Vihreää siirtymää vauhdittavat teemat

Ympäristöministeriön vastuulla on kolme vihreätä siirtymää vauhdittavaa valtakunnallista teemaa, jotka perustuvat EAKR-ohjelmaan. 

  • Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen (11,5 miljoonaa euroa)
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet (4 miljoonaa euroa)
  • Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta (11,5 miljoonaa euroa).

Kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja. Ne voivat olla esimerkiksi kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiintuomiseen liittyviä demonstraatiohankkeita. Tulosten tulee tähdätä valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen. 

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt.

Energiatehokkuusteemassa edistetään energiatehokkaiden ja vähähiilisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi uudis- ja korjausrakentaminen, teollisuus, laitokset, sekä julkinen ja yksityinen sektori. Materiaalien käytön tehokkuus ja älyratkaisut liittyvät myös teemaan.

Ilmastonmuutosteeman tavoitteena on saada aikaan uusia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ratkaisuja, joilla vahvistetaan yhteiskunnan varautumista sää- ja ilmastoriskeihin, sopeutumista niihin ja vastataan vihreän siirtymän haasteisiin. Kehitettävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi innovaatioita, teknologioita, toimintamalleja tai luontopohjaisia ratkaisuja.

Kiertotalousteemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteitä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja.

Energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen teemoissa rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kiertotalouden teemassa Hämeen ELY-keskus. Haku järjestetään lähtökohtaisesti vuosittain. Teemojen painopisteitä tarkennetaan hakukohtaisesti.