Hakemuksen käsittely

Miten hakemuksen käsittely etenee?

Hakuilmoitus ja hakeminen

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat hausta EURA 2021 -järjestelmässä. Tämän lisäksi tietoa avoimista hauista on rakennerahastot.fi-sivustolla sekä muissa viranomaisen viestintäkanavissa. Hakuilmoituksessa määritellään avoinna olevan haun painopisteet sekä muut ehdot, jotka hakemuksen on täytettävä.

Hakija voi olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä rahoittavaan viranomaiseen laadukkaan ja ohjelma-asiakirjan mukaisen hakemuksen tekemiseksi. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi viranomaisen antama neuvonta on kuitenkin yleisluontoista.

Hakija jättää hakemuksen EURA 2021 -järjestelmässä hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2021 -järjestelmässä.

Hakemuksen käsittely

Rahoittava viranomainen arvioi ja pisteyttää hakemuksen seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden ja hakukohtaisten painotusten perusteella. Hakemuksista voidaan pyytää tarkennuksia ja lisätietoja. Rahoittavan viranomaisen edustaja (valmistelija) neuvottelee hakijan kanssa tarkennuksista ja varmistaa, että hankesuunnitelma on sisällöltään soveltuva, horisontaaliset periaatteet huomioidaan toiminnassa asianmukaisesti, hankkeen kustannusarvio on kohtuullinen, muut rahoittajat ovat sitoutuneet omiin osuuksiinsa ja yhteistyösopimukset on laadittu. Hakemuksista voidaan pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta ja/tai asiantuntijoilta. Alueellista rahoitusta koskevat hakemukset käsitellään maakuntien yhteistyöryhmässä ja merkittävimmät hakemukset viedään lisäksi maakuntien yhteistyöryhmän käsittelyyn.

ELY-keskukset ja maakuntien liitot käsittelevät hakemukset omien käytäntöjensä mukaisesti. Valittavien hankkeiden määrä riippuu hakuun käytettävissä olevasta rahoituksesta ja haussa saapuneiden hakemusten laadusta. Arviointiprosessissa ja aikatauluissa voi olla alueellisia eroja. Valtakunnallisista teemoista ja kestävästä kaupunkikehittämisestä rahoitettavilla hankkeilla on omat käsittelyprosessinsa. Hakijan kannattaa tutustua oman alueensa rahoittavan viranomaisen antamiin tietoihin.

Hakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen

Kun hakemus on käynyt läpi kaikki edellä kuvatut vaiheet, rahoittavan yksikön päällikkö hyväksyy rahoituspäätöksen valmistelijan esityksestä. Hankesuunnitelma on osa päätöstä, kuten päätöksen muutkin liitteet. Rahoittava viranomainen voi myös hylätä hankehakemuksen ja tehdä sille kielteisen päätöksen.

Hankkeen käynnistyttyä rahoittava viranomainen kutsuu tuensaajan aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoituksen ehdot. Rahoittava viranomainen neuvoo ja ohjaa hankkeen toimenpanon käynnistymisessä ja toteuttamisessa koko hankkeen elinkaaren ajan. Jos hankkeen toteuttamisen aikana herää kysyttävää tai jokin asia on jäänyt epäselväksi, kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä rahoittavaan viranomaiseen.

Tiedoksianto de minimis -tuesta hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajana osallistuvalle yksikölle toimitettavaksi.