Administration av programmet

Förvaltande myndighet och redovisningsfunktion

Arbets- och näringsministeriet är förvaltande myndighet för programmet Finland för förnyelse och kompetens 2021–2027. Den förvaltande myndigheten svarar för förvaltningen av Europeiska unionens medel i Finland. Den förvaltande myndigheten ska till exempel svara för att målen för programmet uppnås, stödja övervakningskommitténs arbete och övervaka de förmedlande organen. En närmare beskrivning av den förvaltande myndighetens uppgifter finns i genomförandeförordningen.

Dessutom är ministeriet den myndighet som sköter redovisningsfunktionen för programmet. En av de viktigaste uppgifterna för redovisningsfunktionen är bland annat att utfärda och skicka betalningsansökningar till Europeiska kommissionen och upprätta räkenskaperna.

Förmedlande organ

Enligt den allmänna förordningen om EU-fonder får den förvaltande myndigheten ange ett eller flera förmedlande organ som ska utföra vissa uppgifter under myndighetens ansvar.

I Finland fungerar 14 landskapsförbund, fyra NTM-centraler och Livsmedelsverket som förmedlande organ.

Förmedlande organ kallas också finansierande myndigheter eller finansiärer. I praktiken utförs allt arbete som är synligt för projektaktörerna i de förmedlande organen. De förmedlande organen ansvarar till exempel för offentliggörande av projektansökningar, val av projekt, beslut om understöd och utbetalningsbeslut. De informerar också om finansiering, följer upp projekt och genomför kontroller.

Landskapsförbunden beviljar understöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och fonden för rättvis omställning (FRO) till utvecklingsprojekt som främjar regionutveckling, hållbar tillväxt och livskraft samt till investeringar som ingår i projekten. Dessutom beviljar landskapsförbunden understöd till projekt för hållbar stadsutveckling.

De fyra NTM-centralerna beviljar i sin tur understöd till

  1. utvecklings- och investeringsprojekt som rör bekämpning av klimatförändringarna och anpassning till klimatförändringar, miljö och naturresurser samt transporter och infrastrukturer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Fonden för en rättvis omställning (FRO)
  2. utvecklingsprojekt för främjande av sysselsättning, kunnande och social delaktighet från Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO)
  3. företags innovativa utvecklingsåtgärder för tillväxt eller internationalisering samt till materiella och immateriella investeringar (så kallade företagsstöd) från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
  4. utveckling av företagens omvärld, såsom utredningar som behövs för företagsverksamheten, utveckling av de tjänster som företagen behöver samt främjande av samarbete och forskning i näringslivsnätverk, från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Livsmedelsverket beviljar understöd från Europeiska socialfonden+ (ESF+) till projekt för materiellt bistånd till mindre bemedlade (så kallad mathjälp).

I projektärenden bör du alltid i första hand kontakta landskapsförbundet inom ditt område eller en av de fyra NTM-centralerna. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen Verksamhet i regionerna.

Övervakningskommittén och övervakningskommitténs sekretariat

Övervakningskommittén för programmet Finland för förnyelse och kompetens 2021–2027 följer upp genomförandet, effekterna och resultaten av programmet. Övervakningskommittén godkänna de urvalskriterier som tillämpas i programmet, den slutliga resultatrapporten och utvärderingsplanen samt betydande ändringar av programmet. Övervakningskommitténs mandatperiod sträcker sig över hela programperioden. Övervakningskommittén sköter sina uppgifter i samarbete med arbets- och näringsministeriet, som är förvaltande myndighet. Mer information om övervakningskommittén och dess sammansättning finns här.

Övervakningskommittén har ett sekretariat som ansvarar för beredningen, föredragningen och genomförandet av övervakningskommitténs ärenden.

Revisionsmyndighet

Revisionsmyndighet för programmet är revisionsmyndighetsenheten inom finansministeriets finanscontrollerfunktion, som har skött denna uppgift sedan 2007. Revisionsverksamheten för olika EU-program och EU-fonder under programperioden 2021–2027 har centraliserats till revisionsmyndighetsenheten.