Kertakorvaus 

Kertakorvaus on tuotosperusteinen kustannusmalli. Tämä tarkoittaa sitä, että tuki maksetaan tuen saajalle, jos tukipäätöksessä ennalta määritelty tuen maksamisen edellytyksenä oleva tuotos on todennetusti toteutunut. Mallin tarkoituksena on mahdollistaa keskittyminen enemmän hankkeessa konkreettisesti aikaansaatavaan lopputulokseen ja vaikuttavuuteen kustannusten yksityiskohtaisen tarkastelun sijaan.

Tuen saajan ei tarvitse esittää tositteita kertakorvaushankkeesta aiheutuvista kustannuksista tuen maksamisen hakemisen, paikan päällä varmennuksen tai tarkastuksen yhteydessä. Tuen hakijan on esitettävä hankehakemuksen yhteydessä kertakorvaushankeen yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen. Kustannusarvion laatimisessa hyödynnetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja koskevia periaatteita, kuten flat rate -osuutta. 

Kertakorvausta voidaan käyttää hankkeissa, joissa hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 200 000 euroa.

ELY-keskusten rahoittamassa yrityksen kehittämisavustuksen kertakorvauksessa, eli niin sanotussa kasvuselvityksessä, hankkeen välittömien kustannusten enimmäismäärä on 60 000 euroa. Tämä ei sisällä välillisiä kustannuksia, joita ovat palkkakustannusten sivukulut ja lomaraha sekä prosenttimääräiset kustannukset ja jotka EURA 2021 -järjestelmä lisää automaattisesti kustannusarvioon välittömien kustannusten perusteella. Yrityksen kehittämisavustuksen kertakorvauksessa avustuksen enimmäismäärä on enintään 60 % kehittämistoimenpiteiden kokonaiskustannuksista .  

Rahoittava viranomainen voi asettaa hakuilmoituksessa ja -ohjeissa tarkempia edellytyksiä rahoitettaville hankkeille. Tuen hakija saa siis hakuilmoituksesta ja -ohjeista tiedon siitä, voidaanko kyseisessä hankehaussa käyttää kertakorvauskustannusmallia. Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä rahoittavalta viranomaiselta. 

Mallia voidaan käyttää vain sellaisessa hankkeessa, jossa hankkeelle on määritelty hankehakemuksessa ja tukipäätöksessä selkeä tuen maksamisen perusteena oleva todennettava tuotos. Rahoittava viranomainen päättää, voidaanko hankkeessa käyttää kertakorvausta.

Kertakorvaushankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen sisällöllisen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos.