Behandling av ansökan

Hur framskrider behandlingen av ansökan?

Utlysning och ansökan

Finansieringsmyndigheterna utlyser ansökan i systemet EURA 2021. Dessutom finns information om öppna ansökningar på webbplatsen rakennerahastot.fi samt på andra kommunikationskanaler för myndigheter. I ansökningsannonsen definieras tyngdpunkterna i den öppna ansökningen samt andra villkor som ansökan måste uppfylla.

Den sökande kan ta kontakt med finansieringsmyndigheten redan i planeringsskedet för att åstadkomma en ansökan av hög kvalitet i enlighet med programdokumentet. Med tanke på likabehandlingen av sökande är dock myndighetens råd av allmän karaktär.
Sökanden lämnar in ansökan i systemet EURA 2021 inom den tidsfrist som anges i ansökningsannonsen. Ansökan är anhängiggjord när den har lämnats till finansieringsmyndigheten i systemet EURA 2021.

Behandling av ansökan

Finansieringsmyndigheten bedömer och poängsätter ansökan enligt de allmänna och särskilda målspecifika kriterierna och de kriterier som betonats i utlysningen, vilka godkänts av uppföljningskommittén. Ytterligare förtydliganden och information kan begäras för ansökan. Finansieringsmyndighetens representant (beredare) förhandlar med sökanden om preciseringar och säkerställer att projektplanens innehåll är lämpligt, att horisontala principer beaktas på vederbörligt sätt i verksamheten, att projektets kostnadsberäkning är rimlig, att övriga finansiärer har förbundit sig vid sina egna andelar och att samarbetsavtal har upprättats. Utlåtanden om ansök-ningar kan begäras från andra myndigheter och/eller sakkunniga. Ansökningar om regional finan-siering behandlas i landskapens samarbetsgrupp och de mest betydande ansökningarna lämnas också till landskapens samarbetsgrupp för behandling.

NTM-centralerna och landskapsförbunden handlägger ansökningarna enligt sin egen praxis. Antalet utvalda projekt beror på tillgänglig finansiering för ansökan och på kvaliteten på ansökningarna som inkommer i utlysningen. Det kan finnas regionala skillnader i utvärderingsprocessen och tidsplanerna. Projekt som finansieras med nationella teman och hållbar stadsutveckling har sina egna handläggningsprocesser. Sökanden bör sätta sig in i den information som finansieringsmyndigheten ger i sitt område.

Godkännande eller avslag på ansökan

När ansökan har gått igenom alla skeden som beskrivs ovan godkänner finansieringsenhetens chef finansieringsbeslutet på beredarens förslag. Projektplanen är en del av beslutet, liksom de andra bilagorna till beslutet. Finansieringsmyndigheten kan också avslå projektansökan och fatta ett nekande beslut.

Efter projektets början kallar finansieringsmyndigheten stödmottagaren till ett inledningsmöte för att gå igenom villkoren för finansieringen. Finansieringsmyndigheten ger råd och vägleder inledningen och genomförandet av projektet under projektets hela livscykel. Om frågor uppstår under projektets genomförande eller om något fortfarande är oklart, bör man kontakta finansieringsmyndigheten i god tid.

Meddelande till företag om beviljat nytt de minimis-stöd