Kostnaderna för projektet

Stödberättigande kostnader

Kostnadernas stödberättigande fastställs i projektets finansieringsbeslut och dess villkor samt i nationell lagstiftning och särskilt i den s.k. förordningen om stödberättigande (Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder, 866/2021). Förordningen om stödberättigande som gäller projekt under programperioden 2021–2027 trädde i kraft 7.10.2021.
På projekt under programperioden 2014–2021 tillämpas de lagar och förordningar som gällde vid tidpunkten för deras godkännande.

Offentliga upphandlingar

Upphandlingar av olika slag utgör ofta en stor kostnadspost i projekt. Vid upphandlingar ska den s.k. upphand-lingslagen iakttas (Lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016), om stödmottagaren är en offentlig aktör (staten, kommun, samkommunen, offentligrättslig inrättning eller stiftelse) eller om över hälften av projektets finansiering består av offentlig finansiering. Med offentlig finansiering avses finansiering som EU och staten samt kommuner och andra offentliga organisationer riktat till projektet, inklusive stödmottagarens självfi-nansiering. Villkoren som gäller upphandling för ditt eget projekt finns beskrivna i finansieringsbeslutet om ditt projekt.

Projektets finansiering

Projekt finansieras i huvudsak endast delvis genom de regional- och strukturpolitiska fonderna. Det innebär att projektet också ska ha andra finansieringskällor. I projektets finansieringsplan meddelas hur mycket stöd man ansöker om (dvs. EU:s och statens stöd) och hur mycket annat stöd som samlats in för projektet. I planen delas finansieringen in i privat, kommunalt och annat offentligt stöd enligt varifrån finansieringen för projektet kommit. I finansieringsplanen specificeras även stödmottagarens självfinansiering. Med självfinansiering avses den andel av finansieringen som stödmottagarens egen organisation står för.

Avtalen om utomstående finansiering ska fogas som bilagor till ansökan och finansieringsandelarna ska betalas in på stödmottagarens konto. Om avtalen inte är tillgängliga i ansökningsskedet, begär den finansierande myndigheten att få dem i anslutning till behandlingen av ansökan.

Ansökan om utbetalning

Stödmottagaren ansöker om utbetalning av strukturfondsstödets andel med en utbetalningsansökan som fylls i elektroniskt i systemet EURA 2021. Ansökan och alla bilagor ska skickas till den finansierande myndigheten elektroniskt genom systemet.

Kontroll och övervakning av projektet

Målet med kontrollen och övervakningen av projekten är att garantera att finansieringen används på tillbörligt sätt och att programmen följs. De vanligaste kontrollerna är den finansierande myndighetens kontrollbesök som görs på plats för att verifiera projektet. Syftet med verifieringskontrollerna på plats är att bekräfta att resultaten och målen som ingår i projektplanen uppfylls och att kostnaderna är stödberättigande. Dessa besök görs under projektets gång. De är till sin karaktär också vägledande och avser att stödja projektets genomförande. Besöket erbjuder ett utmärkt tillfälle att diskutera projektet och dess genomförande.

Kontroller görs också av tillsynsmyndigheten (finansministeriets controller-funktion) och EU:s kontrollorgan (EU-kommissionen och Europeiska revisionsdomstolen).

I fråga om enskilda projekt kan inspektörerna ha rätt att kontrollera projektet och dess finansiering som helhet. Inspektören har rätt att få tillträde till alla byggnader, verksamhetslokaler eller ställen som är av betydelse för projektet. Inspektören har rätt att kontrollera dessa ställen samt stödmottagarens omständigheter, informations-system och handlingar. Stödmottagaren ska i sin tur lämna de nödvändiga dokumenten till inspektören och ge inspektören tillträde till lokalerna och informationssystemen.

Tips: Fäst redan i början uppmärksamhet vid att dokumentera verksamheten och att arkivera handlingar.