Understöd för utvecklande av företag

NTM-centralerna beviljar understöd för utvecklande av företag för företags utvecklings- och investeringsprojekt ur medel från Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), ett program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik. De projekt som finansieras ska passa för något av Eruf-programmets särskilda målsamt uppfylla förutsättningarna för beviljande av understöd för utvecklande av företag, om vilket det finns mer information områdesvis:

•    Södra Finland
•    Västra Finland
•    Östra Finland
•    Norra Finland

samt på NTM-centralernas webbplatser.

I närings-, trafik- och miljöcentralernas regionala riktlinjer för finansieringen har finansierings-principerna preciserats och närmare riktlinjer har fastställts regionalt bl.a. för att stödja investe-ringar.  Eftersom olika anslag för understöd för utvecklande av företag står till förfogande i olika regioner, är det inte möjligt att stödja investeringar i alla regioner.

Läs mer om NTM-centralens riktlinjer för regional finansiering för att ta reda på finansieringsmöjligheterna inom det område där ditt utvecklingsprojekt genomförs. 

Verksamhet som stöds

Tyngdpunkten ligger på projekt som genomförs av små och medelstora företag. Understöd beviljas för projekt som bedöms ha en betydande inverkan på företagets tillväxt eller förnyelse, internationalisering, innovationsverksamhet eller stärkande av kompetensen, produktivitet, digitala affärsverksamhet eller anpassning till klimatförändringen, främjande av klimat-neutralitet samt energi- eller materialeffektivitet. 

Ansökan om understöd förutsätter att sökanden har ett FO-nummer. Understöd kan inte sökas för ett företag som kommer att grundas eller för företagsgrupper.

 Understöd för utvecklande av företag är ett behovsprövat understöd. Understöd kan beviljas för ett specificerat, tydligt avgränsat utvecklingsprojekt som avviker från företagets sedvanliga verksamhet. Kostnader som kan godkännas för projektet är skäliga stödberättigande kostnader som är väsentliga med avseende på projektets genomförande. Projektets helhetsfinansiering och finansieringen av företagets övriga operativa verksamhet ska vara i skick. 

Under denna programperiod kan understöd även beviljas som engångsersättning åt små och medelstora företag som eftersträvar tillväxt, då företaget utreder möjligheten att inleda ny tillväxtverksamhet. För projekt som får engångsersättning ställs i det inledande skedet ett eller flera konkreta och mätbara mål eller utfall. Understödet betalas på grundval av det utfall som kan verifieras och som är i enlighet med den godkända projektplanen. 

Ansökan om understöd för utvecklande av företag


Understöd för utvecklande av företag ska alltid sökas innan projektet inleds.Understöd söks elektroniskt i EURA 2021-systemet.

Ansökning om finansiering via EURA 2021-systemet förutsätter Suomi.fi-identifiering. Ett företags ärenden kan skötas av en person som har firmateckningsrätt antecknad i handelsregistret eller i YTJ. Om ansökan fylls i av en person som saknar firmateckningsrätt ska en ansvarig person med firmateckningsrätt i företaget ge en fullmakt i Suomi.fi-tjänsten där man väljer fullmakten Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter som ger möjlighet att logga in i EURA 2021-systemet, fylla i ansökan, underteckna dokument samt överlämna för myndighetsbehandling.

Noggrannare anvisningar om EURA 2021-systemets egenskaper och användning finns i EURA 2021-bruksanvisningen. Systemet vägleder och ger råd för ifyllandet av ansökan. 

Öppna anmälningar om projektansökningar hittar du i systemet genom att under punkten Fond välja Europeiska regionala utvecklingsfonden, understöd för utvecklande av företag, den kommun där ditt projekt genomförs och NTM-centralen som myndighet. Bekanta dig noggrant med innehållet i ansökningsannonsen innan du fyller i ansökan. En noggrant ifylld ansökan och inlämnande av de bilagor som behövs försnabbar behandlingen av ansökan.

Rådgivning och mer information

Innan du fyller i ansökan om understöd rekommenderar vi att du kontaktar finansrådgivningen för små och medelstora företag eller företagsexperten i ditt eget område för att reda ut finansieringsmöjligheterna för projektet. 

Finansrådgivningen för små och medelstora företag ger även råd om elektronisk ansökan och ärendehantering.

 Finansiering för små och medelstora företag – be om råd från en expert, ring 0295 024 800.

Kontaktuppgifter till NTM-centralernas företagsexperter