Ohjeita rahoituksen hakemiseen

Millainen hanke voi saada rahoitusta?

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman tavoitetta. Ohjelmassa kuvataan tavoitteita toimintalinjojen ja erityistavoitteiden avulla.

ELY-keskukset myöntävät ohjelman varoista myös yritysten kehittämisavustuksia, joista löytyy lisätietoja kohdasta yritysrahoitus sekä ELY-keskusten omilta verkkosivuilta.

Ennen hakemuksen laatimista on hyvä selvittää:

 • millaisia rajauksia hakuilmoituksessa asetetaan haettaville hankkeille
 • mitkä muut tahot osallistuvat hankkeen rahoittamiseen
 • mikä hakuilmoituksessa mainittu kustannusmalli soveltuu hankkeelle parhaiten
 • harjoittaako organisaatiosi hankkeessa sellaista taloudellista toimintaa, johon on sovellettava de minimis-sääntöä

Tutustu hakijoille tarkoitettuun ohjeistukseen sekä EURA 2021 -järjestelmän täyttöohjeisiin, niistä löydät tarkempaa tietoa edellä mainituista asioista.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. Tuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Millainen on hyvä hanke?

Hyvä hanke tukee alueensa ja kohderyhmänsä hyvinvointia. Se voi tuottaa uusia innovaatioita, yrityksiä ja työpaikkoja. Se lisää osaamista ja työllistymisvalmiuksia. Hanke voi keskittyä syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työkyvyn parantamiseen. Hankkeessa pyritään löytämään uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, kansainvälistymään sekä levittämään hyviä malleja. Hyvä hanke rakentuu yhteistyölle ja kumppanuudelle. Hankkeilta edellytetään tasa-arvon, EU:n perusoikeuskirjan periaatteiden sekä kestävän kehityksen edistämistä.

Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia ominaisuuksia:

 • Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut
 • Tavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt
 • Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu
 • Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan
 • Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on perusteltu ja kohtuullinen
 • Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä
 • Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja sitoutunut omarahoitusosuuteensa
 • Hankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit

Miten haen rahoitusta?

Rahoitusta haetaan EURA 2021 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu.

Milloin haen rahoitusta?

Rahoittavat viranomaiset (ELY-keskukset, maakuntien liitot) käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat hakuja koskevia ilmoituksia. Hakuilmoitukset löytyvät osoitteesta www.eura2021.fi. Hauista julkaistaan tietoa lisäksi rakennerahastot.fi-sivustolla.

Mistä haen rahoitusta?

Maakuntien liitot, RR-ELY-keskukset ja Ruokavirasto myöntävät rahoitusta hankkeille. Yhteystiedot oman alueen maakuntaliittoon ja RR-ELY-keskukseen löytyy suuralueiden sivulta.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallinnointi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskus) on keskitetty neljään ELY-keskukseen:

 • Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulussa,
  jossa hallinnoidaan myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten asioita
 • Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä,
  jossa hallinnoidaan myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten asioita
 • Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä
  jossa hallinnoidaan myös Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten asioita
 • Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus Lahdessa,
  jossa hallinnoidaan myös Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten asioita

De minimis-tuki-ilmoitus hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajana osallistuvan yksikön täytettäväksi