Främjande av likabehandling och jämställdhet mellan könen, bekämpning av utsatthet

Syftet med temat är att stärka aktiviteten och delaktigheten hos dem som har den sämsta ställningen på arbetsmarknaden och löper den största risken för utsatthet samt när det gäller att etablera sig i fråga om utbildning och på arbetsmarknaden. Målet är att främja hälsan och välbefinnandet hos dem som hör till målgruppen samt att upprätthålla och förbättra arbets- och funktionsförmågan, så att de har tillräckliga resurser för att aktivt försöka förbättra sin egen och vid behov även sina närståendes livssituation. Jämställdhetsperspektivet beaktas i alla projekt och dessutom genomförs särskilt projekt som främjar jämställdhet. 

Målen nås genom att man utvecklar, sprider och förankrar sektorsövergripande, rättidiga, tillgängliga och obrutna välfärds-, social-, hälso- och rehabiliteringstjänster, stärker ett nätverksbaserat arbetssätt samt ökar kunskapen och kompetensen om jämställdhet och likabehandling mellan könen. 

I verksamheten är det viktigt att identifiera särskilt sådana utsatta personer som inte omfattas av tjänsterna, som inte kan använda digitala tjänster, har svårigheter att söka och få stöd samt personer som är ensamma i sin vardag eller som inte har omfattande stödnätverk. Könet ingår i alla grupper och påverkar individens roll i samfunden, men kan också vara en självständig faktor som orsakar diskriminering. 

En riksomfattande verksamhet skapar riktlinjer och en verksamhetsram för projektutvecklingen för att kunna skapa nya innovationer för ökad delaktighet, jämställdhet och likabehandling mellan könen samt för den regionala spridningen av dem. I centrum för den riksomfattande utvecklingen finns en omfattande samutveckling och partnerskap mellan aktörerna. Eftersom den riksomfattande verksamheten fokuserar på strategiskt centrala utvecklingsteman, ska den basera sig på en omfattande partnerskaps- och nätverksverksamhet i vilken man i mån av möjlighet ska engagera målgruppen för åtgärderna bl.a. genom samutveckling och genom att ta med erfarenhetsexperter. Genom den riksomfattande verksamheten säkerställs att de allra viktigaste utvecklingsåtgärderna genomförs under programperioden.