Företagsfinansiering

Understöd för företagens utvecklings- och investeringsprojekt kan sökas av EU:s strukturfondsmedel. Understöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljas för projekt som har en betydande inverkan på företagets tillväxt eller förnyelse, internationalisering, produktivitet eller utveckling av digital affärsverksamhet.

I finansieringen beaktas särskilt projekt som inverkar på anpassningen till klimatförändringen, främjandet av koldioxidneutralitet samt energi- eller materialeffektivitet. Också sysselsättningsaspekter beaktas när stöd beviljas.

Stödnivå

För utvecklingsåtgärder kan stöd beviljas upp till 50 procent av de totala projektkostnaderna, i fråga om engångsersättningsprojekt av typen förutredning är stödet högst 60 procent. Investeringar kan beroende på företagets storlek och läge beviljas olika stödandelar.

Ansökan

Understöd söks via det elektroniska ansökningssystemet EURA 2021. Ansökan ska lämnas in innan projektet påbörjas. 

För företag som ansöker om understöd lönar det sig att bekanta sig med Norra Finlands finansieringslinjer innan ansökan lämnas in.

Innan ansökan om understöd lämnas in rekommenderas sökanden kontakta en företagsexpert i norra Finland:
NTM-centralernas experter på understöd för företagsutveckling (pdf)

Ansökningstider

Europeiska regionutvecklingsfonden, ERUF-stöd: ansökningstid 9.1.-28.2.2023.

Fonden för en rättvis omställning, JTF-stöd: Avsikten är att ansökan ska inledas i 2023.

​​​​​​​Ansökningsannonser publiceras i strukturfonder.fi-webbtjänsten under ansökningstider.

Rådgivning och ytterligare upplysningar

Vid behov du kan kontakta den riksomfattande finansieringsrådgivningen för SMI-företag, tfn 0295 024 800 månd.–fred. kl. 9–15.

Kommunikation

Kommunikation är et möjlighet och en skyldighet för projektverksamheten. Läs mer.

Nationell finansiering

Via NTM-centralen i Norra Österbotten kan för närvarande nationell finansiering sökas via regionförvaltningens e-tjänst för:
•    Företagsutvecklingstjänster
•    Utvecklingsprojekt som gäller ny företagsverksamhet i företag i torvbranschen

Företagsfinansiering som riktas till landsbygden

Stöd för utvecklings- och investeringsbehov hos mikroföretag på landsbygden kan sökas ur Europeiska landsbygdsfonden. Mer information om landsbygdens företagsstöd finns på Livsmedelsverkets webbplats: Landsbygdens företagsstöd.