Företagsfinansiering

Understöd för företagens utvecklings- och investeringsprojekt kan sökas av EU:s strukturfondsmedel. Understöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljas för projekt som har en betydande inverkan på företagets tillväxt eller förnyelse, internationalisering, produktivitet eller utveckling av digital affärsverksamhet.

I finansieringen beaktas särskilt projekt som inverkar på anpassningen till klimatförändringen, främjandet av koldioxidneutralitet samt energi- eller materialeffektivitet. Också sysselsättningsa-spekter beaktas när stöd beviljas. För företag som ansöker om understöd lönar det sig att bekanta sig med Norra Finlands finansieringslinjer innan ansökan lämnas in.

För utvecklingsåtgärder kan stöd beviljas upp till 50 procent av de totala projektkostnaderna, i fråga om engångsersättningsprojekt av typen förutredning är stödet högst 60 procent. Investeringar kan beroende på företagets storlek och läge beviljas olika stödandelar, som fastställs i början av Juli.

Ansökan

Avsikten är att ansökan om finansiering som gäller den nya EU-programperioden 2021–2027 ska inledas i början av 2022. Ansökan ska lämnas in innan projektet påbörjas. Understöd söks via det elektroniska ansökningssystemet EURA 2021. Ansökningsannonser publiceras i strukturfonder.fi-webbtjänsten under ansökningstider.

Rådgivning och ytterligare upplysningar

Innan ansökan om understöd lämnas in rekommenderas sökanden kontakta den riksomfattande finansieringsrådgivningen för SMI-företag, tfn 0295 024 800 månd.-fred. kl. 9–15.
Vid behov kan du också kontakta en företagsexpert i norra Finland:
NTM-centralernas experter på understöd för företagsutveckling

Nationell finansiering

Via NTM-centralen i Norra Österbotten kan för närvarande nationell finansiering sökas via regionförvaltningens e-tjänst för:

  • Investerings- och utvecklingsprojekt som hänför sig till plötsliga strukturomvandlingar i Kemi-Torneå.
  • Utvecklingsprojekt som gäller ny företagsverksamhet i företag i torvbranschen.
  • Företagsutvecklingstjänster

Företagsfinansiering som riktas till landsbygden

Stöd för utvecklings- och investeringsbehov hos mikroföretag på landsbygden kan sökas ur Europeiska landsbygdsfonden. Mer information om landsbygdens företagsstöd finns på Livsmedelsverkets webbplats: Landsbygdens företagsstöd