartia
[email protected]
tfn 029 506 4966

Interreg-programmens administrativa granskningar

Under programperioden 2014–2020 svarade privata revisorer för granskning på första nivån (FLC, first level control) i Interreg-programmen. Under programperioden 2021–2027 utförs de administrativa granskningarna i två landskapsförbund, dvs. Nylands förbund och Lapp-lands förbund. Granskningen är i fortsättningen gratis för projekten. Utbetalningsansökan (rapport) skickas antingen till Nylands förbund eller Lapplands förbund beroende på vilken aktör som verkar som administrativ granskare av programmet i fråga.

Nylands förbund sköter de administrativa granskningarna av följande program:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT
 • Interact

Lapplands förbund sköter de administrativa granskningarna av följande program:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europa

Om en finländsk projektaktör deltar i något annat Interreg-program utförs granskningen av ett sådant projekt i Nylands förbund.

Ytterligare information:
18.1.2022 Presentationer från Interregs informationsevenemang 

Lagstiftning

Centrala punkter i genomförandelagen:
•    kap. 4 (§ 31–41): i kapitlet beskrivs genomförandet av Interreg-programmens administration i Finland

Genomförandeförordningen:
•    kap. 3 (§ 17–23): i kapitlet beskrivs Nylands förbunds och Lapplands förbunds uppgifter

Finansieringslagen:
•    kap. 2 (§ 19–36): i kapitlet beskrivs på en allmän nivå det stödförfarande som även gäller Interreg-programmens nationella medfinansiering
•    kap. 4 (§ 59–69): i kapitlet beskrivs särskilt de undantag och tilläggsbestämmelser som gäller Interreg-programmens nationella medfinansiering
•    kap. 5 (§ 70–74): i kapitlet beskrivs granskningar

Finansieringsförordningen:
•    kap. 3 (§ 9–17): i kapitlet beskrivs på en noggrannare nivå det allmänna stödförfarande som även gäller Interreg-programmens nationella medfinansiering
•    kap. 6 (§ 31–37): i kapitlet beskrivs Interreg-programmens nationella medfinansiering noggrannare som stöd (inkl. ansökan och utbetalning)