Företagsfinansiering

Understöd för företagens utvecklings- och investeringsprojekt kan sökas av EU:s strukturfondsmedel. Understöd beviljas för projekt som har en betydande inverkan på företagets tillväxt eller förnyelse, internationalisering, produktivitet eller utveckling av digital affärsverksamhet.

I finansieringen beaktas särskilt projekt som inverkar på anpassningen till klimatförändringen, främjandet av koldioxidneutralitet samt energi- eller materialeffektivitet. Också sysselsättningsaspekter beaktas när stöd beviljas.

För utvecklingsåtgärder kan stöd beviljas upp till 50 procent av de totala projektkostnaderna, i fråga om engångsersättningsprojekt av typen förutredning är stödet högst 60 procent. Investeringar kan beroende på företagets storlek och läge beviljas olika stödandelar.​​​​​​​

Ansökan

Ansökan ska lämnas in innan projektet påbörjas. Understöd söks via det elektroniska ansökningssystemet​​​​​​​ EURA 2021.

Ansökningsannonser publiceras i strukturfonder.fi-webbtjänsten under ansökningstider.

Rådgivning och ytterligare upplysningar

Innan ansökan om understöd lämnas in rekommenderas sökanden kontakta en företagsexpert i norra Finland: NTM-centralernas experter på understöd för företagsutveckling (på finska).

Vid behov du kan kontakta den riksomfattande finansieringsrådgivningen för SMI-företag, tfn 0295 024 800 mån–fre kl. 9–15.

Kommunikation

Kommunikation är et möjlighet och en skyldighet för projektverksamheten. Läs mer.

Företagsfinansiering som riktas till landsbygden

Stöd för utvecklings- och investeringsbehov hos mikroföretag på landsbygden kan sökas ur Europeiska landsbygdsfonden. Mer information om landsbygdens företagsstöd finns på webbplats:​​​​​​​ Landsbygdens företagsstöd.