Valtakunnallisten teemojen uutiskirje - kesäkuu 2022

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Tässä uutiskirjeessä esittelemme nämä valtakunnalliset teemat.

Työllisyys

Osaaminen

Osallisuus

Innovaatio- ja osaamisverkostot

Vihreä siirtymä


Työllisyys

  

​​​​​​​


Työmarkkinoiden kohtaanto

Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman (ESR) tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittäminen. Teeman ohjaavana ministeriönä toimii Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tavoitteena on koordinoidun valtakunnallisen toiminnan avulla vastata työvoiman kohtaanto-ongelmiin, työnantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutus- ja osaamisvaatimuksiin yhteistyössä työnantajien kanssa. Toimialakohtaisessa kehittämistyössä otetaan huomioon rekrytointivaikeuksista kärsivät alat, joiden tunnettuutta ja vetovoimaa lisätään sekä samalla kasvatetaan työnantajien tietoisuutta rekrytointimahdollisuuksista ja työntekijöiden tietoisuutta avoimista työpaikoista valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti digitaalisten palvelujen avulla.

Valtakunnallisen toiminnan tavoitteet:

 • Työmarkkinoiden tarpeiden ja tilannekuvan selvittäminen
 • Parannetaan työmarkkinoiden kohtaantoa ja edistetään liikkuvuutta eri palvelu- ja toimintamalleja kehittämällä, hyödyntämällä ja yhdistelemällä.
 • Tuetaan eri toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä pilotoimalla uusia toimintamalleja kohtaannon lisäämiseksi.
 • Parannetaan kohtaantoa positiivisissa ja negatiivisissa rakennemuutostilanteissa lisäämällä viranomaisten ja verkostokumppaneiden yhteistyötä sekä kehittämällä toimintatapoja ja –prosesseja ja osaamista.
 • Kehitetään valtakunnallinen toimintamalli työvoimaa rekrytoivien ja irtisanovien yritysten tarpeiden yhdistämiseksi, jota pilotoidaan eri toimijoiden kanssa ja tuetaan digitaalisten palvelujen avulla.
 • Toteutetaan muutostilanteiden kehittämiskokeiluja
 • Kehitetään yhteistyömalleja yksityisen työnvälityksen kanssa
 • Tehdään yhteistyötä kansainvälisten osaajien rekrytointia harjoittavien tahojen kanssa ja integroidaan jo maassa olevia työnhakijoita työmarkkinoille yhteistyössä Talent Boost –toimenpiteiden kanssa.
 • Vahvistetaan organisaatioiden asiantuntijoiden monialaisen työn osaamista

Valtakunnallinen toiminta organisoidaan valtakunnalliseksi koordinaatiohankkeeksi, jonka puitteissa käytännön kehittämistoimintaa toteutetaan joustavasti ostopalvelujen ja pilottien avulla. Valtakunnallisen toiminnan joustavan suuntaamisen vuoksi teema organisoidaan koordinaatiohankkeen lisäksi alahankkeiksi alue- ja toimialakohtaisen kehittämistoiminnan tukemiseksi.

Välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja teeman julkisen rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 14 miljoonaa euroa (TEM), josta koordinaatiohankkeen osuus enintään 5 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilöt:  
rahoitusasiantuntija Satu Tuimala
Keski-Suomen ELY-Keskus
p. 0295 024 019
satu.tuimala(at)ely-keskus.fi
rahoitusasiantuntija Suvi Tiitola
Keski-Suomen ELY-Keskus
p. 0295 024 274
suvi.tiitola(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Koordinoivan hankkeen hakuaika 16.5.-19.8.2022 EURA2021 -palvelu

 

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä

Teeman päämääränä on työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen ja rakenteellisen työttömyyden vähentäminen. Toimet kohdistuvat vammaisten, osatyökykyisten ja muiden työmarkkinoilla muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien rekrytointien edistämiseen.

Työllistymiskynnyksen ylittäminen on osoittautunut vaikeaksi tilanteessa, jossa työllistymistä edistävästä palvelusta tai sen jälkeen pitäisi kiinnittyä avoimille työmarkkinoille. Työnantajien ja työyhteisöjen myönteinen asenne ei välttämättä johda rekrytointivalmiuteen ja toisaalta ennakkokäsitykset estävät rekrytointeja. Tavoitteena on konkreettisesti lisätä työmahdollisuuksia sekä parantaa työmarkkinoiden vastaanottokykyä ja työllisyyspalveluiden työnantajayhteistyötä työpaikkalähtöisesti tai työnantajien kanssa tehtävänä yhteiskehittämisenä. Toiminnan ydin on työnantajayhteistyö tai työpaikkalähtöisyys. Palveluntuottajakentän osaamisen kehittäminen osana kehitettyjen ja levitettävien toimintamallien käyttöä voi olla mahdollista palvelumarkkinoiden laadun kehittämiseksi.

Teeman hanketoiminnassa kehitetään, pilotoidaan ja levitetään hanketoimijan, palvelujärjestelmän ja työnantajien yhteistyöllä erilaisia konkreettisia työllistymistä parantavia toimia. Hankkeissa voidaan kehittää ja pilotoida uusia toimintamalleja tai palveluja, jatkaa kehittämistä ja edistää mallien laajaa käyttöönottoa. Levittämistoimissa edesautetaan mallien leviämistä valtakunnallisesti sekä eri toimialoille ja erilaisiin työpaikkoihin.

Teeman välittävänä toimielimenä toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt:  
yritysasiantuntija Tiina Arpola
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
rahoituspäällikkö Timo Ollila
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 026 695
timo.ollila(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Selvityshankkeen hakuaika 30.5.-12.8.2022 EURA2021 -palvelu

 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen

Teemassa toteutettava koordinaatiohanke tukee valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanoa. Strategian tarkoituksena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää sekä kehittää yhteiskunnallisten yritysten osaamista. Tavoitteena on elinvoimainen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka osallistuu tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Yksi strategian keskeisimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Koordinaatiohankkeen keskeinen tehtävä on tukea alueellisten ja paikallisten toimijoiden työskentelyä valtakunnallisen strategian suuntaisesti prosessin kaikissa vaiheissa: verkostoituminen, ratkaistavien kysymysten tunnistaminen, hankkeistaminen, pilotointi, tulosten näkyväksi tekeminen ja levittäminen, toiminnan skaalaaminen ja uuden yhteiskunnallisen yrittäjyyden syntyminen sekä toimintaedellytysten ja vaikuttavuuden vahvistuminen.

Koordinaatiohanke toimii välittömässä yhteistyössä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että osaamiskeskuksen valtakunnallinen työ leviää ja juurtuu alue- ja paikallistasolle, ja että kehittämistyö kootaan vaikuttavaksi ja laajenevaksi kokonaisuudeksi, joka tukee valtakunnallisen strategian tavoitteita.

Välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Teeman indikatiivinen julkisen rahoituksen määrä on 9,9 milj. euroa (TEM). Koordinaatiohankkeen haku on auki 20.5.-31.8.2022. Hankehaussa haetaan usean toteuttajaorganisaation yhteistä ryhmähanketta toteuttamaan valtakunnallisen teeman toimeenpanoa ohjelmakaudella 2021-2027.

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Jukka Anttila
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Koordinaatiohankkeen hakuaika 20.5.-31.8.2022 EURA2021 -palvelu

 

Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus

Teeman kehittämistyötä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella kumppanuusperiaatteella.  

Teema koostuu neljästä sisältöalueesta:

 • kotona pitkään lapsia hoitaneiden vanhempien työelämäosallisuus 
 • vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä 
 • vieraskielisten asiakkaiden tukeminen peruspalveluissa 
 • vieraskielisten kielellinen tuki 

Teeman toiminta painottuu TEM:n, OKM:n ja STM:n hallinnonalojen ESR+-ohjelman sisältöihin (työ, osaaminen ja osallisuus). Sen keskeisiä sisältöjä ovat toimet heterogeenisen maahan muuttaneiden ryhmän kiinnittymiseksi työmarkkinoille. Tavoitteena on myös vahvistaa koulutusjärjestelmän kykyä vastata kasvavan maahanmuuttajaväestön tarpeisiin kehittämällä ja toteuttamalla työelämälähtöisiin palveluihin ja koulutuksiin suomen ja ruotsin kielen opintokokonaisuuksia ja kehittämällä kielikoulutuksia ja kielellisen tuen malleja. Lisäksi edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa maahanmuuttajan elämän käytännön tilanteissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Teemalle valittavan koordinaatiohankkeen tehtäviä ovat alueellisen hanketoiminnan koordinointi ja tukeminen erityisasiantuntemuksella teemoihin liittyvien valtakunnallisten strategioiden suuntaisesti. Koordinaatiohanke edistää monialaista sidosryhmä- ja verkostotyötä sekä tukee teemaan liittyviä kumppanuuksia. Kokoamalla alueellisten hankkeiden parhaat käytännöt ja verkostoyhteistyön tulokset yhteen valtakunnallisella tasolla koordinaatiohanke vahvistaa teemaan liittyvää rakenteellista kehittämistä, tietopohjaa ja tulosten vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttaneiden oman näkemyksen ja osaamisen tuomista palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi tehtäviin kuulu viestintä ja hyvien käytäntöjen ja tulosten levittäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Koordinaatiohanke tukee hyviä väestösuhteita ja vahvistaa toiminnassaan rahaston kumppanuusnäkökulmaa läpileikkaavasti. 

Välittävänä toimielimenä on Hämeen ELY-keskus. Teeman indikatiivinen julkisen rahoituksen määrä ohjelmakaudella on yhteensä 14 milj. euroa. Se jakautuu hallinnonaloittain seuraavasti TEM 6 milj. €, OKM 3 milj. € ja STM 5 milj. €.

Teeman koordinaatiohankkeen haku on auki 30.5.-11.8.2022. Koordinaatiohankkeen rahoitukseen on varattu enintään em. kehyksestä varattu enintään 2 milj. euroa. Ensimmäinen varsinainen hankehaku on tarkoitus käynnistää syksyllä 2022.

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Auli Vuorela
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 021 264
auli.vuorela(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Koordinaatiohankkeen hakuaika on 30.5.-11.8.2022 EURA2021 -palvelu

 

 

Osaaminen

  


Jatkuva oppiminen

Teemassa vahvistetaan toimijoiden kyvykkyyttä toimia jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti ja kehitetään uusia toimintamalleja toiminnan tueksi. Kansallisten linjausten mukaista kehittämistä jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti edistetään strategisesti kohdennetuilla hankkeilla ja kokeiluilla. Pääpaino on koulutustoimijoiden rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä. Samalla edistetään toimijoiden verkostoitumista ja vahvistetaan yhteistyötä.  

Hankkeissa voidaan esimerkiksi kehittää ja hyödyntää oppimisympäristöjä ja -alustoja jatkuvan oppimisen tueksi, kehittää työelämälähtöisiä jatkuvan oppimisen toimintamalleja sekä (kv-) opiskelijoiden työelämään kiinnittymisen malleja alakohtaisesti tai aluetasolla.  

Koulutusasteiden ja koulutusmuotojen yhteistyötä edistetään erityisesti yhteisen koulutustarjonnan kehittämisessä jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja siirtymien sujuvoittamisessa.  

Toimijoiden verkostomaista ja moniammatillista työtä kehitetään jatkuvan oppimisen ja ohjauksen palveluissa esim. hakevan toiminnan, koulutuksen aikaisen ohjauksen ja nivelvaiheiden aikana. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään nimenomaan jatkuvan oppimisen prosessien ja toimijoiden osalta.

Jatkuvan oppimisen ja työelämän kehittämisen valtakunnalliset teemat täydentävät toisiaan työelämässä tapahtuvan jatkuvan oppimisen edistämisen toimintamallien kehittämisessä.  

Kohderyhmään kuuluvat järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat, koulutusorganisaatiot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset, työelämän ja palveluiden kehittäjät, niiden henkilökunta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat. Kohderyhmiä ovat työssä olevat henkilöt, joiden osaaminen tarvitsee päivitystä tai joiden työelämässä pitempään pysymistä turvataan. Kohderyhmänä voivat olla myös opiskelijat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat.  Kehittämistyön tukena on koordinaatiohanke, joka kokoaa yhteen teeman valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet ja mm. tuottaa tietoa teeman tuloksista.

Rahoituskehysarvio on 38,8 milj. euroa (OKM). Välittävänä toimielimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt:   
Henri Helander
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 038 221
henri.helander(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Koordinoivan hankkeen hakuaika on 12.5.–18.8.2022 EURA2021 -palvelu

 

Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittämisen valtakunnallisessa kokonaisuudessa tavoitellaan työelämän laadun ja työorganisaatioiden uudistamista mm. työn tuottavuus, työhyvinvointi sekä työturvallisuus huomioiden.  

Pääasiallinen sisältö:

 • edistetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista, hyvän työelämän kehittymistä ja työelämän laatua ml. työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja työyhteisöjen monimuotoisuuden lisääminen
 • edistetään toimintatapoja, digitaalisia ratkaisuja ja tuotanto- ja palveluprosessien kehittämistä, jotka parantavat samanaikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä työhyvinvointia
 • edistetään mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden oppimismyönteisyyttä sekä henkilöstön ja johdon lisä- ja uudelleenkouluttautumista
 • edistetään yritysten muutoskyvykkyyttä neuvonnan, ohjauksen ja verkostojen kautta  

Valtakunnallisen toiminnan kautta voidaan tarttua koordinoidusti hallitusohjelman mukaisiin, ilmiölähtöisiin haasteisiin sekä lisätä toimijoiden välistä laaja-alaista yhteistyötä, kehittämistä ja verkostoitumista. Hankkeissa syntyneet hyvät käytännöt halutaan mahdollisuuksien mukaan levittää osaksi kansallista toimintaa. Työelämän kehittäminen -teema tekee yhteistyötä erityisesti valtakunnallisen Jatkuva oppiminen –teeman sekä sosiaali- ja terveysministeriön Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030 kanssa) kanssa. Teemasta rahoitettavien hankkeiden kehittämistyön ja tulosten levittämisen tueksi käynnistetään koordinaatiohanke.

Teeman rahoituskehysarvio ohjelmakaudella 2021-2027 on 27,7 milj. euroa (TEM ja STM). Välittävänä toimielimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt:    
Rahoitusasiantuntija Anne-Maaria Kurvinen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 038 228
[email protected]
Rahoitusasiantuntija Marika Lindroth
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 037 082
[email protected]
Ajankohtaista:  
Koordinaatiohankkeen hakuaika 1.6. - 31.8.2022 EURA2021 -palvelu

 

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen

Tavoitteena Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen teemassa on luovien ja kulttuurialojen työpaikkojen lisääntyminen, BKT-osuuden nousu, työntekijöiden työskentelyedellytysten parantuminen sekä luovan talouden ja luovien alojen palvelukokonaisuuden syntyminen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Toteuttamisessa otetaan huomioon läpileikkaavat, globaalit toimintaympäristömuutokset, kuten digitalisaatio, datatalouden kehitys, ilmastonmuutos sekä väestörakenteen ja Covid – 19 pandemian aiheuttamat muutokset.

Teeman hankkeilla vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana:

 • parantamalla liiketoimintaosaamista ja digitaalista osaamista
 • vahvistamalla monialaisia toimintamalleja eri toimialojen kesken
 • lisäämällä matkailullisia valmiuksia
 • kehittämällä kykyä toimia innovaatioalustoina

Vahvistetaan taide- ja kulttuurialaa kehittämällä mm. seuraavia osa-alueita:

 • palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus
 • innovaatiotoiminta
 • tuotanto-osaaminen
 • kulttuuriympäristöjen kestävä kehittäminen
 • kulttuurisen moninaisuuden osaaminen

Välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman julkisen rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 13,6 milj. euroa (OKM). 
 

Yhteyshenkilöt:
rahoitusasiantuntija Minna Taipale
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 106
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Koordinaatiohankkeen hakuaika on 13.5. - 16.6.2022 EURA2021 -palvelu
Syksyllä avataan hankkeiden ideahaku ja keväällä 2023 varsinainen hankehaku.

Osallisuus

      

 


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta

Teeman tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään ja aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu kehittämällä ja ottamalla käyttöön uudenlaista arjen voimavarojen, hyvinvoinnin ja toimintavalmiuksien tukea yhdessä lasten, nuoren ja perheiden kanssa. ​ Läpileikkaavana toimintatapana on yhteistyön syventäminen eri toimijoiden ja hallinnonalojen kesken, jotta voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, pärjäävyyttä ja osallisuutta, vanhempien kouluttautumista ja työllisyyttä ja torjua lapsiperheiden köyhyyttä.

Valtakunnalliset pilottihankkeet keskittyvät seuraaviin alateemoihin:

 • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistaminen ja arjessa tukeminen
 • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen
 • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

Välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman julkisen rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 13 milj. euroa (STM) ja 10 milj. euroa (OKM) eli yhteensä 23 milj. euroa.

Yhteyshenkilöt:
rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Pilottihankkeiden ensimmäiset rahoitushaut järjestetään alkuvuodesta 2023.

 

Vaikeasti työllistyvien tukeminen

Teemassa painottuvat sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja integroiminen sekä monialaisten palveluiden kehittäminen osaksi työllistymispolkuja. Lisäksi pyritään osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintatapojen saamiseen osaksi toimintakäytäntöjä. Tavoitteena on vaikeasti työllistyvien työkyvyn tuen palvelujen ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen palvelujärjestelmässä.  

Valtakunnallisella hanketoiminnalla tuetaan laaja-alaista työtä, jolla haetaan ratkaisuja aluerajat ylittäviin osallisuuden ja tasa-arvon haasteisiin sekä vaikeasti työllistyvien hyvinvoinnin edistämiseen. Valtakunnallisen toiminnan avulla voidaan lisätä työllisyyttä ja työkykyä tukevien palveluiden integraatiota sekä monialaista yhteistyötä. Palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen lisää työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Toiminnan kohderyhminä ovat työmarkkinoiden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, sisältäen vähemmistöt ja erityisryhmät kuten nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, maahanmuuttajataustaiset, romanit, rikosseuraamustaustaiset, osatyökykyiset ja vammaiset. Kohderyhmään kuuluvat myös monialaisten hyvinvointi-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutus- sekä neuvontapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö, joiden yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää.

Toiminnan alateemat:

 • Aikuissosiaalityön menetelmien ja vammaispalvelujen kehittäminen tukemaan paremmin vaikeasti työllistyvien tarpeita.
 • Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen ja menetelmien kehittäminen terveydenhuollossa.
 • Monialaisten palvelujen kehittäminen (yhteistyö varsinkin TE-palveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen kesken).
 • Osaamisen vahvistaminen ja osaamista tukevien palveluiden kehittäminen (koulutus, matalan kynnyksen palvelut, sosiaalityö ja sosiaaliohjaus).  
 • Ikääntyville henkilöille kehitettävät työkyvyn tuen menetelmät ja työelämään osallistumiseen mahdollistavat toimenpiteet, jotka sisältävät monialaiset palvelut ja työpaikan toimet.
 • Esteettömien palvelujen rakentaminen tukemaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien hyvinvointia, terveyttä, työkykyä ja osallisuutta (uudet digitaaliset ratkaisut, innovatiiviset tuotteet ja osallistavat palvelut).

Kaikkiin alateemoihin liittyy ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

Välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman indikatiivinen julkisen rahoituksen määrä on 13 milj. euroa (STM).

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Jukka Anttila
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Ensimmäinen hankehaku on tarkoitus käynnistää alkuvuonna 2023.

 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta

Teeman tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille. Haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset, vaikeasti päihdeongelmaiset, asunnottomat, vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, rikosseuraamusasiakkaat, mielenterveysongelmista kärsivät ja ikääntyneet.

Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jotta heillä olisi riittävät voimavarat pyrkiä aktiivisesti parantamaan omaa ja tarvittaessa myös läheistensä elämäntilannetta. Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikissa hankkeissa ja lisäksi toteutetaan erityisesti tasa-arvoa edistäviä hankkeita. Valtakunnallisen kehittämisen keskiössä on laaja-alainen yhteiskehittäminen ja kumppanuus toimijoiden välillä. Koska valtakunnallinen toiminta keskittyy strategisesti keskeisiin kehittämisteemoihin, tulee sen perustua laajaan kumppanuus- ja verkostotoimintaan, jossa painotetaan toimenpiteiden kohderyhmän osallistamista mm. yhteiskehittämisellä ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamisella.

Teeman välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Teeman rahoituskehysarvio ohjelmakaudelle 2021-2027 on 16 milj. Euroa (STM).

Yhteyshenkilö:
Vs. rahoituspäällikkö Niina Lamberg
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 153
niina.lamberg(at)ely-keskus.fi

 

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke

Sosiaalisten innovaatioiden toimintalinja keskittyy tukemaan hanketyön keinoin lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten pärjäävyyttä uudistamalla ja parantamalla heidän saamaansa tukea, palveluja ja niiden vaikuttavuutta.​ Valtakunnallisen koordinaation kautta vahvistetaan sosiaalisten innovaatioiden toimintatavan osaamista ja hyödyntämistä osana kansallista lastensuojelun ja muun palvelujärjestelmän kehittämistä sekä edistetään sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämistä ja skaalaamista mm. toimimalla välittäjänä alueellisten pilottien ja ministeriöiden välillä.

Teeman välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Koordinaatiohankkeen kokonaisrahoitus on 4 milj. euroa (STM). Lisäksi alueilta rahoitettaviin pilottihankkeisiin käytetään 20 milj. euroa.

Yhteyshenkilöt:
rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Koordinaatiohankkeen hakuaika 9.6-31.8.22 EURA2021 -palvelu
Alueellisten pilottihankkeiden haut aukeavat alkuvuodesta 2023.

 

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027

Kyseessä on koordinaatio, jonka kautta varmistetaan osallisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien keskeisten kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ohjelmakaudella.​ Tavoitteena on vahvistaa kehittämishankkeiden ja eri ohjelmien välistä yhteistyötä sekä tukea ja lisätä keskinäistä tiedon vaihtoa teeman aihealueisiin liittyen. Koordinaation kautta varmistetaan myös aiempien ohjelmakausien koordinaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä ja jatketaan niiden kehittämistä (mm. Sokra, Solmu, Osuma, Valtava).

Koordinaation välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Koordinaatiohankkeen kokonaisrahoitus on 8,6 milj. euroa, josta STM vastaa 5 milj. eurosta ja OKM 3,6 milj. eurosta. Koordinaatiohanke jakautuu kahteen osa-alueeseen Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio (STM) sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasa-arvo (OKM).

Yhteyshenkilöt:
rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Ajankohtaista:
Koordinaatiohankkeiden hakuaika on 15.6.-15.9.2022

 

Innovaatio- ja osaamisverkostot


Innovaatio- ja osaamisverkostot

Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja nopeammin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

TEM on valinnut teeman välittäväksi toimielimeksi Etelä-Savon ELY-keskuksen, joka vastaa mm. hankehakujen toteuttamisesta, hakijoiden aktivoinnista, hankkeiden valinnasta, seurannasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä. Teeman indikatiivinen julkisen rahoituksen määrä on kaudella 2021–2027 yhteensä 27 milj. euroa. Tehtävän tukena kilpailutetaan erillinen koordinaatiohanke.

Yhteyshenkilöt:  
yritysasiantuntija Tiina Arpola
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
yritysasiantuntija Sari Pikkarainen
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 026 089
sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi
yksikön päällikkö Kalevi Pölönen
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 026 091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
 
Ajankohtaista:
Innovaatio- ja osaamisverkostot koordinaatiohankehaku syksyllä 2022
Hakuinfo: Innovaatio- ja osaamisverkostot koordinaatiohankehaku syksyllä 2022

 

Vihreä siirtymä


Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

EU pyrkii eroon kasvihuonekaasujen nettopäästöistä vuoteen 2050 mennessä. Energiatehokkuus on keskeinen EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoite, jolla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitusohjelmassa todetaan, että hiilineutraaliin/vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan lisäpanostuksia erityisesti mm. energiatehokkuuden, päästöttömien energiantuotantomuotojen, energian varastointiratkaisujen ja hiilen talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseksi ja markkinoille saattamiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Hallitusohjelman kirjauksessa todetaan myös, että rakentamisen ja rakennusten päästöjä on vähennettävä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Energiatehokkuusteemasta tuettavan toiminnan tavoitteena on edistää valtakunnallisella tasolla energiatehokkaiden ja vähähiilisten ratkaisujen, toimintatapojen- ja mallien kehittämistä ja käyttöönottoa uudis- ja korjausrakentamisessa, teollisuudessa, laitoksissa, rakennuksissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.  

Toiminnalla pyritään myös edistämään energiatehokkuuteen liittyvää innovaatiotoimintaa sekä ratkaisujen ja innovaatioiden demonstraatiota ja pilotointia skaalautuvissa ja siirrettävissä hankkeissa. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä ja osaamisen hyödyntämistä eri sektoreiden (yritys, kunnat, tutkimustahot) välillä. Keskeisenä päämääränä on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen.

Teeman rahoituskehysarvio kaudella 2021–2027 on 11,5 milj. euroa (YM), välittävänä toimielimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt:  
rahoitusasiantuntija Paula Alho
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 037 284
[email protected]
rahoitusasiantuntija Verna Piirainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 039 063
[email protected]

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaan EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Ohjelmassa todetaan, että toimia ilmastokestävyyden varmistamiseksi, sietokyvyn kasvattamiseksi sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten estämiseksi ja niihin valmistautumiseksi on ehdottomasti tehostettava.  

Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitus julkisti helmikuussa 2020 ilmastokokouksessaan tiekartan Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea, joka määrittelee ilmastotoimien valmistelun aikataulun ja tavoitteet sekä linjaa uusista hiilineutraaliutta tukevista toimista.  

Parhaillaan on käynnissä useita hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoitteeseen liittyviä uudistuksia ja päivityksiä kuten ilmastolain uudistaminen, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) ja ilmasto- ja energiastrategian sekä kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman päivitykset. Nämä linjaavat toimenpiteitä alueellisten ja paikallisten sopeutumistarkastelujen laatimisen edistämiseksi ja ilmastoriskien arvioinnin ja hallinnan parantamiseksi

Ilmastonmuutosteeman tavoitteena on saada aikaan uusia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ratkaisuja, joilla vahvistetaan yhteiskunnan varautumista sää- ja ilmastoriskeihin, sopeutumista niihin ja vastataan vihreän siirtymän haasteisiin. Kehitettävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi innovaatioita, teknologioita, toimintamalleja tai luontopohjaisia ratkaisuja.

Teeman rahoituskehysarvio kaudella 2021–2027 on 4 milj. euroa (YM), välittävänä toimielimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt:  
rahoitusasiantuntija Paula Alho
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 037 284
[email protected]
rahoitusasiantuntija Verna Piirainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 039 063
[email protected]

 

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on ilmastoneutraali EU vuonna 2050, jossa talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusien, kestävien ratkaisujen kehittämistä ja fossiilisista raaka-aineista luopumista. Siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen tukee luonnonvarojen säästeliäs käyttö, materiaalien pitäminen kierrossa ja arvon lisääminen sekä palvelullistaminen.  

Kiertotalousteeman tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kiertotalouteen liittyviä toimintamalleja ja innovaatioita. Kiertotalousteemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteitä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja.

Valtakunnallisella toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia demonstraatiohankkeita, joissa tunnistetaan kokeilukulttuuri ja uusien toimintamallien esiin tuominen. Haettavien hankkeiden tulee lähtökohtaisesti olla useampien toimijoiden yhteistyöhankkeita sekä useamman maakunnan alueella toteutettavia. Teeman rahoituskehysarvio kaudella 2021–2027 on 11,5 milj. euroa (YM), välittävänä toimielimenä on Hämeen ELY-keskus.

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 154
[email protected]