Työllisyys

  

​​​​​​​


Työmarkkinoiden kohtaanto (ESR+)

Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavia malleja ja palveluita kehitetään pyrkien vastaamaan työnantajien rekrytointihaasteisiin. Teeman tavoitteissa nostetaan esille lisäksi kohtaannon parantaminen positiivisissa ja negatiivisissa rakennemuutostilanteissa viranomaisten ja verkostokumppaneiden yhteistyötä lisäämällä, toimintatapoja ja -prosesseja kehittämällä sekä osaamista lisäämällä.

Teeman koordinaatiohankkeen toteuttajaksi valittiin Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Tulevaisuuden työmarkkinat- hanke, joka käynnistyi alkuvuodesta. Koordinaatiohankkeen tavoitteena on koordinoidun valtakunnallisen toiminnan avulla vastata työvoiman kohtaanto-ongelmiin, työnantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutus- ja osaamisvaatimuksiin yhteistyössä työnantajien kanssa. Koordinaatiohankkeen henkilöstö on rekrytoitu ja hankkeessa on meneillään käynnistysvaiheeen toimenpiteet.

Koordinaatiohankkeen projektipäällikön Juha Matikaisen mukaan hankkeen toimintasuunnitelma ja ensimmäisen toimintavuoden työsuunnitelman laatiminen on saatu valmiiksi. Toimintasuunnitelmaan on tarkennettu koordinaatiohankkeen temaattisia määrittelyjä, linjauksia ja tavoitteita sekä aikataulutettu konkreettiset tehtäväkokonaisuudet, jotka toteutetaan hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Matikainen kertoo, että myös työmarkkinoiden ja toimijakentän tilannekuvan laatiminen valtakunnallisesti ja alueellisesti on käynnistynyt. Koordinaatiohankkeen toimesta kartoitetaan tilannekuvaa eri ammattiryhmien, toimialojen, alueiden sekä hankkeen erityisteemojen lisäksi myös niiden keskeisten hankkeiden ja ohjelmien tilanne, jotka liittyvät työllisyyteen ja tiedolla johtamiseen.

Hankkeen valtakunnallisesti sijoittuvat aluekoordinaattorit (Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi) ovat aloittaneet alueellisten verkostojen, toimijoiden ja hankkeiden tunnistamisen, kontaktoinnin ja verkostomaisen yhteistyön rakentamisen.

Koordinaatiohanke tulee toteuttamaan alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia. Ensimmäisten toimintakuukausien aikana hankkeen tunnettuutta tullaan kasvattamaan eri medioiden kautta. Hankkeen tulevia toimenpiteitä ovat verkkosivujen rakentaminen, oman graafisen ilmeen sekä brändin luominen.

Työmarkkinoiden kohtaanto -teemalle avattiin ensimmäinen alahankehaku loppuvuodesta 2022. Haussa haettiin toteuttajaa hallituksen puoliväliriiheen tehdyn kirjauksen mukaisesti TE-palvelujen työvälityksen tehostamishankkeelle. Hakuun saapuneet hankehakemukset eivät täysin vastanneet hankehaussa vaadittavia valtakunnallisen hanketoiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä ja näin ollen eivät päätyneet rahoitettavaksi.

Hallituksen puoliväliriihen kirjauksen mukaista TE-palvelujen työnvälityksen tehostamishankkeen hakuilmoitusta tarkennettiin niin tavoitteiden, kuin toimenpiteiden osalta ja sen pohjalta avattiin uusi hankehaku 18.1.2023. Tämän valtakunnallisen työnvälityksen tehostamishankkeen hakuaika päättyi 6.4.2023 ja hakuun saapui 5 yhden hanketoteuttajan hakemusta ja yksi ryhmähanke, jossa 3 hanketoteuttajaa. Tämän haun osalta arviointiprosessi on vielä kesken.

Työmarkkinoiden kohtaanto -teemaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Keski-Suomen ELY-keskukseen.

Lisätietoa teemasta:

Työmarkkinoiden kohtaanto | Rakennerahastot

Yhteyshenkilö

 
Satu Tuimala
rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-Keskus
P. 0295 024 019
satu.tuimala(at)ely-keskus.fi

 

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä (ESR +)

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä -teemassa on käynnistynyt selvityshanke syksyllä 2022. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa työnantajiin kohdistunut hanketoiminta ja hankkeiden tulokset sekä koota työnantajiin kohdistuneesta hanketoiminnasta työnantajien näkökulma. Kartoituksessa selvitetään haasteet ja parhaat käytännöt. Kartoituksen pohjalta rakennetaan työnantajaprofiileja, jotka kuvaavat miten erilaiset työnantajat hyötyvät erilaisista tukipalveluista.

Selvitysankkeen toteuttaa Silta-Valmennusyhdistys ry ajanjaksolla 1.5 - 30.11.2023. Tuloksista ja tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin rakennerahastot.fi -sivustolla.

Selvityshanke etenee seuraavasti:

 1. Aiempien hankkeiden parhaat toimintatavat osatyökykyisten työllistämiseksi työnantajan näkökulmasta sekä tulevat toimenpide-ehdotukset
 2. Työnantajanäkökulman rakentaminen millaisia hankkeita tarvitaan ja millaisia haasteita työnantajat ovat kokeneet.
 3. Työnantajaprofiilien muodostaminen
 4. Selvityksen tuloksien, alustavien toimenpide-ehdotusten ja suosituksien käsittely työpajoissa
 5. Tuloksista viestiminen

Lisätietoa teemasta:

Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja kehittämällä | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt 

 
Tiina Arpola
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Timo Ollila
rahoituspäällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 695
timo.ollila(at)ely-keskus.fi

 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen (ESR+)

Teemassa toteutetaan ohjelmakaudella 2021-2027 koordinaatiohanke (ESR+), jonka toiminnalla tuetaan valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanoa. Strategian tarkoituksena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää sekä kehittää yhteiskunnallisten yritysten osaamista. Tavoitteena on elinvoimainen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka osallistuu tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Yksi strategian keskeisimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Koordinaatiohanke toimii yhteistyössä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että osaamiskeskuksen valtakunnallinen työ leviää ja juurtuu alueelliseen ja paikalliseen toimintaan. Lisäksi hankkeen tehtäviin kuuluu myös teemaan liittyvän alueellisen toiminnan edistäminen sekä yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistuneiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden vahvistaminen.

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen teeman koordinaatiohanke on käynnistynyt vuoden 2023 alussa. Ryhmähankkeena toteutettavan koordinaatiohankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennusyhdistys ry ja koko hankekonsortiossa on yhteensä 11 toteuttajaorganisaatiota, joiden yhteisessä koordinaatiohankkeessa toteutetaan valtakunnallisen teeman toimeenpanoa koko ohjelmakaudella.

Lisätietoa teemasta:

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Tuija Oivo
työmarkkinaneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 049 040
tuija.oivo(at)gov.fi

 

Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus (ESR+)

Maahanmuuttaneiden toimiva arki -teeman valtakunnallinen koordinaatiohanke Kumppanina kotoutumisessa on käynnistynyt hankehenkilöstön aloitettua työnsä kevään 2023 kuluessa. Koordinaatiohanke edistää monialaista sidosryhmä- ja verkostotyötä sekä tukee teemaan liittyviä kumppanuuksia. Se kokoaa alueellisten hankkeiden parhaat käytännöt ja verkostoyhteistyön tulokset yhteen valtakunnallisella tasolla ja vahvistaa siten teemaan liittyvää rakenteellista kehittämistä, tietopohjaa ja tulosten vaikuttavuutta.

Hankehenkilöstöstä Uudenmaan ELY-keskuksessa työskentelevät projektipäällikkö Ilona Korhonen ja projektisuunnittelija (rekrytointi kesken). Lisäksi hankkeessa työskentelee eri ELY-keskuksissa kolme koordinaattoria, joilla kullakin on oma temaattinen erikoistumisalueensa. Koordinaattorit erikoistumisalueineen ja sijoittumispaikkoineen ovat:

 • Lotta Savolainen, työllisyys, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Ritva Mertaniemi, osallisuus, Pohjanmaan ELY-keskus
 • Veera Väisänen, osaaminen, Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus

Maahanmuuttajien toimiva arki -kokonaisuudessa on auennut 11.5. hankehaku, jonka teemana on vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä. Hankehakuun liittyen Kumppanina kotoutumisessa -hanke järjestää 7.6.2023 webinaarin Kansainvälisiä malleja työllistymistä edistävään kumppanuuteen, jonka tarkoituksena on tuoda mahdollisia hankehakijoita yhteen ja luoda inspiraatiota kertomalla työllisyyteen liittyvistä kansainvälisistä malleista. Webinaarin aiheina ovat muun muassa työelämän vastaanottavuus ja maahanmuuttajien potentiaalin saaminen käyttöön työmarkkinoilla. Tilaisuuden lopuksi osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua ja keskustella mahdollisista hankeideoistaan.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Veera Väisänen, Lotta Savolainen, Ritva Mertaniemi ja Ilona Korhonen

Ensimmäisestä pilottihausta teeman sisältöosiossa Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus neuvotteluihin eteni kuusi hanketta. Toiminta-alueina Turku, Oulun seutu, Espoo, Rovaniemi, Kuopio sekä Päijät-Häme ja Etelä-Karjala.

Seuraavia hakuja suunnitellaan vuoden 2024 puolelle.

Lisätietoa teemasta ja sisältöalueista:

Maahanmuuttaneiden toimiva arki | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Auli Vuorela
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 264
auli.vuorela(at)ely-keskus.fi
Susanna Piepponen
erityisasiantuntija
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. +358 50 396 1120
[email protected]
Yhteyshenkilöt: Kumppanina kotoutumisessa –koordinaatiohanke
Ilona Korhonen
projektipäällikkö
P. +358 50 327 4175
ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi
Veera Väisänen
koordinaattori / osaaminen
P. 050 329 5921
veera.vaisanen(at)ely-keskus.fi
Ritva Mertaniemi
koordinaattori / osallisuus
P. 050 395 5089
ritva.mertaniemi(at)ely-keskus.fi
Lotta Savolainen
koordinaattori / työllisyys
P. 0295 029 094
lotta.savolainen(at)ely-keskus.fi

Osaaminen

                 


Jatkuva oppiminen (ESR+)

Jatkuvan oppimisen valtakunnallisessa teemassa vahvistetaan toimijoiden kyvykkyyttä toimia jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti ja kehitetään uusia toimintamalleja toiminnan tueksi. Pääpaino on koulutustoimijoiden rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä. Samalla edistetään toimijoiden verkostoitumista ja vahvistetaan yhteistyötä. Toiminnan pohjana ovat jatkuvan oppimisen uudistuksen parlamentaariset linjaukset ja kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia.

Jatkuvan oppimisen valtakunnallisen teeman koordinoiva hanke JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi käynnistyy kesällä 2023. Koordinoivan hankkeen toteuttaja on Opetushallitus. JOPPI-hanke kokoaa yhteen jatkuvan oppimisen parissa toimivat valtakunnalliset ja alueelliset ESR-hankkeet, edesauttaa niiden sisällöllistä kehittämistyötä, kokoaa ja levittää hankkeiden parhaat toimintamallit ja ratkaisut laajaan kansalliseen käyttöön ja tuottaa tietoa teeman toiminnasta ja hankkeiden vaikutuksista.

Teeman ensimmäiseen kehittämishankkeiden hakuun, joka järjestettiin ajalla 14.3.–12.5.2023, saapui 51 ryhmähankkeen ja kymmenen yhden toteuttajan hankkeen hakemusta (yhteensä 255 hakemusta). Hankkeita haettiin seuraaviin alateemoihin:

 1. Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen kehittäminen ja pilotointi sekä maahanmuuttajien kielipolut
 2. Toimialakohtaiset verkostot strategisen yhteistyön kehittämiseksi
 3. Korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien osaamisen kehittäminen jatkuvan oppimisen koulutuskysyntään vastaamiseksi
 4. Erityisen tervetulleita ryhmiä tukevien toimintamallien kehittäminen

Jatkuva oppiminen -teemaa toteutetaan toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+) erityistavoitteessa 4.2 Uutta osaamista työelämään. Teemasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Teeman rahoituskehys (ESR ja valtio) on noin 38,8 milj. €.

Lisätietoa teemasta:

Jatkuva oppiminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt 

Henri Helander
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 221
henri.helander(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi
Päivi Bosquet
opetusneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 375
paivi.bosquet(at)gov.fi
Saara Ikkelä
erityisasiantuntija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 109
saara.ikkela(at)gov.fi
Janne Savolainen
erityisasiantuntija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 187
janne.savolainen(at)gov.fi
 

Koordinoiva hanke JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi

Timo Sinivuori
opetusneuvos, yksikön päällikkö
Yhteyshenkilö JOPPI-hankkeen käynnistysvaiheen ajan
timo.sinivuori(at)oph.fi
 

 

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen (ESR+)

Teeman koordinoivaksi hankkeeksi on valittu Luova verkko, jota toteuttaa Taiteen edistämiskeskus (Taike). Luova verkko pääsi liikkeelle jo 2022 vuoden lopulla ja hanke on osallistunut monipuolisesti taide- ja kulttuurikentän sekä luovan alan toimijoiden aktivointiin.

Syksyllä 2022 teemassa järjestettiin ideahaku, johon saatiin huikeat yli 250 ideaa. Ideat arvioitiin yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Luovan verkon toimesta. Ideahakua seurasi varsinainen hankehaku, jonka yhteydessä Luova verkko järjesti teemoiteltuja työpajoja sekä sparrauksia hankehakijoille.

Ideahaku päättyi 15.5. ja siihen saatiin yhteensä 50 yhden toteuttajan hankehakemusta ja 31 ryhmähankehakemusta. Yhteensä haettiin rahoitusta yli 20 miljoonaa euroa. Hakuun on varattu rahoitusta noin kuusi miljoonaa euroa ja koko kauden rahoitus tälle teemalle on reilu 13 miljoonaa. Seuraavaksi vuorossa on hakemusten arviointi. Rahoitettavaksi valittavat hankkeet tulevat saamaan päätöksen syksyllä.

Lisätietoa teemasta:

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Minna Taipale
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 106
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
Kirsi Kaunisharju
kulttuuriasiainneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 0295 330 144
kirsi.kaunisharju(at)gov.fi
Petra Tarjanne
neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 063 691
petra.tarjanne(at)gov.fi
 

Koordinaatiohanke Luova verkko

Sofia-Charlotta Kakko
erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
P. 0295 330 912
sofia.kakko(at)taike.fi
 

 

Työelämän kehittäminen (ESR+)

Teeman koordinoivaksi hankkeeksi on valittu Parempi työelämä! -hanke, jota toteuttaa Lapin ELY-keskus. Koordinoiva hanke on aloittanut työnsä kevään aikana mm. viestinnän suunnittelulla ja teemasta rahoitettavien kehittämishankkeiden yhteisen arviointimittariston suunnittelulla. Koordinaatiohankkeen tärkeimpiä tehtäviä on yhteistyön edistäminen hankkeiden ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä toteutetaan mm. järjestämällä verkostopäiviä, verkottamalla hanketoimijoita sekä tekemällä yhteistyötä rakennerahastoviranomaisten ja ministeriöiden, työelämätoimijoiden ja muiden koordinoivien hankkeiden kanssa.

Kevään aikana on käynnistetty teeman ensimmäinen kehittämishankkeiden haku, joka on käynnissä 13.4. – 20.6.2023. Haun teemana on Digitaaliset ja älykkäät teknologiset ratkaisut organisaation uudistumisen tukena. Haussa rahoitetaan hankkeita, joissa tuetaan mikro- ja pk-yrityksiä, yksinyrittäjiä ja järjestöjä liiketoiminnan, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä digitaalisten ja älykkäiden teknologisten ratkaisujen kautta. Tavoitteena on lisätä yritysten ja järjestöjen avoimuutta uudistumiselle, digitaalisten työkalujen hyödyntämiselle ja niiden vaatimien työtapojen muuttamiselle kestävällä tavalla. Yrityksiä ja järjestöjä tuetaan muutoksessa, oppimismyönteisyyden kehittämisessä sekä digitalisaation ja teknologisen kehittymisen edellyttämässä johtamisosaamisessa.

Työelämän kehittäminen -teeman välittävänä toimielimenä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja teeman EU- ja valtion rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 27,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoa teemasta:

Työelämän kehittäminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Anne-Maaria Kurvinen
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 038 228
anne-maaria.kurvinen(at)ely-keskus.fi
Marika Lindroth
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 082
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi
Johanna Slaney
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 047 017
johanna.slaney(at)gov.fi
Päivi Hämäläinen
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 163 590
paivi.hamalainen(at)gov.fi

Parempi työelämä! -koordinaatiohanke

 
Henna Kymäläinen
P. 050 524 0953
henna.kymalainen(at)ely-keskus.fi
 

Osallisuus

                          

 


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta (ESR+)

Teeman tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään ja aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu kehittämällä ja ottamalla käyttöön uudenlaista arjen voimavarojen, hyvinvoinnin ja toimintavalmiuksien tukea yhdessä lasten, nuoren ja perheiden kanssa. Läpileikkaavana toimintatapana on yhteistyön syventäminen eri toimijoiden ja hallinnonalojen kesken, jotta voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, pärjäävyyttä ja osallisuutta, vanhempien kouluttautumista ja työllisyyttä ja torjua lapsiperheiden köyhyyttä.

Valtakunnalliset kehittämishankkeet keskittyvät seuraaviin alateemoihin:

 • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistaminen ja arjessa tukeminen
 • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen
 • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluissa sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

Teemaan linkittyvä valtakunnallinen teema Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 ja erityisesti sen SOS-lapsikyläsäätiön ja Nuorten Akatemia ry:n toteuttama Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaation osa-alue on aloittanut toimintansa 1.4.2023. Tulevan syksyn aikana lisäämme koordinaatioon osaamista myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta, kun Opetushallitus liittyy mukaan hankkeeseen. Koordinaatiohanke tulee antamaan tukea ja verkottamaan erityisesti tämän teeman hankkeita yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä.

Tavoitteena on järjestää teeman kehittämishankkeiden ensimmäinen haku syksyllä 2023.

Välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman julkisen rahoituksen määrä ohjelmakaudella on 13 miljoonaa euroa (STM) ja 10 milj. euroa (OKM) eli yhteensä 23 miljoonaa euroa.

Lisätietoa teemasta:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
elina.palola(at)gov.fi
Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi
 

 

Vaikeasti työllistyvien tukeminen (ESR+)

Valtakunnallisessa ESR+ teemassa painottuvat sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja integroiminen sekä monialaisten palveluiden kehittäminen osaksi työllistymispolkuja. Lisäksi pyritään osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintatapojen luomiseen. Tavoitteena on vaikeasti työllistyvien työkyvyn tuen palvelujen ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen palvelujärjestelmässä.

Valtakunnallisella hanketoiminnalla tuetaan laaja-alaista työtä, jolla haetaan ratkaisuja aluerajat ylittäviin osallisuuden ja tasa-arvon haasteisiin sekä vaikeasti työllistyvien hyvinvoinnin edistämiseen. Valtakunnallisen toiminnan avulla lisätään työllisyyttä ja työkykyä tukevien palveluiden integraatiota sekä monialaista yhteistyötä. Palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen tukee työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Teeman toimintaa koordinoidaan STM:n hallinnonalan yhteisessä Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatiohankkeessa, joka on käynnistynyt 1.4.2023. Koordinaatiohankkeen toteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka hanke tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa.

Teeman kehittämishankkeiden ensimmäinen haku käynnistetään ensi syksynä. Teeman välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman EU- ja valtion rahoituksen määrä ohjelmakaudella on yhteensä 13 miljoonaa euroa.

Lisätietoa teemasta:

Vaikeasti työllistyvien tukeminen | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 

Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi

Niina Kovanen
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 7263
niina.kovanen(at)gov.fi

 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta (ESR+)

Teeman ensimmäinen hankehaku on avattu ja päättyy elokuun lopussa (17.5.-31.8.2023). Ensimmäisellä hakukierroksella etsitään rahoitettavaksi erityisesti hankkeita, jotka keskittyvät aikuisten sosiaalipalvelujen ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävien sosiaalipalvelujen kehittämiseen:

 • Taloussosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus. Hanketoiminnan tavoitteena on kehittää, mallintaa ja toteuttaa toimintoja, joilla voidaan vahvistaa asiakkaiden taloudellista toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä sekä arjenhallintaa.
 • Maahanmuuttajien kotoutumista, toimintakykyä ja terveyttä edistävien sosiaalipalveluiden sekä viranomaisprosessien kehittäminen ja mallintaminen hyvinvointialueilla kotoutumispalveluiden rakennemuutokset huomioiden. Kehittämistyössä erityistä huomiota tulee kiinnittää työvoiman ulkopuolella oleviin, paljon sote-palveluita käyttäviin ja erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palveluiden kehittämiseen. Lisäksi hanketoimintaa voidaan kohdentaa hyvinvointialueiden vastuulla olevien ihmiskaupan uhrien palveluiden (myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten) kehittämistyöhön.
 • Romanipoliittisen ohjelman (ROMPO3) tavoitteiden edistäminen ja romanien osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen valtakunnallisen hanketoiminnan avulla.

Toiminnan kohderyhmissä huomioidaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten pitkään työelämän ulkopuolella olleet ja henkilöt, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää kohderyhmien aktiivista toimijuutta ja osallisuutta. Tavoitteisiin päästään kehittämällä, levittämällä ja juurruttamalla monialaisia, oikea-aikaisia, saavutettavia ja katkeamattomia hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, kuntoutuspalveluita. Kaikissa hankkeissa huomioidaan lisäksi sukupuolinäkökulma ja toteutetaan erityisesti sukupuolten tasa-arvoa edistäviä hankkeita. Valtakunnallisen teeman hankkeissa vahvistetaan verkostomaista työotetta ja hankkeilta odotetaan valtakunnallista vaikuttavuutta. Hanketoteuttajiksi voivat hakea eri kokoiset toimijat eri sektoreilta ja myös useamman toteuttajan väliset ryhmähankkeet ovat mahdollisia.

Hankehausta kiinnostuneita organisaatioita kannustetaan tutustumaan hakuilmoitukseen sekä haun infotilaisuuden materiaaleihin Rakennerahastojen verkkosivuilta.

Tutustu hakuilmoitukseen >> (EURA 2021)

Tutustu hakuinfon materiaaleihin >> (rakennerahastot.fi)

Teeman rahoitusta välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman sisältöä ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Lisätietoa teemasta:

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:  
Juulia Hutri
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 139
juulia.hutri(at)ely-keskus.fi
Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
(sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus)
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 232
annamari.asikainen(at)gov.fi
Henna Leppämäki
erityisasiantuntija
(osallisuus ja yhdenvertaisuus)
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 132
henna.leppamaki(at)gov.fi
 

 

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke (ESR+)

SOILA-koordinaatio tukee lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntyä

SOILA eli Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee sosiaalisten innovaatioiden syntymistä sekä lastensuojelun palveluiden uudistamista koko Suomessa.

SOILA-koordinaatio on osa laajempaa valtakunnallista Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (ESR+, toimintalinja 5, erityistavoite 5.1) -ohjelmaa, jonka tavoitteena on nuorten ja perheiden pärjäämisen vahvistaminen lastensuojelua uudistamalla.

Koordinaation tehtävänä on tukea ohjelmakauden toteutumista tukemalla alueellisten kehittämishankkeiden innovointia, suunnittelua, toteutusta ja arviointia. SOILA tukee myös viranomaisia, seuraa ja arvioi ohjelmakauden toteutumista sekä vie parhaita käytäntöjä kansallisen lastensuojelun uudistamiseksi. Koordinaation toteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Pesäpuu ry yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Uudet sosiaaliset innovaatiot löydetään työskentelemällä yhdessä lastensuojelun toimijoiden, nuorten, perheiden ja sidosryhmien kanssa. Rakennerahastojen alueelliset hankehaut ovat auki 22.5.2023–2.10.2023 koko maassa. Rahoitusta kohdennetaan neljään strategiseen teemaan, jotka on kuvattu hakuilmoituksessa. Tavoitteena on, että alueiden toimijat aktivoituvat rohkeasti työstämään sosiaalisesti innovatiivisia lastensuojelun kehittämishankkeita.

SOILA-koordinaation monialainen tiimi auttaa ja tukee hankevalmistelussa muun muassa järjestämällä valmennuksia sosiaalisista innovaatioista ja lastensuojelusta, edistämällä yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun osaamista sekä tukemalla kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamisesta ja osallisuuden vahvistamista kaikissa hanketyön vaiheissa.

SOILA-koordinaatiohanke tarjoaa monipuolista tukea hankevalmisteluun toteuttamalla:

 • Strategisia teemoja koskevat avoimet ja reflektoivat tilaisuudet 5.6. ja 6.6.2023. Tilaisuuksissa pureudutaan Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -kokonaisuuden strategisiin teemoihin Teamsin välityksellä.
 • Hankehakuinfot rakennerahastoalueittain Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen kokonaisuudesta yhdessä alueiden ELY-keskusten kanssa. Ajankohdat ja ilmoittautumislinkit ovat:
 • Matalan kynnyksen SOILA-klinikat ovat auki kesäkuusta syyskuuhun tiistaisin Teamsissa. Tarkemmat ajankohdat ja tietoa kokemusteemaisista klinikoista löydät SOILAn tapahtumasivulta.
 • Avoimien tilaisuuksien lisäksi voit ottaa rohkeasti yhteyttä SOILAan ja sopia sparraushetkestä.
 • Syksyllä SOILA tarjoaa myös valmennusta lastensuojelun sosiaalisiin innovaatioihin ja edistää alueiden toimijoiden verkottumista. Lisätietoa tulossa SOILAn verkkosivuille.
 • SOILAlaiset löydät syksyllä myös mm. Lastensuojelupäiviltä 3.-4.2023 Turusta ja Sosiaalisten innovaatioiden valtakunnallisilta verkostopäiviltä 7.11.2023 Helsingistä.

Lisätietoja SOILAsta: thl.fi/soila.

Tilaamalla SOILAn uutiskirjeen saat tiedon tulevista tapahtumista, tilaisuuksista ja aikatauluista suoraan sähköpostiisi.

Lisätietoa rahoitushauista löydät SOILAn verkkosivuilta keskitetysti sekä rakennerahastot.fi -alueiden sivustoilta.

Lisätietoa teemasta:

Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Susanna Hoikkala
neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3482
susanna.hoikkala(at)gov.fi
 

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
P. 029 524 7954
tanja.hirschovits-gerz(at)thl.fi
 
Lisätietoja (thl.fi)

 

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 (ESR+)

Teemaa koordinoiviksi hankkeiksi on valittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio ja SOS-lapsikyläsäätiön ja Nuorten Akatemia ry:n Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinointi. Koordinaatiohankkeet ovat käynnistäneet toimintansa 1.4.2023 alkaen, ja ne työskentelevät kiinteässä yhteistyössä, suunnitellen toimintaa yhdessä sekä levittäen parhaita toimintamalleja sektorirajat ylittäen. Koordinaatiohankkeille muodostetaan yhteinen ohjausryhmä. Alla tarkemmat esittelyt koordinaatiohankkeista:

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio (2023–26) tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Koordinaatiota toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tavoitteena on lisätä hankkeiden vaikuttavuutta siten, että hankkeiden kehittämistyön tulokset ovat sovellettavissa uusissa toimintaympäristöissä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Koordinaatio luo edellytyksiä hankkeiden keskinäiselle vuorovaikutukselle, lisää osaamista liittyen vaikutusten arviointiin ja toimintamallien systemaattiseen kuvaamiseen. Tasa-arvoa edistävien hankkeiden verkostoitumista ja vertaisoppimista tarjotaan lisäksi myös tasa-arvohankkeille etenkin toimintalinjalla 4. Koordinaatio laajentaa tietopohjaa sekä lisää tietoisuutta ja osaamista osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Koordinaatio kehittää hankkeiden käyttöön tarkoitetun sähköisen arviointimittariston osallisuuden kokemuksen, työ- ja toimintakyvyn sekä syrjintäkokemusten mittaamiseen (mukana mm. osallisuusindikaattori ja Kykyviisari). Mittaristo on alustavan arvioin mukaan hankkeiden käytössä loppukeväästä 2024.

 • Oletko saamassa tai saanut rahoitusta ESR+ erityistavoitteesta 4.3?
  Ota yhteyttä erikoissuunnittelija Misha Henrikssoniin: misha.henriksson(at)thl.fi.
 • Aiotko hakea rahoitusta erityistavoitteesta 4.3 ja haluat lisää tietoa esimerkiksi osallisuuden edistämisestä, arvioinnista tai mittareista?
  Tutustu Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation nettisivuihin tai ota yhteyttä hankejohtaja Anna Keto-Tokoihin ja asiantuntija Erika Mäntylään (tiedot alla).

Lisätietoa:

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio (Thl.fi)

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinointi

Tervehdys juuri käynnistyneestä TL4 koordinaatiohankkeesta Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinointi. Koordinaatiohankkeen päätoteuttajana toimii SOS-Lapsikylä ja osatoteuttajana Nuorten Akatemia.

Koordinoinnilla tuetaan Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 4 eli Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteen 4.3 valtakunnallisia ja alueellisia ESR+ hankkeita. Erityisesti hankkeet saavat tukea lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen kehittäessään toimintaa ja palveluita.

SOS-Lapsikylän ja Nuorten Akatemian lisäksi koordinaatiohankkeeseen haetaan osaamista uusilla kumppanuuksilla erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta Opetushallituksen liittyessä mukaan syksyllä. Tiivistä yhteistyötä tullaan tekemään myös rinnalla toimivan THL:n koordinaatiohankkeen kanssa.

Syksyn aikana tulemme osallistumaan ELY-keskuksen rahoitusinfoihin ja järjestämään hakutyöpajoja osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Pysykää ihmeessä kuulolla, mitä tässä osallisuuskoordinaatiossa tulee tapahtumaan. Nettisivut aukeavat elokuussa osoitteeseen www.osallisuudenkoordinointi.fi.

Koordinaation välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa teemasta:

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 0295 163 232
annamari.asikainen(at)gov.fi
Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi
 

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos P. 029 524 7074
[email protected]
Erika Mäntylä
asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
erika.mantyla(at)thl.fi
Lisätietoa (thl.fi)

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinointi

Elina Weckström
hankepäällikkö
P. 050 306 5588
elina.weckstrom(at)sos-lapsikyla.fi
Urpo Uusitalo
kumppanuuspäällikkö
P. 040 099 5546
urpo.uusitalo(at)nuortenakatemia.fi

Innovaatio- ja osaamisverkostot


Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR)

Teeman tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Vuoden 2023 alussa teema avasi kaksi hankehakua: toinen koordinaatiohankkeelle ja toinen elinkeinoelämälähtöisille tutkimushankkeille.

Molemmat haut kiinnostivat hakijoita. Koordinaatiohakuun saimme yhteensä kuusi hakijaa. Koordinaatiohankkeen toteuttajalta edellytimme hyvän hakemuksen ja toimenpidesuunnitelman lisäksi kansallisen innovaatiopolitiikan, TKI-toimijoiden ja verkostojen sekä eri rahoitusinstrumenttien ja julkisen hanketoiminnan vahvaa tuntemusta. Unohtamatta yhteistyökyvykkyyttä sekä joustavuutta muuttuvissa tilanteissa.

Hankkeen toteuttajaksi on valittu LAB-ammattikorkeakoulu ja hanke käynnistyy näillä näkymin 1.9.2023. Kuulemme siis hankkeesta toteuttajan näkemyksiä seuraavassa uutiskirjeessä, kun hanke on jo täysin käynnistynyt.

Elinkeinoelämälähtöisissä tutkimushankkeissa tavoittelimme hyviä elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankkeita, joilla on tunnistettuina useita rinnakkaisia hyödyntämispolkuja. Hankkeilta odotettiin myös vähintään 2 hanketta rahoittavaa yritystä, vähintään 2 eri maakunnissa sijaitsevaa tutkimusorganisaatiota sekä kv-yhteistyötä.

Tähän hakuun saimme yhteensä 15 hankekokonaisuutta, joiden taustalla oli 24 hakijaorganisaatiota:

 • 1 ammattioppilaitos
 • 10 ammattikorkeakoulua
 • 2 muu järjestö tai yhdistys
 • 1 säätiö
 • 2 tutkimuslaitosta
 • 1 valtionviranomainen
 • 7 yliopistoa

Hakemuksien yhteinen suunniteltu EU-rahoituksen osuus on yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Hankkeisiin on suunniteltu yksityistä rahoitusosuutta yhteensä noin 800 000 euroa. Hakemukset kohdistuivat kolmeen teemaan seuraavasti: Uudistuva valmistava teollisuus 7 kpl, Hyvinvointi ja terveys 1 kpl ja Kestävät ja älykkäät elinympäristöt 7 kpl.

Päätökset näistä hankkeista tehdään kesäkuussa 2023. Seuraava elinkeinoelämälähtöisten tutkimushankkeiden haku avautuu alkuvuodesta 2024.

Kaikkeen teemaan liittyvässä voi olla yhteyksissä Etelä-Savon ELY-keskukseen:

Lisätietoa teemasta:

Innovaatio- ja osaamisverkostot | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt:    
Tiina Arpola
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 131
tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Sari Pikkarainen
yritysasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 089
sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi
Kalevi Pölönen
yksikön päällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
P. 0295 026 091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
 

Vihreä siirtymä

 

 

Vihreän siirtymän teemakokonaisuus (EAKR)

Erityistavoitteet:

 • 2.1 Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet
 • 2.3 Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Vihreän siirtymän valtakunnallinen koordinaatiohanke käynnistyi

Vuoden 2023 alussa käynnistynyt valtakunnallinen koordinaatiohanke vahvistaa Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa avoinna olevista valtakunnallisista hauista ja kootaan yhteen mahdollisia hanketoimijoita. Hankkeen tilaisuuksissa tuetaan hakijoita muun muassa tarjoamalla uusinta tietoa tutkimuksesta ja levittämällä hyviä käytänteitä. Tavoitteena on luoda vaikuttavia hankekokonaisuuksia laajan sidosryhmätyön kautta ja mahdollistaa hankepartnereille uusia kohtaamisen paikkoja ja tilanteita.

Lisäksi koordinaatiohankkeen tärkeänä tehtävänä on tukea valtakunnallisten teemojen yhteensovittamista kansallisten ja kansainvälisten rahoitusohjelmien ja strategioiden kanssa. Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen hakupainotuksia suunnataan hankkeessa asiantuntijatyöryhmien ja tiedontuotannon kautta. Koordinaatiohankkeen toteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus Luke, Oulun ammattikorkeakoulu Oamk ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, hankkeen kesto on neljä vuotta.

Hankkeen kotisivut:

Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen yhteinen koordinaatiohanke - Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)

Vihreän siirtymän valtakunnallisen teemakokonaisuuden koordinaatiohankkeen terveisiä

   

Alkuvuoden aikana koordinaatiohankkeen toiminta on käynnistynyt toden teolla ja vauhti kiihtyy kesää kohti. Teeman lukuisia sidosryhmiä on kevään aikana kartoitettu, tavoitettu ja yhteistyötä on käynnistetty aktiivisesti esimerkiksi Kiertotalous Suomen ja erilaisten vihreän siirtymän teeman yhteistyöryhmien kanssa. Ilahduttavasti myös koordinaatiohankkeeseen päin on oltu yhteydessä ja tätä kautta toimintaa on päästy käynnistämään - syksyllä jatketaan yhteistyön tiivistämistä maakuntia kohti.

   Kohti Hiilineutraalia Suomea - Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 vihreän siirtymän vauhdittajana- tilaisuus kokosi toukokuussa yhteen Helsinkiin teeman tekijöitä eri puolilta Suomea. Koordinaatiohanke veti tilaisuudessa pienryhmiä teemakohtaisesti.

 

Tervetuloa valtakunnallisen vihreän siirtymän teemakokonaisuuden hankehakijoiden sparraustilaisuuteen 16.6.2023 klo 9–11

Valtakunnallinen koordinaatiohanke järjestää hakijoille sparraustilaisuuden perjantaina 16.6 klo 9–11. Tilaisuudessa on mahdollista kysyä mieltä askarruttavia asioita valtakunnallisen teemakokonaisuuden hankeideoihin ja hakuun liittyen. Osallistujia kannustetaan jättämään kysymyksiä tilaisuuteen jo etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen ensimmäiset haut ovat käynnistyneet huhtikuussa

Valtakunnallisella toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia demonstraatiohankkeita, joissa tunnistetaan kokeilukulttuuri ja uusien toimintamallien esiin tuominen. Valtakunnalliset hankkeet kohdistuvat useamman suuralueen tarpeisiin ja tähtäävät valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen. Pääsääntöisesti hankkeiden toimenpiteitä toteutetaan useamman suuralueen alueella ja tyypillisesti ne ovat useampien toimijoiden yhteistyö- eli ryhmähankkeita. Tuloksena syntyy laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia vihreän siirtymän ratkaisuja.

Vihreän siirtymän valtakunnallinen haku teemassa Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasu-päästöjen vähentäminen (YM/EAKR) 27.4. – 2.10.2023

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen -teemasta rahoitettavien hankkeiden keskeinen tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla yhteistyötä ja eri sektoreiden (yritykset, kunnat, tutkimustahot, kolmas sektori jne.) osaamisen hyödyntämistä sekä huomioimalla mahdollisuuksien mukaan ympäristöministeriön Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen välinen synergia.

Hankkeiden tuloksena Suomeen syntyy uusia energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja, toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla vastataan hiilineutraaliuden ja vihreän siirtymän haasteisiin ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeiden päättymisen jälkeen

Tutustu hakuilmoitukseen >> (EURA2021)

Vihreän siirtymän valtakunnallinen haku teemassa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofi -valmiuden ja -palautuvuuden edistäminen (YM/EAKR) 27.4. – 2.10.2023

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet -teemasta rahoitettavien hankkeiden keskeinen tavoite on vahvistaa alue- ja paikallistason toimijoiden sekä elinkeinojen ja yhdyskuntien kykyä varautua muuttuvan ilmaston vaikutuksiin. Hankkeiden tulee mahdollisuuksien mukaan vahvistaa ilmastotyön kokonaisuuden synergioita sekä yhteistyötä ja eri sektoreiden (yritykset, kunnat, tutkimustahot, kolmas sektori jne.) osaamisen hyödyntämistä. Hankkeiden tuloksena saada aikaan uusia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ratkaisuja, joilla vahvistetaan elinkeinojen ja yhteiskunnan varautumista sää- ja ilmastoriskeihin, sopeutumista niihin ja vastataan vihreän siirtymän haasteisiin. Kehitettävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi innovaatioita, teknologioita, toimintamalleja tai luontopohjaisia ratkaisuja.

Tutustu hakuilmoitukseen >> (EURA2021)

Vihreän siirtymän valtakunnallinen haku teemassa Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta (YM/EAKR) 24.4. – 2.10.2023

Kiertotalousteemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteinä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja. Siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen tukee luonnonvarojen säästeliäs käyttö, materiaalien pitäminen kierrossa ja arvon lisääminen sekä palvelullistaminen. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja hyödyntää eri sektoreiden (yritykset, kunnat, tutkimustahot, kolmas sektori jne.) osaamista sekä edistää ympäristöministeriön Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen välistä synergiaa. Hankkeiden tuloksena Suomeen syntyy uusia kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja, toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla vastataan hiilineutraaliuden ja vihreän siirtymän haasteisiin ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeiden päättymisen jälkeen.

Tutustu hakuilmoitukseen >> (EURA2021)

Lisätietoa teemoista:

Vihreä siirtymä | Rakennerahastot

Yhteyshenkilöt

 
Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet:
Paula Alho
rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
P. 0295 037 284
paula.alho(at)ely-keskus.fi
Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta:
Johanna Jalonen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 154
johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi

Valtakunnallinen vihreän siirtymän teemakokonaisuuden koordinaatiohanke

Jukka Lokka
Luonnonvarakeskus Luke
P. 029 532 2737
jukka.lokka(at)luke.fi
Tiina Puotinen
rahoitusasiantuntija
Oamk
P. 050 350 3022
tiina.puotinen(at)oamk.fi
Milla Anttila
HAMK
P. 050 911 1343
milla.anttila(at)hamk.fi