Liikkuva oppimisympäristö ensihoidon opiskelijoille Etelä-Karjalassa

Kuva: Pauliina Huovila

LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toteuttama LABlanssi- eli Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö -hanke käynnistyi tammikuussa 2023. Hälytystehtäviin osallistuva ambulanssi on liikkuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on vahvistaa ensihoitajaopiskelijoiden osaamista ja edistää työelämävalmiuksia. LABlanssi toimii myös pilottina ja malli on mahdollista ottaa käyttöön muilla hyvinvointialueilla pilotoinnin jälkeen. Toiminta on myös laajennettavissa esimerkiksi pelastusalalle. Kaksivuotista ESR+ -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Haastateltavana:

Kaisa Seppänen

LABlanssi-hankkeen projektipäällikkö
LAB-ammattikorkeakoulu

Etelä-karjalan ensihoidon opiskelijat pääsevät työelämän tositoimiin ainutlaatuisessa opetus-ambulanssissa, jonka miehistönä toimii Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ensihoitaja, LAB-ammattikorkeakoulun ensihoidon lehtoreita sekä simulaatio-ohjaaja, kaikki hoitotasoisina ensihoitajina.

LABlanssi suorittaa hälytystehtäviä muiden ambulanssien tapaan, mutta ei-kiireellisissä tehtävissä käydän opiskelijan kanssa opittavia asioita huolellisesti läpi. Tuttu opettaja luo harjoitteluun turvallisuuden tunnetta ja tuo siten rohkeutta opiskelijalle oppimistilanteisiin.

Projektipäällikkö Kaisa Seppäsen mukaan hankkeen avulla saadaan välitettyä tuoretta tietoa ensihoidon kentän ja korkeakoulun välillä sekä parannettua opiskelijaohjauksen tasalaatuisuutta ja opiskelijoiden hyvinvointia yhtenäisellä opiskelijanohjausmallilla.

"LABlanssissa yhdistyvät aidosti ja käytännössä opiskelun ja työelämän parhaat puolet, kun oppimisympäristön toiminnassa on sitoutuneesti mukana sekä koulutuksen että työelämän edustajia ja asiantuntijoita", Seppänen toteaa.

Tämä opetusambulanssi hoitaa kaikkia hätäkeskuksen välittämiä ensihoidollisia tehtäviä maanantaista perjantaihin kello 8–16 välisenä aikana, pois lukien ammattikorkeakoulun vapaajaksot. Kaksivuotisen hankkeen aikana noin 60 ensihoidon opiskelijaa pääsee harjoittelemaan LABlanssissa.

Kuva: Sari Hokkanen

Opiskelijat ovat aidosti tunteneet olonsa tervetulleiksi ja osaksi tiimiä. Joillekin opiskelijoille LABlanssi-viikko on jopa palauttanut kadonneen innon ensihoitoon ja tuonut itseluottamusta hakeutua ensikertaa kesätöihin tai sijaiseksi Etelä-Karjalan alueelle.

- Kaisa Seppänen

Rohkaisua omaan päätöksentekoon ensihoidon tehtävissä

Viikon kestävän harjoittelujakson aikana opiskelija noudattaa LABlanssin viikko-ohjelmaa, johon kuuluu mm. ensihoidon lääkkeiden, laitteiden ja hoito-ohjeiden ohjattua opiskelua sekä Etelä-Karjan alueen ensihoitopalveluun perehtymistä. Lisäksi LABlanssin toimintaan kuuluu vahva opiskelijakeskeisyys; opiskelijaa rohkaistaan ensihoitotehtävillä omaan päätöksentekoon ja aina tehtävien jälkeen käydään opiskelijan ja ohjaajien kesken läpi onnistumiset ja kehittämisen kohteet. Hankkeen myötä saadaan myös kaivattuja lisäpaikkoja opiskelijoiden työelämäharjoitteluun.

"Tiivis yhteistyö työelämän ja oppilaitoksen välillä kehittää ammattilaisten osaamista monipuolisesti. Ensihoidon opettajat osallistuvat ensihoidon työelämäjaksoille ja näin päivittävät osaamistaan ja opetustaan ensihoidon kentällä käytettävistä uusimmista toimintamalleista, käytännöistä, välineistä ja laitteista", kertoo Seppänen.

Kuva: Sari Hokkanen

Ensihoitajille pedagogista koulutusta hankkeen myötä

Hankkeen tuloksena rakentuu LABlanssi-kokonaisuus, joka sisältää hankkeessa tuotetun innovatiivisen ja liikkuvan oppimisympäristön, ammattilaisen systemaattisen osaamisen kehittämisen mallin, työelämäohjaajan pedagogisen kurssin sekä opiskelijan ohjaamisen mallin.

Ensihoitajat pääsevät vahvistamaan pedagogista ohjausosaamistaan, kun hankkeen aikana yhteistyöllä luodaan työelämäohjaajan kurssi sekä opiskelijaohjaamisen malli. Työelämäohjauksen osaamista kehittämällä voidaan sujuvoittaa opiskelijoiden työharjoittelujaksojen harjoitteluohjausta sekä vähentää siitä mahdollisesti aiheutuvaa henkilöstön kuormitusta. Lisäksi hanke vahvistaa ensihoitajaopiskelijoiden osaamista ja edistää työelämävalmiuksia oppilaitoksen ja työelämäedustajan yhteistyötä voimistamalla.

"Ensihoitajaopiskelijoiden hyvät kokemukset LABlanssi-viikoilta ovat ilahduttaneet. Opiskelijat ovat nostaneet esiin erityisesti vilkkaan asemapaikan tarjoaman tehtävien runsaan määrän, toiminnan opiskelijakeskeisyyden sekä laadukkaan ja motivoituneen opiskelijaohjauksen", Seppänen kertoo.

Pilotoitua LABlanssi-mallia on mahdollista soveltaa ensihoidon lisäksi myös muilla sote-aloilla tai esim. pelastusalalla, sillä opettajien työelämäjaksoille sekä opiskelijaohjaamisen kehittämiselle on huomattu kysyntää myös muualla.


Hankkeen tiedot