Information om EURA 2021-systemet

EURA 2021 (www.eura2021.fi) är en digital servicehelhet för förvaltningen av projekt som medfi-nansieras av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder och fonder för programpe-rioden 2021–2027. Dessa fonder är Europeiska socialfonden plus (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska fonden för en rättvis omställning (FRO). 

Systemet ägs och registeransvarig är arbets- och näringsministeriet.

Vad används EURA 2021 för?

Systemet omfattar alla tjänster som är avsedda för myndigheterna, bl.a. funktioner för förvaltning av EU:s bevillningsfullmakter och anslag samt tjänster för övervakning och granskning av projekt. Utifrån de uppgifter som systemet producerar sänds från Finland också ansökningar om utbetalning av medel ur fonderna till Europeiska kommissionen.

Ur EURA 2021-systemet produceras uppgifter för rapportering både på nationell nivå och på EU-nivå samt för den offentliga informationstjänsten för EU:s regional- och strukturpolitik.

Systemet används av alla organisationer som ansöker om och genomför projekt inom det regional- och strukturpolitiska programmet. De ansöker om stöd och utbetalning samt rapporterar om ge-nomförandet av projekten elektroniskt.

EURA 2021-systemet har anslutits till flera andra myndighetssystem för automatisk sökning och leverans av uppgifter. Därför behöver projekten inte lämna in separata bilagor om alla bakgrunds-uppgifter.

Varför kan man inte uträtta ärenden på papper tills någon nödvändig funktion i systemet blir fär-dig? 

Lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021) förutsätter att ansökningarna och projekthandlingarna från EU:s region-al- och strukturpolitiska fonder lämnas in och fattas elektroniskt i EURA 2021-systemet.

Söker du stöd för att använda systemet?

De myndigheter som beviljar finansiering för EU:s regional- och strukturpolitik ger råd i använd-ningen av systemet. Rådgivarnas kontaktuppgifter finns på sidan användarrådgivning i EURA 2021-systemet. 

På startsidan finns en länk till systemets bruksanvisning.