Hyppää sisältöön

Etelä-Suomen teemaviikko: Viestinnän ohjeita tuensaajille ohjelmakaudella 2021–2027

Julkaisuajankohta 23.11.2022 8.00
Tiedote
Nainen sormet pystyssä.

Viestintä on keskeinen osa hankkeen onnistunutta toteuttamista, ja siihen kannattaa panostaa. Hankkeiden kokemuksista ja tuloksista kannattaa kertoa mahdollisimman laajasti, avoimesti ja kiinnostavasti eri kanavissa. Tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä ja lisätä hanketoiminnan näkyvyyttä. Viestinnällä pyritään myös innostamaan hankkeiden kohde- ja sidosryhmiä mukaan hankkeeseen.

Viestintä ja tiedottaminen on myös jokaisen rakennerahastoista ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) tuettavan hankkeen velvollisuus ja julkisen rahoituksen edellytys – tuensaajien on tuotava esiin rahastoista saatava tuki. 

Euroopan unionilta saatu tuki on tuotava näkyvästi esille kaikessa hankkeen viestinnässä – käytä lipputunnusta!

Euroopan unionilta saadun tuen esille tuominen tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että kaikissa hankkeen toteutukseen liittyvissä yleisölle tai osallistujille tarkoitetuissa viestintämateriaaleissa ja asiakirjoissa ja esimerkiksi hankkeen toteutuksesta kertovilla verkkosivuilla on oltava selkeästi näkyvissä Euroopan unionin lipputunnus. Lipputunnusta on käytettävä hankkeen kaikessa viestinnässä ja kaikilla viestintäkanavilla. 

Suomessa käytetään ohjelmakaudella 2021–2027 ainoastaan lipputunnusta, jonka yhteydessä on teksti ”Euroopan unionin rahoittama” tai ”Euroopan unionin osarahoittama”. Ohjelmakaudella 2014–2020 käytössä olleita rahastokohtaisia lippulogoja ei siis enää saa käyttää. EU:n lippusymbolin lisäksi EU:lta saatua tukea ei saa tuoda esiin muulla visuaalisella ilmeellä tai logolla, eli myös aiemmin käytössä olleen Vipuvoimaa EU:sta -sloganin voi nyt unohtaa.

Lipputunnuksen on oltava kaikessa viestinnässä ja viestintämateriaaleissa selkeästi näkyvissä. Jos esillä on EU-lipun lisäksi myös muita logoja, on lipputunnuksen oltava korkeussuuntaan tai leveyssuuntaan mitattuna vähintään samankokoinen kuin suurin muista logoista.

Muut hankkeiden viestintää koskevat velvoitteet

Hankkeiden toimintaa ja niille saatua Euroopan unionin tukea on tehtävä näkyväksi hankkeiden kohderyhmille ja yleisölle myös muilla tavoin. Kaikkien hankkeiden on toteutettava tiettyjä viestinnällisiä toimenpiteitä, jotka ovat tässä koottuna lyhyesti: 

  • Tuensaajan virallisella verkkosivustolla tai sosiaalisen median tileillä on julkaistava kuvaus hankkeesta ja sen tavoitteista ja tuloksista. Kuvauksessa on tuotava esiin Euroopan unionilta saatava rahoitustuki. 
     
  • Kehittämishankkeiden ja pienten investointihankkeiden tuensaajien on tehtävä A3-kokoinen hankejuliste, jossa kerrotaan hankkeesta ja korostetaan rahaston tukea. Vähintään yksi juliste on asetettava paikkaan, jossa se on selvästi yleisön nähtävillä. Tämä voi olla esimerkiksi hankkeen toteuttajan toimitilojen aula tai muu vastaava paikka, johon vierailijoilla on vapaa pääsy. Hankejulisteen voi toteuttaa myös pelkästään digitaalisessa muodossa, jolloin sen voi asettaa näkyville esimerkiksi infonäytöllä.
     
  • Kun rakennerahastojen ja JTF:n tuella toteutetaan suuria investointihankkeita, on niiden toteutuspaikalle, selvästi yleisön nähtäville, asennettava pysyvä tiedotuskyltti. Tämä vaatimus koskee kokonaiskustannuksiltaan yli 500 000 euron EAKR-investointihankkeita ja yli 100 000 euron ESR+- ja JTF-investointihankkeita. Kyltti on laitettava näkyvälle paikalle heti, kun investointia aletaan toteuttaa. Jos samassa paikassa toteutetaan yhtä aikaa useampia hankkeita, yksi tiedotuskyltti riittää. Tiedotuskyltin on jäätävä paikalle pysyvästi.
     
  • Strategisesti merkittävistä hankkeista on ohjelmakaudella 2021–2027 viestittävä aiempaa näkyvämmin. Niiden osalta erityisenä vaatimuksena on järjestää hankkeen aikana vähintään yksi laajempi viestintätapahtuma, johon hallintoviranomaisen ja Euroopan komission lisäksi voisivat osallistua myös yleisön ja median edustajat.

Ohjelmakaudella 2021–2027 hankkeiden viestintään kiinnitetään erityistä huomiota, ja näkyvyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisellä voi olla vaikutuksia myös hankkeelle myönnetyn tuen määrään. Rahoittavat viranomaiset seuraavat hankkeiden viestintää koko hankkeen ajan. Jos viestintään liittyvien velvoitteiden noudattamisessa huomataan puutteita, pyydetään tuensaajaa korjaamaan asia mahdollisimman pian. Jos korjaavia toimenpiteitä ei pyynnöstä huolimatta toteuteta, voidaan hankkeelle myönnetystä tuesta peruuttaa enintään kolme prosenttia.

Ohjeita ja materiaaleja viestinnän tueksi

Tuensaajien viestintää koskevista velvollisuuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen artiklassa 50 (EU) 2021/1060). Viestinnän tueksi Euroopan komissio on laatinut viestintäohjeen, jonka sivuilla 25–26 kuvataan edellä mainitun asetuksen mukaiset tuensaajien tehtävät. Viestintäohjeeseen kannattaa tutustua – ohjeessa on muun muassa hyviä esimerkkejä siitä, kuinka viestintään liittyviä velvoitteita voi toteuttaa käytännössä esimerkiksi hankkeen sosiaalisen median tileillä.


 

Huom! Komission verkkosivustolla tehdään päivityksiä, ja osa sisällöstä ja yllä olevista linkeistä on toistaiseksi poissa käytössä. Sivuston ja linkkien pitäisi toimia taas joulukuun puolen välin paikkeilla.

Etelä-Suomi