Ennakon maksaminen

Tuen ensimmäinen erä voidaan maksaa ennakkona ennen kustannusten syntymistä, jos se on perusteltua hankkeen toteuttamisen kannalta. Ennakon maksaminen on mahdollista sekä rahoituslain (757/2021) että yritystukilain (758/2021) nojalla rahoitettavissa hankkeissa. Myös  kertakorvaushankkeisiin voidaan myöntää ennakkoa. Julkisoikeudelliselle yhteisölle ei makseta ennakkoa, jollei siihen ole erityistä syytä. 

Tuen hakija ilmoittaa tukihakemuksessa ennakon tarpeen perusteluineen sekä tekee esityksen ennakon euromäärästä. Ennakon määrä voi olla enintään 30 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. 
Rahoittava viranomainen päättää, myönnetäänkö hankkeelle ennakkoa. Ennakko maksetaan automaattisesti ilman erillistä hakemusta, kun hankkeelle on tehty tukipäätös. Ennakkoa voidaan maksaa vain kerran. 

Tuen saaja saa myönnettyä ennakkoa koskevat tiedot ja ehdot hankkeen tukipäätöksessä.

Ennakon kuittaus rahoituslain nojalla rahoitettavissa hankkeissa

Rahoituslain nojalla rahoitettavissa hankkeissa rahoittavan viranomaisen on kuitattava maksettu ennakko siten, että jokaisella tuen maksamista koskevalla päätöksellä vähennetään maksettavasta määrästä 30 prosenttia siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. 

Maksettavasta määrästä voidaan tuen maksamista koskevassa päätöksessä vähentää suurempikin osuus, jos tukipäätöksessä näin määrätään tai jos tuen saaja tuen maksamista koskevassa hakemuksessa sitä pyytää. Jäljellä oleva osuus ennakosta on kuitenkin kuitattava viimeistään viimeisellä tuen maksamista koskevalla päätöksellä.

Ennakon kuittaus yritystukilain nojalla rahoitettavissa hankkeissa

Yritystukilain nojalla rahoitettavissa hankkeissa maksettu ennakko vähennetään kokonaisuudessaan hankkeen ensimmäisestä maksatushakemuksen perusteella suoritettavasta maksuerästä. Jos ensimmäinen maksatuserä ei riitä ennakon kattamiseen, jäljelle jäävän ennakon osuus vähennetään seuraavista maksueristä, kunnes ennakko on tullut kokonaan vähennetyksi.