Aineellinen apu ohjelmakaudella ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” 

Vähävaraisille tarkoitettu aineellinen apu rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Ohjelmakauden aikana luovutettavat maksukortit on tarkoitettu vähävaraisille ja ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja heidän perheenjäsenet. Aineellinen apu jaetaan vähävaraisille eri organisaatioiden, kuten järjestöjen, seurakuntien, kuntien tai hyvinvointialueiden toteuttamissa hankkeissa vuosina 2023–2027. Ruokavirasto ei jaa maksukortteja suoraan avunsaajille. Osana hanketta kohderyhmälle tarjotaan aineellista apua maksukortteina elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Lisäksi hankkeiden avulla edistetään vähävaraisten ohjaamista muiden palvelujen piiriin, heidän työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksiaan sekä muuta yhteiskuntaan integroitumista.

Hakuilmoitus julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön EURA 2021 -järjestelmässä. Hankehaku on tarkoitettu julkisoikeudellisille yhteisöille ja yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille. Hankehakija tarvitsee Suomi.fi -asiointivaltuuden sekä käyttöoikeuden EURA 2021 -järjestelmään. Lue lisää Rakennerahastot.fi -sivustolta. 
Ruokavirasto arvioi ja pisteyttää hakemukset yleisten, horisontaalisten ja erityisten valintaperusteiden osalta. Lue lisää yleisistä ja erityisistä valintaperusteista Rakennerahastot.fi -sivustolta. Hankkeen tulee olla vaikuttava. Hankkeiden arvioinnissa on mukana poikkihallinnollinen hankekoordinaatioryhmä.

Ruokavirasto on ohjelmakaudella 2014–2020 hallinnoinut vähävaraisille jaettavaa EU:n ruoka-apua vähävaraisten avun rahastosta (FEAD). Tämän rahaston korvaa ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Suomen vähävaraisille jaettava aineellisen apu on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Ruokavirasto toimii välittävänä toimielimenä aineellisen avun hankkeissa. Valitut hanketoteuttajat vastaavat oman hankkeen koordinoimisesta ja viestinnästä. 

Valitut hanketoimijat tarjoavat avunsaajalle neuvonnan lisäksi maksukortin elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden ostamiseen 

Hanketoimijalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä tarvittava osaaminen hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valitut hanketoimijat hankkivat maksukortit ja koordinoivat liitännäistoimet, jotka voivat liittyä terveellisen ruokavalion ohjaukseen, velkaneuvontaan, sosiaalihuoltoon, työllisyys- ja koulutuspalveluihin ja järjestöjen erilaisiin toimintoihin. Avunsaaja käyttää EU-osarahoitteista maksukorttia elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa. Ostoskorista poissuljetaan veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.

Aineellisen avun kustannuksista välittömät kustannukset (maksukorteista syntyneet kulut) korvataan täysimääräisesti ja hallintokuluista ja liitännäistoimista aiheutuneita kustannuksia korvataan prosenttimääräisen flat rate -kustannusmallin mukaisesti. Hallintokuluja korvataan 7 % hyväksyttävistä välittömistä kustannuksista ja liitännäistoimenpiteiden kustannuksista voidaan lisäksi korvata toinen 7 % hyväksyttävistä välittömistä kustannuksista.

Liitännäistoimi voi olla hanketoimijan tai hankekumppanin omaa toimintaa tai toimijoiden toteuttama muu hanke. Esimerkiksi käynnissä olevista ESR+ -rahoitteisista hankkeista löydät lisätietoa https://rakennerahastot.fi/hakuajat

Ensimmäisessä hankehaussa valitut hanketoteuttajat ovat:

Suomen Helluntaikirkko
Suomen Punainen Risti
Vihreä Keidas ry
Ryhmähanke: Kirkkopalvelut ry ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 

ESR+ aineellisen avun rahoituspäätöksiä on tehty yhteensä noin 9 M€ edestä.

Hankekoordinaatioryhmä ohjaamassa hankkeiden valintaa ja toteutusta

Hankekoordinaatioryhmä on poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on aineellisen avun hankkeiden strateginen ohjaus sekä toteutuksen seuranta, arviointi ja tukeminen. Koordinaatioryhmä seuraa myös sitä, että aineelliseen apuun ja hankkeen sisältöön liittyvä valtakunnallinen ja alueellinen toiminta tukevat ja täydentävät toisiaan.

Hankekoordinaatioryhmässä määritetään ohjelmakauden hankehakujen painopisteet ja esimerkiksi maksukortin arvo.  

Hankekoordinaatioryhmän jäsenet:

  • Päivi Hämäläinen, STM, hankekoordinaatioryhmän puheenjohtaja
  • Henna Leppämäki, STM
  • Minna Talvitie, Ruokavirasto, hankekoordinaatioryhmän varapuheenjohtaja
  • Sirpa Raassina, Etelä-Savon ELY-keskus
  • Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus
  • Johanna Latvala, Keski-Suomen ELY-keskus
  • Verna Piirainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Eveliina Viitanen, Ruokavirasto, hankekoordinaatioryhmän sihteeri

Hankekoordinaatioryhmään kutsutaan lisäksi muita asiantuntijoita tarpeen mukaan kuultavaksi. Hankekoordinaatioryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin.

Yhteystiedot
Aineellinen apu ESR+
aineellinen.apu(at)ruokavirasto.fi