Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

​​​​​
Varje medlemsstat utarbetar ett program för varje programperiod i EU:s regional- och strukturpolitik. I förslaget beskrivs de utgångspunkter, mål och åtgärder som medlemsstaten ställt upp för utvecklingsverksamheten samt finansieringen i enlighet med de författningar som gäller EU:s programperiod. Finlands program har beretts i ett omfattande partnerskap med företrädare för ministerier, regioner och organisationer. Europeiska kommissionen godkände Finlands program i maj 2022.

​​​​Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF), Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder samt åtgärderna i fonden för en rättvis omställning (FRO). Programmet gäller Fastlandsfinland. Ålands landskapsregering ansvarar för sitt eget programarbete.

Programmet stöder förnyelse, kompetensutveckling och delaktighet i enlighet med hållbar utveckling. De genomgående prioriteringarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 är hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, digitalisering, internationalisering, klimatförändring och innovativitet. Dessa ingår i all verksamhet. Av ERUF-finansieringen riktas 35 procent till klimatåtgärder.

Genomförandet av programmet inledde stegvis med projektutlysningar i våren 2022.  Finansieringen beviljas av landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Livsmedelsverket.

Genomförandet av programperioden för den nya regional- och strukturpolitiken hänför sig till åren 2021–2027. Finansieringen av programmet består av EU-finansiering och nationell finansiering. Programmets offentliga finansiering uppgår till 3,159 miljarder euro, varav 1,935 miljarder är EU-finansiering och 1,224 miljarder nationell motfinansiering. 

Programmet inbegriper sju insatsområden:

  1. Ett innovativt Finland (ERUF): Målet är att främja regionernas och företagens närings- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationsfärdigheter och införandet av ny teknik. Genom finansieringen stimuleras små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Ett ytterligare mål är att utnyttja digitaliseringen till förmån för medborgare, företag och den offentliga förvaltningen.
  2. ​​​​Ett klimatneutralt Finland (ERUF): Målet är att främja energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin samt att minska växthusgasutsläppen. Finansieringen riktas också till åtgärder genom vilka man förbereder sig på klimatförändringen.
  3. Ett tillgängligare Finland (ERUF): Målet är att stödja små och medelstora företags verksamhet i östra och norra Finland genom att utveckla den lokala vägtrafikinfrastrukturen med särskild finansiering för glesbygdsområden.
  4. Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+): Målet är att stödja sysselsättning, kompetens, utveckling av arbetslivet, kontinuerligt lärande och flexibla utbildningsvägar.
  5. Ett Finland för sociala innovationer (ESF+): Målet är att stödja livssituationen och förutsättningarna att klara sig för dem som är klienter inom barnskyddet och i synnerhet för barn och unga som placerats utom hemmet.
  6. Ett Finland som bekämpar materiell brist (ESF+): Målet är att hjälpa de mest utsatta genom att erbjuda stöd för anskaffning av livsmedel och basvaror. Samtidigt strävar man efter att erbjuda andra tjänster som förbättrar stödtagarnas situation.
  7. Ett Finland för rättvis omställning (FRO): Målet är regionalt omställning i avvecklingen av torv genom at göra näringarna mångsidigare, genom att anpassa arbetskraften inom branschen samt genom att avhjälpa negativa miljömässiga konsekvenser.

Ytterligare information:

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027(27.4.2023, på finska)
Programdokumentet (version 4.4.2022, på svenska, utan FRO)
FRO - JTF-program
Kommissionens beslut om godkännande av programmet