Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välillä

Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin TKI-verkostoihin (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemiä, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Keskeisinä keinoina ovat kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, start-up -yhteisöt sekä osaamisen vahvistaminen kansainvälisten osaajien avulla. Toimenpiteiden odotetaan luovan uutta paikallista kehitysdynamiikkaa, kansainvälisesti merkittäviä uusia kasvuavauksia sekä kaupunkien välisen yhteistyön tiivistymistä sopimuksen painopistealueilla.

Vaasan kaupungin ja seudun tavoitteena on pysyä Euroopan tasolla merkittävänä energiateknologian innovaatiokeskittymänä ja kasvattaa edelleen painoarvoaan vuoteen 2030 mennessä. Vaasan kaupunki on myös sitoutunut tavoitteeseen pyrkiä hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa ja uusien teknologioiden ja ratkaisujen pilotointia ja käyttöönottoa.

Vaasan innovaatiotoimintaa vahvistavan ekosysteemisopimuksen strategisena painopisteenä on Kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät. Teknologisina osa-alueina keskitytään kehittämisalueisiin, jotka perustuvat seuraaviin EnergyVaasa -ekosysteemin kärkiosaamisiin:

 • Älykkäät sähköverkot
 • Marine-ratkaisut
 • Kestävä energiantuotanto
 • Energiatehokkuus
 • Energian varastointi

Teknologisina kärkinä ekosysteemisopimuksessa keskitytään erityisesti innovaatioekosysteemin kehittämiseen, invest-in ja järjestelmätason vienti -toimintoihin, digitalisaatioon ja kiertotalouteen sekä osaajiin ja osaamisen kehittämiseen. Sopimuksen tavoitteena on saada aikaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä isoja, vaikuttavia hankekokonaisuuksia, joissa Vaasan kaupunki kumppaniensa kanssa toteuttaa erilaisia innovaatiotoimintaa edistäviä toimenpiteitä.

Ekosysteemisopimus on jaettu kuuteen toimenpidekokonaisuuteen:

 1. Ekosysteemisopimuksen koordinointi, toimenpiteiden valmistelu, yhteiskehittäminen ja verkostoituminen
 2. Vaasan kaupunki hiilineutraaliksi 202X
 3. Satama-alueen kehittäminen
 4. GigaVaasa – akkuarvoketjun kehittäminen Suomessa
 5. Energysampo
 6. Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen.

Yhteyshenkilöt Pohjanmaan liitossa:

Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
044 320 6563
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi