Förbättring av sociala företags förutsättningar för affärsverksamhet

Samordningsprojektet för att förbättra sociala företags förutsättningar för affärsverksamhet är en del av de riksomfattande temana som ingår i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Projektet hör till prioritering 4. Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland och dess särskilda mål 4.1. Vägar till arbete. 

Samordningsprojektet stöder genomförandet av den riksomfattande strategin för sociala företag. Syftet med samordningsprojektet är att stärka verksamhetens genomslagskraft och resultat samt att främja samarbetet mellan projekten som omfattas av temat. Projektet syftar främst till att stödja regionala och lokala aktörers arbete i alla verksamhetsskeden.

De olika verksamhetsskedena är

  • nätverksbildning
  • identifiering av frågor som ska lösas
  • projektifiering
  • genomförande av pilotförsök
  •  synliggörande och spridning av resultaten
  • utvidgande av verksamheten (skalning) och 
  • indelande av nya former av socialt företagande samt förbättring av förutsättningarna för verksamheten och dess genomslagskraft.

Samordningsprojektet genomförs i direkt samarbete med kompetenscentrumet för sociala företag (KSF). Genom samarbetet säkerställs det att kompetenscentrumets riksomfattande arbete sprids och förankras i det regionala och lokala arbetet. 

Samordningsprojektet ökar kompetensen i sociala företag och bland deras anställda och stöder datainsamling och analys. På så sätt genomför projektet också EU:s nya handlingsplan för den sociala ekonomin. Dessutom stöder projektet sociala företags möjligheter att producera och utvidga sociala innovationer och vara verksamma i europeiska nätverk som stöder dessa mål.

Bakgrund till samordningsprojektet

Social företagsverksamhet ökar förtroendet för och jämlikheten på arbetsmarknaden, och bidrar dessutom till att öka sysselsättningsgraden. Målet för strategin för sociala företag är att skapa ett livskraftigt ekosystem av sociala företag som effektivt deltar i att lösa olika utmaningar i samhället.

Strategin syftar till att

  • förbättra verksamhetsförutsättningarna för sociala företag
  • öka antalet nya sociala företag och 
  • utveckla kompetensen i sociala företag. 

Ett av strategins centrala mål är att sysselsätta partiellt arbetsföra och personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden.

I Finland inrättades hösten 2021 ett nationellt kompetenscentrum för sociala företag (KSF). Dess syfte är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för sociala företag och deras möjligheter att bilda nätverk med andra aktörer. Målet är att skapa strukturer för och öka kompetensen i socialt företagande för att främja uppkomsten av nya sociala företag samt trygga deras verksamhetsförutsättningar i alla olika skeden av företagsverksamhet. 

Arbets- och näringsministeriet har valt närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland till förmedlande organ för temat. Närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar bl.a. för utlysning av stöd, aktivering av sökande, valet och uppföljningen av projekt samt kommunikationen kring temat.

Mer information:

Jukka Anttila, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Tuija Oivo, arbets- och näringsministeriet, tuija.oivo(at)gov.fi