Matchning på arbetsmarknaden

I programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 ingår ett riksomfattande temaområde som syftar till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Målet är att trygga tillgången till kompetent arbetskraft med hjälp av effektiva arbetskrafts- och företagstjänster samt genom att utveckla modeller och tjänster som gör det lättare att matcha efterfrågan på och utbudet av arbetskraft. 

Matchningen av arbetssökande och lediga jobb har visat sig vara ett problem både på regional nivå och inom olika branscher. Målet för projektet är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och  öka sysselsättningsfrämjande verksamhet för att på ett samordnat och kontrollerat sätt ta itu med strategiskt viktiga fenomenbaserade och branschspecifika utmaningar. Projektet syftar till att på bred front öka samarbete, utveckling och nätverksbildning mellan olika aktörer och på olika nivåer.

Målet är att med hjälp av samordnad riksomfattande verksamhet i samarbete med arbetsgivarna åtgärda de problem som finns i anslutning till matchning av arbetskraft, rekryteringar samt de utbildnings- och kompetenskrav som ställs på arbetstagarna. I det branschspecifika utvecklingsarbetet fokuseras det på branscher som lider av rekryteringssvårigheter och avsikten är att göra dem mera kända och attraktiva. Samtidigt ökas arbetsgivarnas kännedom om rekryteringsmöjligheter och de anställdas medvetenhet om lediga platser både inom på den nationella och internationella arbetsmarknaden med hjälp av digitala tjänster.

Den riksomfattande verksamheten består i praktiken bland annat av vidareutveckling, modellering och spridning av goda regionala modeller så att de kan införas i den nationella politiken samt förbättring av kommunikationen. Dessutom genomförs pilotprojekt i synnerhet inom de branscher som på grund av coronapandemin eller andra förändringar i omvärlden kräver mest utvecklingsåtgärder. Den riksomfattande verksamheten organiseras som ett nationellt samordningsprojekt, där den praktiska utvecklingsverksamheten genomförs på ett flexibelt sätt med hjälp av köpta tjänster och pilotförsök. För att den riksomfattande verksamheten ska kunna riktas flexibelt på olika områ-den har samordningsprojektet även underprojekt som stöder den regionala och branschspecifika utvecklingsverksamheten. 

Arbets- och näringsministeriet har valt närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland till förmedlande organ för temat. Närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar bl.a. för utlysning av stöd, aktivering av sökande, valet och uppföljningen av projekt samt kommunikationen kring temat. 

Under temat ordnas separata utlysningar då man ansöka om projektstöd via systemet EURA2021. Temat motsvarar målen i programmets prioriteringar 4.1.1 Vägar till arbete och 4.1.6 Ny kompetens i arbetslivet (ESF +).

Mer information:

Satu Tuimala, finansieringsexpert, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 019, satu.tuimala(at)ely-keskus.fi
Suvi Tiitola, finansieringsexpert, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024274, suvi.tiitola(at)ely-keskus.fi
Erja Nikula, Arbets- och näringsministeriet