Kehittämisen painopisteet Pohjois-Pohjanmaalla

 

Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen 2021–2024 

Älykäs erikoistuminen on alueiden innovaatiopolitiikkaa, jossa alueet tunnistavat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Vahvuuksien avulla alueet erottuvat muista ja menestyvät, mutta varautumisen kannalta kärki ei saa olla liian kapea ja alueiden tulee myös uudistua. 

Älykkään erikoistumisen tavoitteena on luoda alueille innovaatioekosysteemejä, joiden avulla elinkeinoelämä voi uudistua. Yhteistyö tutkimus- ja koulutuslaitosten ja yritysten välillä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja käyttöönottamiseksi on strategian peruspilareita. Tärkeää on myös täydentää paikallista osaamista toimimalla yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat löytyä omasta maasta tai maakunnasta, mutta yhä useammin kansainvälisistä verkostoista. 

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Älykkään erikoistumisen strategia videolla

 

Maakuntaohjelma 2022–2025

Maakuntaohjelmassa on haettu uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Valmisteluprosessissa on huomioitu meneillään olevat hallinnolliset uudistukset (sote-uudistus sekä työvoima ja elinkeinopalvelu-uudistus), olemassa olevat relevantit aineistot sekä kansallinen aluekehittämisen tavoitepäätös.  Maakuntaohjelmatyötä on viitoittanut Marinin hallituksen keväällä 2020 tekemä päätös aluekehittämisen painopisteistä vuosille 2020–2023.  

Näitä painopisteitä ovat:   

1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen  

2. Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet   

3. Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen   

4. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana   

5. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy     

Alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeisten hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uudistumisen ohella keskeisenä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat päätöksessä kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia teemoja. Tässä maakuntaohjelmassa kuvataan, kuinka painopisteitä toteutetaan alueen lähtökohdista. Maakuntaohjelmaan on liitetty mukaan myös maakunnan älykkään erikoistumisen keskeiset strategiset painopisteet, jotka edistävät maakunnan osaamista, erikoistumista ja kilpailukykyä ja ovat edellytys Euroopan unionin alue- ja tutkimusrahojen käytölle. Muita Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelemia, maakuntaohjelmaa toteuttavia ja sen tavoitteita tarkentavia suunnitelmia ja ohjelmia ovat Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia 2021–2023, Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2030, Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia 2017–2025 sekä valmisteilla oleva Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2030.  

 

Maakuntaohjelman valmisteluprosessi