Hållbar stadsutveckling i Björneborg

De tematiska tyngdpunkterna i Björneborgs ekosystemavtal är:

1) Teknologimetaller och cirkulär ekonomi 
2) Automation och robotik

Tyngdpunktsområdena har valts utifrån de styrkor som uppstått i området under årtiondenas lopp. De överensstämmer med Björneborgs stads program för tillväxt och livskraft, Satakunta förbunds strategi för smart specialisering och högskolornas strategier.

Tyngdpunktsområde: Teknologimetaller och cirkulär ekonomi

Björneborgsregionen vill vara en föregångare inom koldioxidsnålhet samt inom användning av den senaste kompetensen och tekniken. En industriell investering i Finland är ofta en global ekogärning – utsläppen från metallförädling i Finland är exempelvis en sjättedel jämfört med motsvarande produktion i Asien. Metallerna står i centrum för cirkulär ekonomi, metaller kan återvinnas hur många gånger som helst och de industriella ekosystemen är centrala aktörer inom cirkulär ekonomi. Tillämpningar för trafik, energiproduktion och lagring samt elektronik elektrifierar världen i allt snabbare takt. Koldioxid- och resurssnålhet driver tillväxten inom tyngdpunkten och skapar en efterfrågan som har en positiv inverkan på nya metallprodukter och tillämpningar av cirkulär ekonomi i miljön.

Till de lokala styrkorna i områdets ekosystem för teknologimetaller och cirkulär ekonomi hör omkring 3 000 direkta arbetsplatser, och det har en årlig omsättning på omkring två miljarder euro, huvudsakligen inom export. Företagen i ekosystemet har internationellt betydande industriell forskningsverksamhet. Den unika industriella infrastruktur som byggts upp i området under decenniernas lopp samt de omfattande materialströmmarna inom industrin möjliggör forskning, försök och investeringar i industriell skala i samma område.

Målet är att industrin i Björneborgsregionen ska vara helt utsläppsfri år 2027 (klimatneutralitet). Med hjälp av den innovationsplattform som industrin i området utgör i kombination med läroanstalternas och forskningsinstitutionernas FUI-verksamhet skapas globalt tillämpliga teknologiska lösningar med låga utsläpp (koldioxidhandavtryck). Genom åtgärderna skapar man ett internationellt innovationsekosystem för industri och startupföretag som verkar på en gemensam plattform, vilket möjliggör snabba försök och första referenser.

  • Åtgärdshelhet: Ökad kompetens genom utökande av FUI-verksamheten
  • Åtgärdshelhet: En internationellt intressant och konkurrenskraftig invest in-verksamhetsmiljö
  • Åtgärdshelhet: Inkludering av startupverksamhet som en del av ekosystemet

Tyngdpunktsområde: Automation och robotik

Den växande koncentrationen av företag inom automation, robotik och artificiell intelligens i Björneborgsområdet erbjuder lösningar i stor skala för alla samhällets nivåer och sektorer. Genom att stödja utveckling och införande av nya digitala lösningar (automation, robotik och artificiell intelligens) förbättrar man tillväxtförutsättningarna för världens mest miljövänliga industri och servicesektor. Med hjälp av tillämpande forskning och företagsexempel görs Björneborg till ett europeiskt centrum för temat Industri 4.0, där man hittar toppkompetens på internationell nivå för tillämpning av lösningar inom automation och robotik samt referensobjekt.

Automationsutvecklingen påskyndas av lokala styrkor i form av ett Robocoast-nätverk av över 100 företag, 1 500 experter samt en kompetensgemenskap av områdets högskolor och utvecklingsbolag. Björneborg är på nationell nivå en av de mest centrala koncentrationerna av exporterande tillverkningsindustri. Det är viktigt att kompetensen för modernisering av industrin (koldioxidsnålhet och produktivitet) samt kompetensen inom automation, robotik och artificiell intelligens är stark i området. Målet är en internationellt känd och erkänd industriell living lab-miljö, som internationella toppföretag inom automations- och robotikbranschen vill komma till för att testa och utveckla nya lösningar. Inom social- och hälsovårds- samt servicesektorn vänder man åldrandets utmaningar till en växande internationell affärsverksamhet och förbättrar de äldres liv.

  • Åtgärdshelhet: Moderniseringstjänst och försöksmiljö ger produktivitet
  • Åtgärdshelhet: Stärkande av Invest in-verksamheten
  • Åtgärdshelhet: Att locka experter och integrera dem i företag och forskargrupper

De ekosystemavtal som ingås med städerna utgör tillsammans en plan för stadsutvecklingen enligt principerna för hållbar stadsutveckling i EU:s regional- och strukturpolitiska program. De åtgärder som vidtas enligt respektive stadsregions avtal ska överensstämma med planen för stadsutveckling. I verkställandet följer man lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Bedömningen av ett projekts stödbehörighet baserar sig på programdokumentet för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Kontaktpersoner för Satakunta förbund:
Finansieringsexpert Jyrki Tomberg
Områdesutvecklingsdirektör Timo Vesiluoma