Matkakustannusmallit

 

Matkakustannusten yksikkökustannusmalli

Ohjelmakaudella 2021–2027 on käytössä matkakustannusten yksikkökustannusmalli eräissä ns. rahoituslain nojalla rahoitettavissa hankkeissa.

Mallissa hankkeen tukikelpoiset matkakustannukset lasketaan kertomalla matkaan sovellettava yksikkökustannus hyväksyttävillä yksiköillä, eli tukikelpoisilla matkapäivillä. Matkapäivä (enintään 24 tunnin ajanjakso) alkaa henkilön lähtiessä matkalle virka- tai työpaikaltaan tai asunnoltaan ja päättyy hänen palatessaan matkalta virka- tai työpaikalleen tai asunnolleen. Jokainen alkava matkapäivä oikeuttaa yksikkökustannuksen mukaiseen korvaukseen.

Matkakustannusten yksikkökustannukset ovat:
 
1) hankkeesta aiheutuvat sellaiset kotimaanmatkojen matkakustannukset, joissa yhdensuuntainen matka kohdistuu yli 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai työpaikasta tai asunnosta: 
a) hankehenkilöstön osalta yksikkökustannus on 176 euroa/matkapäivä; ja 
b) hankkeen kohderyhmän sekä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajien osalta yksikkökustannus on 132 euroa/matkapäivä;

 2) hankkeesta aiheutuvat ulkomaanmatkojen matkakustannukset: 
a) Eurooppaan kohdistuvien matkojen yksikkökustannus on 368 euroa/matkapäivä; ja 
b) muualle kuin Eurooppaan kohdistuvien matkojen yksikkökustannus on 720 euroa/matkapäivä

Ulkomaanmatkojen osalta yksikkökustannus ei eroa hankehenkilöstön ja hankkeen kohderyhmän sekä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajien välillä.

Matkakustannusten yksikkökustannusmallia voidaan käyttää ns. rahoituslain nojalla rahoitettavissa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kehittämishankkeissa, joissa käytetään flat rate 7 %-kustannusmallia. Mallia voidaan käyttää myös tukena rahoituslain nojalla kertakorvaushankkeena rahoitettavien kehittämishankkeiden hankehakemuksen kustannusarvion laskennassa. Mallia ei sovelleta ns. ns. yritystukilain nojalla rahoitettavissa yrityksen kehittämisavustuksissa ja toimintaympäristön kehittämisavustuksissa.

Välittävä toimielin ilmoittaa hankehaussa käytettävissä olevat kustannusmallit hakuilmoituksessa. Välittävän toimielimen on läpinäkyvyyden ja tuen hakijoiden tasapuolisen kohtelun periaatteita noudattaen ilmoitettava hakuilmoituksessa ja –ohjeissa etukäteen hakukohtaisesti myös kertakorvaushankkeiden kustannusarvion laskennassa käytettävät menettelyt. 

Matkakustannusten yksikkökustannusmallia käytettäessä on hankesuunnitelman valmistelussa kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hankesuunnitelmassa esitetyt matkakustannukset ovat hankkeen sisältöön nähden riittävät, mutta samanaikaisesti realistiset ja tarkoituksenmukaiset.

Matkakustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on todentanut toteutuneet matkat ja matkapäivät tuen maksamista koskevassa hakemuksessa

1) matka-ajan todentavalla matkalaskulla, josta käy ilmi matkan alkamis- ja päättymisajankohta; sekä 2) matka- tai kokousraportilla taikka muulla osallistumisen todentavalla dokumentilla. Todentavasta aineistosta on käytävä selkeästi ilmi matkan tarkoitus kaikkien matkalle osallistuneiden osalta ja se, että matka aiheutuu hankkeesta.

Matkakustannusten yksikkökustannukset ovat voimassa kulloinkin vahvistetun suuruisina ja hankkeeseen on sovellettava koko sen toteuttamisajan tukipäätöksen päätöspäivänä voimassaolevia yksikkökustannuksia. Hallintoviranomainen tarkastelee yksikkökustannusten määrän mukauttamisen tarvetta vuosittain.