Teman som påskyndar den gröna omställning

Miljöministeriet ansvarar för tre riksomfattande teman som ska påskynda den gröna omställningen och som bygger på Eruf-programmet. 

  • Energieffektivitet och minskning av växthusgasutsläppen (11,5 miljoner euro)
  • Anpassning till klimatförändringar och bekämpning av klimatförändringarna (4 miljoner euro)
  • Ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi (11,5 miljoner euro)

Inom ramen för paketet finansieras projekt som tar fram skalbara lösningar som kan utnyttjas inom många områden, till exempel demonstrativa projekt som har samband med försökskultur och införande av nya verksamhetsmodeller. Resultaten ska syfta till att de kan användas på riksnivå. 

Finansiering kan sökas av bland annat företag, kommuner och samkommuner samt andra regionala aktörer, högskolor, forskningsinstitut, föreningar och stiftelser.

Inom temat Energieffektivitet främjas utveckling och införande av energieffektiva och koldioxidsnåla lösningar. Potentiella objekt är till exempel nybyggande och renovering, industri, anläggningar samt offentlig sektor och privat sektor. Effektiv användning av material samt smarta lösningar hör också till temat.

Målet för temat Klimatförändringar är att skapa nya lösningar för att anpassa sig till klimatförändringar och för att bekämpa klimatförändringarna så att lösningarna förbättrar samhällets beredskap mot väderleks- och klimatrisker och anpassningen till riskerna samt avgör utmaningarna med den gröna omställningen. Lösningarna kan till exempel vara innovationer, tekniker, verksamhetsmodeller eller naturbaserade lösningar.

Temat Cirkulär ekonomi siktar på projekt som skapar mervärde och som tar fram lösningar för materialkretslopp och rationalisering av förbrukningen av naturresurser. Prioriteringar är exempelvis försök för att främja delningsekonomi och återanvändning, utnyttjande av produktionskapacitet och sidoflöden samt samarbetsmodeller för cirkulär ekonomi.

Finansiärerna är NTM-centralen i Norra Österbotten inom temana Energieffektivitet och Klimatförändringar och NTM-centralen i Tavastland inom temat Cirkulär ekonomi. Ansökningen ordnas i princip varje år. Prioriteringarna för de olika temana specificeras vid varje ansökning.