Prioriteringsområden inom utveckling i Lappland 2022-2025


Lapplands landskapsprogram är en genomgripande strategisk visionsbeskrivning om utveckling och om hur finansieringen riktas i landskapet samt om framtidsvisioner på lång sikt.
Följande sju teman ingår i de strategiska prioriteringsområdena i Lapplands landskapsprogram:


•    Tillväxt sker på ett hållbart sätt genom förnyelse inom arktisk ekonomi och industri
•    Kontroll över utmaningarna med befolkningsutvecklingen och arbetskraftens tillräcklighet
•    Utveckling av kompetensen för att motsvara de snabba förändringarna i omvärlden
•    Livsmiljöns kvalitet, välbefinnande och grundläggande service som delfaktorer för ett gott liv
•    Begränsning av klimatförändringen och tryggande av naturens mångfald
•    God tillgänglighet för att möjliggöra konkurrenskraft och tillväxt
•    En livskraftig samekultur

Övergripande teman är arktiskt område och internationalitet, grön omställning och anknytande EU:s gröna giv i Lappland, regionens attraktions- och hållkraft, välbefinnande och säkerhet, digitalisering och inkludering och jämlikhet.