Kehittämisen painopisteet – Satakunta

Satakunta-strategian lyhyen aikavälin kehittämisen toimintalinjoilla (TL1 Kestävän kasvun Satakunta, TL2 Hyvinvoivan väestön ja ympäristön Satakunta) tavoitellaan maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamista maakuntaohjelmakaudella 2022–2025.

Satakunta-strategia kuvattuna. Kuvan tekstisisältö löytyy kuvan alla olevasta pdf-versiosta.

Kuvan tekstisisältö saavutettavassa muodossa (pdf)

Toimintalinja 1 Kestävän kasvun Satakunta

Päätavoitteena on Satakunnan elinvoiman ja uudistumisen edistäminen, kasvualojen ja osaamiskeskittymien vahvistaminen, elinkeinoelämän menestys. Maakunnan osaamis- ja innovaatiokeskittymien elinvoiman ja kasvun turvaamiseksi on tärkeää kehittää toimintaympäristöä kestävästi, vihreän siirtymän tavoitteet ja digitalisaation mahdollisuudet huomioiden.

Toimintalinjan 1 päätavoitetta edistetään kolmen kehittämisteeman kautta:

 • Älykäs Satakunta – tavoitteena on maakunnan kasvualojen sekä osaamis- ja innovaatiokeskittymien vahvistaminen ja uudistaminen
 • Osaava Satakunta – tavoitteena on, että maakunnan uudistuvat ja innovatiiviset osaamiskeskittymät ja alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot toteuttavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa innovaatiotoimintaa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksella ja tieteellä luodaan yhteiskuntaa vahvistavaa ja uudistavaa sivistysperustaa. Työn murros edellyttää osaamisen päivittämistä, jatkuvaa oppimista, osaamistarpeiden ennakointia sekä työvoiman kohtaannon parantamista.
 • Yrittäjyyden ja työllisyyden Satakunta – tavoitteena on yrittäjyyden vahvistaminen, yritysten liiketoimintaympäristöjen kehittäminen sekä verkostoituminen myös kansainvälisesti maakunnan elinvoiman ja kasvun edistämiseksi. Tavoitteena on kaiken työvoimapotentiaalin käyttöönotto ja ulkopuolisuuden ehkäisy.

Toimintalinja 2 Hyvinvoivan väestön ja ympäristön Satakunta

Päätavoitteena on, että Satakunta on sujuvan arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta, jossa huolehditaan asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. 

Toimintalinjan 2 päätavoitetta edistetään kolmen kehittämisteeman kautta:

 • Hyvinvoivat satakuntalaiset -kehittämisteemassa tavoitteena on satakuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten turvaaminen.
 • Sujuvan arjen Satakunta -kehittämisteemassa tavoitteena on varmistaa sujuvan arjen edellytykset; palvelujen saatavuus, toimiva infrastruktuuri sekä sujuvat yhteydet.
 • Vetovoimainen, monimuotoisen ja laadukkaan ympäristön Satakunta -kehittämisteemassa tavoitteena on vahvistaa maakunnan vetovoimaa sekä huolehtia ympäristön tilasta osana elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden ylläpitämistä sekä ekologista kestävyyttä.

Satakunta-strategian laadintaprosessissa on tunnistettu älykkään erikoistumisen mukaiset maakunnan osaamis- ja innovaatioklusterit. Älykkäällä erikoistumisella on keskeinen rooli maakunnan elinvoiman, kasvun ja innovaatiotoiminnan vahvistamisessa. Kumppanuudet sekä kansainvälisten verkostojen rakentuminen ja verkostoissa toimiminen vahvistavat osaltaan maakunnan kärkialojen vahvistumista.

 • Teknologiametalli-, mineraali- ja akkuklusteri: Satakunnassa on kansanvälisesti merkittävä teknologiametallien tuotannon ja jatkojalostuksen ekosysteemi, joka kasvaa digitalisaation ja vihreään kasvuun liittyvän sähköistymisen luoman metallien kysynnän kautta.
 • Automaatio- ja robotiikkaklusteri: Satakunnassa on vahva automatiikkaan ja robotiikkaan erikoistunut klusteri: Robocoast-verkostossa on mukana robotiikan, automatiikan, esineiden internetin ja tekoälyn parissa toimivia yrityksiä sekä myös tutkimus-, koulutus- ja kehitysorganisaatioita.
 • Energiaklusteri: Satakunnassa on monipuolinen energiatuotannon keskittymä, jossa tuotetaan sähköä noin kolminkertaisesti maakunnan kulutukseen nähden ja 26 % koko Suomesta.
 • Elintarvikeklusteri: Satakunnan elintarviketuotannon vahvuus on sen monipuolisuus. Satakuntaan sijoittuu useita alan valtakunnallisia kärkiyrityksiä ja maakunnassa on myös pitkät perineet sopimustuotannosta, jolla turvataan tuotannon taloudellinen, ekologinen ja eettinen kestävyys. Satakunnan ruoantuotanto on oleellinen osa myös kansallista huoltovarmuutta.
 • Bio - ja kiertotalous: Satakunnassa on biotalouden kasvulle kilpailukykyinen toimintaympäristö. Keskeisiä biopääoman luonnonvaroja Satakunnassa ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines. Satakunnan teolliset symbioosit luovat mahdollisuuksia energia- ja materiaalitehokkaalle sekä vähähiiliselle kiertotalouden toimintatavalle.
 • Sininen talous: Sinisen talouden vahvuudet Satakunnassa kytkeytyvät veteen liittyvään TKI-toimintaan, meriteollisuuteen, meriklusteriin, vesiosaamisen kehittämisen, pohjavesiin, vesien suojeluun, kalatalouteen virkistykseen, hyvinvointipalveluihin ja vesistömatkailuun kaikissa vesistöissä.
 • Elämystalous: Satakunnassa on tarjolla vastuullisesti tuotettuja vetovoimaisia matkailupalveluja sekä laadukkaita kulttuuripalveluja ja maakunnassa järjestetään tasokkaita, kansainvälisellä tasolla, tunnettuja tapahtumia, joiden merkitys alueen taloudelle on tärkeä. Satakunnassa hyödynnetään kulttuuriympäristöä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 • Hyvinvointitalous: Satakuntalaisen hyvinvointiteknologiaosaamisen tuella on mahdollistaa kehittää ratkaisuja, joiden avulla elämänlaatu paranee ja hyvinvointi lisääntyy ja jokainen yksilö pystyy selviämään arjesta omien tavoitteiden mukaisesti ja merkityksellisesti koko elämänsä ajan. Vastaavasti terveysteknologialla haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajille suunnattuja ratkaisuja, joita käytetään sairauksien ennaltaehkäisyssä, sairauksien hoidossa ja terveyden ylläpitämisessä.
 • Turvallisuus ja huoltovarmuus nousee tärkeäksi teemaksi vientivetoisessa maakunnassa. Satakuntalaisessa toimintaympäristössä teollisuuteen, energiantuotantoon, ruuantuotantoon ja maa- ja merikuljetuksiin liittyvät turvallisuuskysymykset ovat keskeisiä myös kansallisen huoltovarmuuden osalta. Kyber- ja tietoturvallisuus on osa erilaisten organisaatioiden turvallisuutta ja tämä ulottuvuus korostuu automaation ja robotiikan osaamisen maakunnassa. 

 

Lisätiedot

Jyrki Tomberg, rahoitusasiantuntija ja Krista Tupala, aluekehitysasiantuntija
[email protected]