Vakioidut kertakorvaukset

Vakioidut kertakorvaukset poikkeavat tavanomaisesta kertakorvauksesta siten, että vakioitua kertakorvausta käytettäessä tuen hakijan ei tarvitse esittää kertakorvaushankkeelle erikseen kustannusarviota.   EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen on vahvistanut vakioitujen kertakorvausten määrän ennalta.

Vakioitujen kertakorvausten tarkoituksena on keventää hankkeiden haku- ja valintamenettelyä yleisimmin esiintyvissä kertakorvaushanketyypeissä.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen on 17.5.2022 päätöksellään vahvistanut seuraavat vakioidut kertakorvaukset: 

  1. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) varoista rahoitettavissa kehittämishankkeissa esiselvityshanketyypin vakioitu kertakorvaus on 50 000 euroa; ja 
  2. ESR+:n varoista rahoitettavissa kehittämishankkeissa sosiaalista osallisuutta edistävän toimintamallin suunnittelu ja kokeilu / pilotointi -hanketyypin vakioitu kertakorvaus on 50 000 euroa

Hallintoviranomaisen 17.5.2022 päätöksellä vahvistettuja vakioituja kertakorvauksia voidaan soveltaa rahoituslain (757/2021) nojalla rahoitettavissa kehittämishankkeissa. 

Päätöksessä tarkoitettuja vakioituja kertakorvauksia ei sovelleta yritystukilain (758/2021) nojalla rahoitettavissa hankkeissa. 

Vahvistettu euromäärä vastaa hankkeen kokonaiskustannuksia. Tuen osuus vahvistetusta määrästä lasketaan hankkeen tukipäätöksen mukaisella tukiprosentilla. 

Hallintoviranomaisen päätöksellään vahvistamat vakioidut kertakorvaukset ovat voimassa kulloinkin vahvistetun suuruisina. Hankkeeseen on sovellettava koko sen toteuttamisajan tukipäätöksen tekopäivänä voimassaolevaa vakioidun kertakorvauksen määrää.  

Hallintoviranomaisen 17.5.2022 päätöksellä vahvistettujen vakioitujen kertakorvausten toteuttamista ja tuen maksamista ei voi jakaa osiin, mikä on mahdollista tavanomaisessa kertakorvauksessa. Ennakon myöntäminen on kuitenkin mahdollista vastaavasti kuin muissakin hankkeissa.

Tuen hakija saa hankehakuilmoituksesta ja -ohjeista tiedon siitä, voidaanko kyseisessä hankehaussa käyttää vakioitua kertakorvausta. Rahoittava viranomainen voi myös asettaa hakuilmoituksessa ja -ohjeissa tarkempia edellytyksiä rahoitettaville hankkeille. Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä rahoittavalta viranomaiselta. 

Tiedote vakioituja kertakorvauksia koskevasta hallintoviranomaisen päätöksestä 17.5.2022