Hyppää sisältöön

Uusia ESR-hankkeita sosiaalisten innovaatioiden kentälle

Julkaisuajankohta 23.2.2023 13.08
Tiedote

Käynnistimme 1.2.2023 kaksi sosiaalisia innovaatioita edistävää ESR-hanketta. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeen tavoitteena on vuoden 2023 aikana valmistella ja pilotoida Suomeen osaamiskeskusta, joka vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa kokoamalla alueellisia verkostoja aiheen ympärille. Osaamiskeskus myös lisää tietoa sosiaalisista innovaatioista, edistää niiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä tekee yhteistyötä EU:n sisällä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke jatkaa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskustoiminnan kehittämistä aiemman työ- ja elinkeinoministeriön sekä Demos Helsingin yhteisen hankkeen toiminnan ja loppuraportin pohjalta. Hankkeen toteuttajina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto, SOSTE ry, Kuntoutussäätiö, Diakonia ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja Silta-valmennusyhdistys.

SOILA-koordinaatiohanke (Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke) tavoitteena on uudistaa lastensuojelua vastaamaan paremmin nuorten ja läheisten tarvitsemaa tukea taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Se vauhdittaa uudistusta tukemalla laadukkaiden lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja toteutusta. Koordinaatiohankkeen toteuttajina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun Keskusliitto ry ja Pesäpuu ry.

Hanke toimii valtakunnallisena koordinaatiohankkeena erityistavoitteessa 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen. Erityistavoite muodostuu STM:n rahoittamasta koordinaatiohankkeesta ja alueellisista ESR+ kehittämishankkeista, joita välittävinä toimieliminä toimivat ELY-keskukset rahoittavat. Voit tutustua teemaan tarkemmin rakennerahastojen nettisivuilla.

Hämeen ELY-keskus toimii välittävänä toimielimenä molempien hankkeiden osalta.

Mitä sosiaaliset innovaatiot ovat?

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja ja jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. Niiden selkeänä tavoitteena on yhteinen hyvä ja parantunut hyvinvointi.

Sosiaalisten innovaatioiden vaikutusmekanismit ovat moninaisia: ne muuttavat perustavanlaatuisesti rutiineja, resurssivirtoja, valtasuhteita tai vallitsevia käsityksiä. Ne ovat sosiaalisia paitsi päämääriltään myös keinoiltaan: ongelmia ratkoessaan ja tarpeita tyydyttäessään ne samalla muuttavat tai luovat uusia sosiaalisia suhteita ja yhteistyötä, antavat usein ihmisille roolin tarpeiden tyydyttämisessä ja siten parantavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä toimia. Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, käyttäjät ja yhteisöt, niin julkisten palveluiden osaksi kuin niiden ulkopuolelle. (Djakonoff & Korhonen 2022, Enemmän hyvää innovaatioista.)

Euroopan sosiaalirahasto+ -asetus 2021-2027 edellyttää EU:n jäsenmaiden edistävän sosiaalisten innovaatioiden syntymistä

Ohjelmakaudella 2021-2027 sosiaaliset innovaatiot on nostettu merkittävään rooliin yhdeksi ohjelman toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi läpileikkaavista periaatteista. Lisäksi ohjelmassa on myös oma erillinen toimintalinja sosiaalisten innovaatioiden edistämiseen lastensuojelun kentällä: toimintalinja 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi. Toimintalinjan erityistavoitteen 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen kautta tuetaan lastensuojelun asiakkaana olevien sekä etenkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan paikallisesti monitoimijaverkostoissa lapsia ja nuoria kuunnellen.

Valtakunnallinen