Hyppää sisältöön

Tuloksia Lännestä: Tervetuloa linnut ja lintuharrastajat – Pikkuselän ruoppaus valmistui talven aikana

Julkaisuajankohta 26.4.2024 12.33
Tiedote
Kuivasjärven avovettä sekä EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama

Alavudella Kuivasjärven Pikkuselkä odottaa uusia lintuasukkaita. Miltei täysin umpeenkasvanutta Pikkuselkää ruopattiin ELY-keskuksen lintuvesikunnostushankkeessa talven aikana, jotta alueen olosuhteet paranisivat lintujen pesintää ajatellen. Rahoitus hankkeelle saatiin EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), jolla muun muassa ennallistetaan turvetuotannosta poistuneita alueita sekä kunnostetaan vesistöjä, joihin turvetuotanto on aiheuttanut kuormitusta.

Pikkuselän umpeenkasvu ja sen myötä heikentynyt linnuston tila ovat seurausta valuma-alueen erittäin intensiivisestä maankäytöstä, johon hankkeen toimilla haetaan ratkaisua. Valuma-alueen pinta-alasta on turvetuotantoalueita 4,7 % eli turvetuotanto on siten merkittävä Pikkuselkää kuormittava maankäyttömuoto. 

Kunnostushankkeessa on kyse ensisijaisesti lintuvesikunnostuksesta. Vaikutusalue on koko Pikkuselkä, 75 hehtaaria, kun ruoppausten laajuus on 7,2 hehtaaria ja massamäärä 72 000 m3. 

Avovesiala kolminkertaistettiin ruoppauksilla

Alavuden Pikkuselkä kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon, mutta rehevöitymisen ja avoimen vesialan kutistumisen vuoksi sen linnustollinen arvo oli heikennyt huomattavasti. Talvella 2024 tehdyillä ruoppauksilla kolminkertaistettiin avovesiala ja muodostettiin allikoita, kanavia ja saarekkeita; tällaisen ympäristön toivotaan jälleen houkuttelevan muun muassa aiemmin Pikkuselällä pesineitä nokikanoja, punasotkia ja naurulokkeja. 

Kunnostushankkeen yhteydessä poistettiin myös vanhoista ruoppausmassoista koostuneita penkkoja ja avattiin maisemaa pajukoita poistamalla. Lintujen pesinnän onnistumista edistetään lisäksi vieraspetojen eli minkkien ja supikoirien pyynnillä, jota jatketaan Helmi-ympäristöohjelman tuella.

Ruoppaus eteni talvella vauhdikkaasti, kun kaivuutöitä tehtiin välillä kolmessa vuorossa. Talven mittaan ruopattavat kohdat jäätyivät pohjia myöten, mikä hankaloitti projektia, mutta siitä huolimatta ruoppaus saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen kevättulvia ja lintujen pesintäaikaa.

Ruopattu massa koostuu pääosin rehevänä kasvaneesta saraikosta. Aines on läjitetty Pikkuselän länsipuolella sijaitseville pelloille, joilla oleva massojen määrä yllättää satunnaisen ohikulkijan. Kunnostushankkeen jälkitoimina massoja tullaan käsittelemään helpommin viljeltävään muotoon.

Lintulajien pesintää ja poikasten määrää seurataan

Kunnostushankkeessa Pikkuselkään laskevan Kontoluoman suulle tehtiin laskeutusallas, joka pidättää kiintoainesta. Avatut vesiväylät levittävät Kontoluomasta tulevaa virtaamaa laajemmalle, ja tämä parantaa veden vaihtuvuutta sekä todennäköisesti myös veden laatua. 

Pikkuselän umpeenkasvu sai alkunsa 1940-luvulla tehdystä järvenpinnanlaskusta, ja myöhemmin rehevöitymistä edisti läheisiltä turvetuotantoalueilta tullut ravinne- ja kiintoainesvaluma. Turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostuttua ja turvealueiden toiminnan vähennyttyä aineksen valuma on huomattavasti pienentynyt. Nyt kaivetun uuden laskeutusaltaan täyttymistä seurataan vuosittain, ja se tyhjennetään aina tarpeen vaatiessa.

Olennaisena osana kunnostushankkeen jälkitoimiin kuuluu eri lintulajien pesivien parien sekä poikasten määrien seuraaminen, tätä tehdään ainakin kahden vuoden aikana. Harrastajille hyvä paikka linnuston tarkkailuun on Kuivasjärven lintutorni Pikkuselän pohjoispäässä. Sieltä käsin pystyy Pikkuselän muutoksen hahmottamaan paremmin viimeistään, kun kevättulvat ovat hellittäneet ja maasto alkaa kevään edetessä vihertää. Pikkuselkä toivottaakin tervetulleeksi sekä uudet lintulajit että lintuharrastajat! 

Hanketiedot

Hankkeen nimi: Kuivasjärven Pikkuselän lintuvesikunnostus, Alavus 
Toteuttaja: Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
Toimintalinja ja erityistavoite: Toimintalinja 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi, Erityistavoite 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä
Aika: 31.10.–31.12.2026
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 000 €  
Hankekoodi: J10553 

Länsi-Suomi Toimintaa ja tuloksia