Utbetalning av förskott

Den första stödposten kan betalas i förskott innan kostnaderna uppkommer, om det är motiverat med hänsyn till genomförandet av projektet. Förskott kan betalas i fråga om både projekt som finansieras med stöd av finansieringslagen (757/2021) och projekt som finansieras med stöd av lagen om företagsstöd (758/2021). Förskott kan också beviljas för engångsersättningsprojekt. Till ett offentligrättsligt samfund betalas inte förskott, om det inte finns särskilda skäl till det. 

Den som ansöker om stöd meddelar i stödansökan behovet av förskott jämte motiveringar samt gör en framställning om förskottets belopp i euro. Ett förskott får uppgå till högst 30 procent av det beviljade stödbeloppet. 

Den finansierande myndigheten beslutar om projektet ska beviljas förskott. Förskottet betalas automatiskt utan separat ansökan, när ett stödbeslut har fattats för projektet. Förskott kan endast betalas ut en gång. 

Stödmottagaren får uppgifterna och villkoren om det beviljade förskottet i stödbeslutet för projektet.  

Kvittning av förskott i fråga om projekt som finansieras med stöd av finansieringslagen

I fråga om projekt som finansieras med stöd av finansieringslagen ska den finansierande myndigheten kvitta det betalda förskottet så att genom varje beslut om utbetalning av stödet dras 30 procent av från det belopp som ska betalas till dess att förskottet har kvittats i sin helhet. 

Från det belopp som ska betalas kan enligt ett beslut om utbetalning av stöd även dras av en större andel, om detta bestäms i stödbeslutet eller om stödmottagaren begär det i sin ansökan om utbetalning av stöd. Den återstående delen av förskottet ska dock kvittas senast genom det sista beslutet om utbetalning av stöd.

Kvittning av förskott i fråga om projekt som finansieras med stöd av lagen om företagsstöd

I fråga om projekt som finansieras med stöd av lagen om företagsstöd dras det betalda förskottet i sin helhet av från projektets första utbetalningspost som betalas på basis av en ansökan om utbetalning. Om den första betalningsposten inte räcker till för att täcka förskottet, dras den återstående andelen av förskottet av från därpå följande betalningsposter tills förskottet har dragits av helt och hållet.