Samordningsprojektet för sociala innovationer

Prioritet 5. Finland av sociala innovationer fokuserar på en innovativ utveckling av barnskyddet. För finansiering av det särskilda målet SM 5.h. Säkerhetsnät för ungdomars framtid har 4 miljoner euro avsatts för det riksomfattande samordningsprojektet och 26 miljoner euro för regionerna. Det riksomfattande samordningsprojektet stöder regionala pilotprojekt som har följande gemensamma strategiska mål och prioriteringar: 

  • minskning i placeringen av barn i åldern 13–17 år genom högkvalitativa och effektiva stödåtgärder, arbetsmetoder och tjänster i vardagen inom barnskyddets öppenvård så att de tillgodoser barns och familjers behov,
  • stöd för hela familjen, särskilt föräldraskapet, i samband med omhändertagandet, under omhändertagandet och vid hävningen av omhändertagandet samt i andra övergångsskeden för att familjens interaktion ska bli starkare och ingen ska bli ensam.
  • omorganisering av eftervården till ett sektorsövergripande stöd för övergång till vuxenlivet så att alla unga ska har färdigheter att klara sig på egen hand och enligt sina mål söka sig till utbildning och arbetsliv, 
  • förbättring av servicen för särskild omsorg inom barnskyddets vård utom hemmet genom att ägna särskild uppmärksamhet åt en individuell planering och ett individuellt genomförande av servicen samt åt ett målinriktat stöd efter perioden inom den särskilda omsorgen. Detta kräver uppföljning och utvärdering av resultaten av hela den individuella servicehelheten tillsammans med barnet och hens närstående.

Länk till innehåll i temat >>