Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman valtakunnallista teemaa. Hanke kuuluu toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.1 Polkuja töihin. 

Koordinaatiohanke tukee valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanoa. Koordinaatiohankkeen tehtävänä on vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä edistää teeman hankkeiden keskinäistä yhteistyötä. Hankkeen keskeinen tehtävä on tukea alueellisten ja paikallisten toimijoiden työskentelyä toiminnan kaikissa vaiheissa.

Näitä ovat:

  • verkostoituminen
  • ratkaistavien kysymysten tunnistaminen
  • hankkeistaminen
  • pilotointi
  • tulosten näkyväksi tekeminen ja levittäminen
  • toiminnan laajentaminen (skaalaaminen) ja 
  • uuden yhteiskunnallisen yrittäjyyden syntyminen sekä toimintaedellytysten ja vaikuttavuuden vahvistuminen.

Koordinaatiohanke toimii välittömässä yhteistyössä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että osaamiskeskuksen valtakunnallinen työ leviää ja juurtuu alueelliseen ja paikalliseen tekemiseen. 

Koordinaatiohanke lisää yhteiskunnallisten yritysten ja näiden työntekijöiden osaamista ja tukee tiedon keruuta ja analyysia. Siten se toteuttaa myös EU:n uuden yhteisötalouden toimintasuunnitelmaa. Lisäksi hanke tukee yhteiskunnallisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa ja laajentaa sosiaalisia innovaatioita, ja toimii näitä tavoitteita tukevissa eurooppalaisissa verkostoissa.

Koordinaatiohankkeen taustatekijät 

Yhteiskunnallinen yritystoiminta lisää luottamusta ja tasa-arvoisuutta työmarkkinoilla, ja sen avulla voidaan nostaa työllisyysastetta. Yhteiskunnallisten yritysten strategian tavoitteena on saada aikaan elinvoimainen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka osallistuu tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Strategian tarkoituksena on:

  • vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä
  • lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää sekä 
  • kehittää yhteiskunnallisten yritysten osaamista. 

Yksi strategian keskeisimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Suomeen on perustettu syksyllä 2021 valtakunnallinen yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (YYO). Sen tarkoitus on parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Tämä edistää synnyttämään rakenteita ja osaamista, jotka tukevat eri tavoin yhteiskunnallisten yritysten käynnistymistä ja liiketoiminnan edellytyksiä kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. 

TEM on valinnut teeman välittäväksi toimielimeksi Hämeen ELY-keskuksen, joka vastaa mm. hankehaun toteuttamisesta, hakijoiden aktivoinnista, hankkeen valinnasta, seurannasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä. 

Yhteyshenkilöt

 
Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi

 

Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö  
Sami Wirkkula
Silta-Valmennusyhdistys ry
sami.wirkkula(at)siltavalmennus.fi