Kommunikation är et möjlighet och en skyldighet för projektverksamheten

Genom kommunikationen strävar man efter att engagera projektets referensgrupper i projektet och att involvera nya aktörer och människor i det. Genom kommunikationen kan man också berätta om resultaten av projektet och sprida bästa praxis. Kommunikation är en förutsättning för att ett strukturfondsprojekt ska lyckas, och den berättigar till offentlig finansiering. EU förpliktar också stödmottagarna (projektaktörerna) att informera om projekten. I artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 föreskrivs det om stödmottagarnas skyldigheter att informera om stödet och projekten.

Europarlamentents och rådets förordning (EU) 2021/1060

Europeiska kommissionen har som stöd för kommunikationen utarbetat kommunikationsanvisningar för stödmottagarna, de förmedlande organen och den förvaltande myndigheten. De uppgifter som stödmottagarna har enligt ovannämnda förordning beskrivs i anvisningarna på sidorna 25 och 26. De som genomför projekten ska handla enligt anvisningarna.

Flaggemblemet ska användas i all kommunikation! (sidan 5)

I Finland används ett flaggemblem med texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen” (eller ”Euroopan unionin osarahoittama”). Ingen särskild fonds namn ska nämnas i det sammanhanget. Utöver EU:s emblem får ingen annan visuell symbol eller logotyp användas för att tydliggöra EU:s stöd. Nationella logotyper som hänvisar till EU-stöd får inte användas utöver EU-flaggemblemet.

Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027

På EU-kommissionens webbplats finns ett EU-flaggemblem.

Visuell profil och grafiska element

I arbets- och näringsministeriets mediebank Emmi finns följande material som kan användas i projektverksamheten och i myndigheternas arbete:

  • PowerPoint-mallar

  • Dokumentmallar

  • Ikoner för visuell illustration

  • Textplattor för videor

  • Anvisningar för användning av det visuella materialet

Mediebanken Emmi

Affisch- och skyltgenerator

Kommissionen har gjort en generator (online generator) tillgänglig för EU-aktörer som gör det möjligt för projekt att enkelt framställa sådana skyltar och affischer i A3-format som förutsätts enligt den allmänna förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060).

Det är enkelt att göra affischer och skyltar genom att följa anvisningarna och dialogrutorna. De färdiga mallarna ska innehålla uppgifter om och en beskrivning av projektet. En bild av projektet kan sättas upp på den plats som reserverats för den liksom logotypen för organisationen och/eller projektet. Kom ihåg att ingen annan logotyp som hänvisar till EU-finansiering ska användas vid sidan av EU-flagglogotypen. I punkt 3 i generatorn väljs i Finland finansieringstexten ”delfinansierad” för att användas tillsammans med EU:s flaggemblem. I språkmenyn kan du här välja flaggemblem till texten på önskat språk.
 
Online generator på EU-kommissionens webplats

EU-kommissionen: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027

 Under de senaste åren har det blivit ett viktigt mål att göra sammanhållningspolitiken synligare. Genom sammanhållningsfinansieringen stöds årligen tusentals projekt på olika håll i Europa. Det är det mest konkreta sättet genom vilket EU syns ute på fältet. Genom att kommunicera effektivare om dessa åtgärder kan man öka medvetenheten om vilken nytta EU har för människors liv och förbättra den offentliga bilden av unionen. Flera studier har också visat att sammanhållningspolitiken har en positiv inverkan på medborgarnas attityder till den europeiska integrationen.

Med detta i åtanke har EU-länderna och Europeiska kommissionen förbundit sig att intensifiera kommunikationen om sammanhållningsfonden bland annat genom ökat samarbete. Rådet uppmanade i sina slutsatser den 25 april 2017 alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna att systematiskt och i bred utsträckning kommunicera och informera om de möjligheter, resultat och effekter som hör samman med politiken. Detta är samtidigt både en skyldighet och en möjlighet.

Att kommunicera och informera är en skyldighet, eftersom medlemsstaterna tillsammans ansvarar för planeringen av EU:s politik (och oftast även för genomförandet av den), och därför bör medlemsstaterna öka sina åtgärder för att ge politiken större synlighet. Kommunikationen om Europa ska vara en gemensam uppgift, som delas av EU:s institutioner och nationella och lokala inrättningar. Detta gäller i synnerhet sammanhållningspolitiken, där principen om delad förvaltning tillämpas.

Kommunikation är också en möjlighet. När man med hjälp av finansiering från EU förbättrar synligheten för de resultat som uppnåtts, kan man nämligen också förbättra de nationella och lokala inrättningarnas anseende, eftersom det i sista hand är de som ansvarar för genomförandet av programmen.

Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027